Maidir le Nascann Cultúr

Is é Culture Connects an clár cultúir trína ndéanfar ceiliúradh ar Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh ón 1 Eanáir go dtí an 30 Meitheamh 2013. Tá sé curtha le chéile ag Forais Chultúir Náisiúnta na hÉireann faoi scáth na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

 
Céard é an Clár Idirnáisiúnta Culture Connects?

Tá comhordú á dhéanamh ag Cultúr Éireann ar an gClár Idirnáisiúnta Culture Connects, agus cuirtear na céadta ealaíontóirí Éireannacha agus a saothar i láthair i bhféilte agus in ionaid ar fud na hEorpa, ag leathnú réim chultúir na hÉireann i measc lucht féachana nua thar lear.


Céard é an Clár Náisiúnta Culture Connects?

Cuirfidh Forais Chultúir Náisiúnta na hÉireann, amhail Dánlann Ealaíne Crawford i gCorcaí, an Ceoláras Náisiúnta agus Áras Nua-Ealaíne na hÉireann imeachtaí móra i láthair go náisiúnta mar chuid den chlár Culture Connects.

Ina theannta sin, tá comhordú déanta ag an gComhairle Ealaíon ar chlár os cionn 90 tionscadal agus imeacht ealaíon comhaimseartha a bheidh ar siúl ar fud na tíre, trína mbeidh saoránaigh in Éirinn, ó ealaíontóirí agus rannpháirtithe go oibrithe deonacha agus lucht féachana, ag déanamh nasc le daoine agus le háiteanna ar fud na hEorpa trí gach ceann de na tionscnaimh speisialta sin.


Céard iad cuspóirí na Comhairle Ealaíon maidir lena rannpháirtíocht in Culture Connects?

Clár a chomhordú lena ndéanfaí an méid seo a leanas;

  • Éagsúlacht an chleachtais ealaíne a léiriú a dhéanann na healaíontóirí agus na heagraíochtaí ealaíon atá lonnaithe in Éirinn i gcomhar lena gcomhghleacaithe atá lonnaithe in áiteanna eile san Eoraip.
  • Rannpháirt a thabhairt do shaoránaigh (ealaíontóirí, rannpháirtithe sna healaíona, oibrithe deonacha, lucht féachana ealaíon); 
  • A bheith díláraithe; 
  • Infheistiú i gcaidreamh ealaíonta agus gairmiúil a d’fhéadfadh cabhrú chun acmhainní a chur ar fáil do ghníomhaíochtaí ealaíne tar éis thréimhse Uachtaránachta na hÉireann;
  • Feasacht a mhúscailt maidir le tacaí an AE don chultúr agus maidir leis na chéad ghlúine eile de chláir mhaoinithe a bheidh ar siúl ó 2014-2020.

Céard é an próiseas roghnúcháin maidir le cuid na Comhairle Ealaíon de Culture Connects?

Local Arts Europe

D’eisigh an Chomhairle Ealaíon eagrán speisialta den Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla inar lorgaíodh iarratais ó Oifigí Ealaíon na nÚdarás Áitiúil agus ó Ealaín na Gaeltachta do thionscadail ealaíne in aon disciplín agus in aon réimse cleachtais, a bheadh deartha agus curtha i gcrích i gcomhpháirt le healaíontóirí agus le heagraíochtaí ealaíon laistigh dá gceantair nó dá réigiúin, agus i gcomhar le comhpháirtí amháin ar a laghad a bheadh bunaithe in áit éigin eile san Eoraip. Roghnaíodh 23 tionscadal Comhpháirtíochta Ealaíon Áitiúil trí mheasúnú piaraí, agus cuimsítear iad in Culture Connects faoin sraith Local Arts Europe.

Féile Festa

Tugadh cuireadh trí Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí de chuid na Comhairle Ealaíon iarratais a dhéanamh le haghaidh imeachtaí speisialta a mbeadh gné Eorpach ar leith ag baint leo, agus bronnadh tacaíocht fhorlíontach a bhain go sonrach le clár cultúir na hUachtaránachta ar an AE ar 28 gcinn d’Fhéilte agus Imeachtaí. Ina theannta sin, tugadh cuireadh díreach do líon beag féilte mórscála mar Fhéile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson, a bheidh ar siúl le linn thréimhse na hUachtaránachta agus a bhfuil ról tábhachtach acu maidir le dul i gcionn ar lucht mór féachana ealaíon, páirt a ghlacadh sa tsraith Féile Festa.

Traditional Now

Roghnaíodh sé thionscadal speisialta tras-chultúir sna healaíona traidisiúnta trí phróiseas iomaíoch, bunaithe ar mheasúnú piaraí, a bhí bainteach le Dámhachtain Deis de chuid na Comhairle Ealaíon.

Daoine Óga Cruthaitheacha

Thug an Chomhairle Ealaíon cuireadh do chúig eagraíocht náisiúnta um acmhainní ealaíon do dhaoine óga comhordú a dhéanamh ar shraith imeachtaí agus gníomhaíochtaí speisialta, dírithe ar rannpháirtíocht chruthaitheach agus rannpháirtíocht ghinearálta daoine óga sna healaíona. Tá fócas ar leith ag Imeacht Líonraithe agus Sártaispeántais Ensembles na nÓg 2013 de chuid na Comhairle Ealaíon ar shoghluaisteacht ealaíontóirí san Eoraip, agus tá sé cuimsithe sa chlár freisin.

Comhpháirtithe na Samhlaíochta

Cuireann Comhpháirtithe na Samhlaíochta cuid de na heagraíochtaí ealaíon in Éirinn a bhí an-tiomanta go deo do bheith ag obair thar teorainneacha náisiúnta na hEorpa, rud a rachaidh chun tairbhe na n-ealaíontóirí, na rannpháirtithe sna healaíona agus an lucht féachana in Éirinn. Thug an Chomhairle Ealaíon cuireadh d’eagraíochtaí roghnaithe a oibríonn go hidirnáisiúnta.


Cá bhfuarthas na hacmhainní do chlár Culture Connects de chuid na Comhairle Ealaíon?

Chuir an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta tacaíocht speisialta ar fáil d’imeachtaí/tionscadail Culture Connects chun ceiliúradh a dhéanamh ar Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh, agus leithdháil an Chomhairle Ealaíon €800,000 de seo ar os cionn 90 tionscadal agus imeacht ealaíona comhaimseartha.


Céard iad na hacmhainní atá ar fáil do na healaíona in Éirinn agus do thionscadail chomhoibrithe san Eoraip taobh amuigh den chlár Culture Connects?
  • Is í an Chomhairle Ealaíon gníomhaireacht rialtais na hÉireann atá freagrach as na healaíona in Éirinn a mhaoiniú, a fhorbairt agus chur chun cinn. Tá faisnéis ar fáil maidir lenár mbeartais agus ár gcláir maoinithe ar an suíomh Gréasáin seo, agus scaiptear nuashonruithe gach mí trínár nuachtlitir leictreonach. Táimid ar fáil ar Facebook agus ar Twitter freisin.
  • Tacaíonn Cultúr Éireann le cur chun cinn ealaíona na hÉireann thar lear, agus reáchtálann sé clár deontas ag a bhfuil trí spriocdháta iarratais in aghaidh na bliana.
  • Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le maoiniú ealaíon agus cultúir náisiúnta i dtíortha eile ar fud an domhain, is áit mhaith chun tosú an International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA).
  • Tá an Chomhairle Ealaíon ina óstach ar Phointe Teagmhála Cultúrtha na hEorpa in Éirinn, agus cuireann sí eolas, comhairle agus cúnamh teicniúil ar fáil d’aon duine in Éirinn ar suim leo iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú cultúir ón AE.

An Eoraip Chruthaitheach

In 2013 seolfar an clár nua, An Eoraip Chruthaitheach, tiomantas leanúnach ón Aontas Eorpach na hearnálacha cruthaitheacha agus cultúir a mhaoiniú. Seasfaidh an Eoraip Chruthaitheach seacht mbliana, ó 2014-2020. Déanfaidh an clár an Eoraip Chruthaitheach iarracht cabhrú le healaíontóirí gairm idirnáisiúnta a fhorbairt agus líonraí idirnáisiúnta a chothú chun deiseanna gairmiúla a chruthú. Tacóidh an Clár le cúrsaíocht trasnáisiúnta saothar, lena n-áirítear camchuairteanna idirnáisiúnta, aistriú liteartha agus forbairt lucht féachana fadtéarmacha do shaothair cultúir Eorpacha. Nuair a sheolfar An Eoraip Chruthaitheach go hoifigiúil in 2013, beidh Pointe Teagmhála Cultúrtha na hEorpa in Éirinn de chuid Pointe Teagmhála Cultúrtha na hEorpa ina óstach ar shraith seisiúin faisnéise chun faisnéis a thabhairt do na hearnálacha cultúir agus cruthaitheacha in Éirinn. Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh le Katie Lowry, Pointe Teagmhála Cultúrtha na hÉireann ag ccp@artscouncil.ie tráth ar bith idir an dá linn.

Tuilleadh faisnéise