Maidir Linne

Sa chuid sin 'Maidir linne' de na Ceisteanna a chuirtear go minic bhailíomar le chéile cuid de na ceisteanna sin a chuirtear faoi rudaí ginearálta  a bhaineann  leis an gComhairle Ealaíon ar nós: an áit a bhfuilimid, ár n-uaireanta oscailte, ár mbuiséad, baill na Comhairle Ealaíon, is araile. 

 
Céard a dhéanann an Chomhairle Ealaíon?

Is comhlacht neamhspleách í an Chomhairle Ealaíon, a bunaíodh i 1951 chun cleachtadh na n-ealaíon a spreagadh agus spéis, eolas agus léirthuiscint i leith na n-ealaíon a spreagadh i measc an phobail. Is muidne príomhghníomhaireacht an stáit Éireannaigh maidir le maoiniú na n-ealaíon, agus comhairle a chur ar an Rialtas faoi ghnóthaí ealaíne, agus bímid ag feidhmiú faoi bhun na nAchtanna Ealaíon 1951, 1973, agus 2003. Is féidir breis eolais faoin gComhairle Ealaíon agus faoina  ról agus a gníomhaíochtaí a fháil ag Maidir linne agus sna  codanna Na hEalaíona in Éirinn den láithreán gréasáin.


Cé hiad baill na Comhairle Ealaíon?

Is é an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, an tUas. Mary Hanafin a cheapann an Chomhairle Ealaíon (12 comhalta agus Cathaoirleach).

Féadfaidh tú liosta de na baill agus breis eolais faoin  gComhairle a fháil sa chuid Baill na Comhairle den láithreán gréasáin.


Cathain ar bunaíodh an Chomhairle Ealaíon?

Bunaíodh The Arts Council / An Chomhairle Ealaíon i 1951 chun cleachtadh na n-ealaíon a spreagadh agus spéis, eolas agus léirthuiscint i leith na n-ealaíon a spreagadh i measc an phobail. Is í príomhghníomhaireacht an stáit í maidir le maoiniú na n-ealaíon, agus comhairle a chur ar an Rialtas faoi chúrsaí ealaíon. Feidhmíonn sí faoi bhun na nAchtanna Ealaíon 1951, 1973, agus 2003.
 
Tá eolas faoinár ngníomhaíochtaí ó 1951 go dtí an lá inniu le fáil sna Tuarascálacha Bliantúla agus is féidir iad a íoslódáil ó roinn na bhfoilseachán.

B'fhéidir gur mhaith leat féachaint ar Aislingí agus Freagrachtaí (1990) (PDF, 1.12 MB) mionchuntas ar an stát agus na healaíona in Éirinn ó 1922 go 1988. Tá stair na Comhairle Ealaíon le fáil sa leabhar seo agus is féidir é a fháil i roinn na bhfoilseachán.


Cad é buiséad bliantúil na Comhairle Ealaíon?

Bíonn athrú ar bhuiséad na Comhairle Ealaíon ó bhliain go céile. Ba é €59.9 milliún an deontas a fuair an Chomhairle Ealaíon ón státchiste i 2013. Leithdháileadh €800,000 breise mar íocaíocht aonuaire don Chomhairle Ealaíon ar Lá na Cáinaisnéise, agus leith-dháileadh é sin go heisiach le haghaidh chlár cultúrtha Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach.

Is í an Chomhairle Ealaíon gníomhaireacht an rialtais le haghaidh na healaíona a fhorbairt agus is í is mó a mhaoiníonn na healaíona in Éirinn. Cuireann sí deontais ar fáil gach bliain d'eagraíochtaí ealaíne, mar aon le deontais d'ealaíontóirí aonair nó do ghrúpaí ealaíontóirí (dámhachtainí d'ealaíontóirí). Is é an cuspóir atá le gach deontas a bhronntar ná feabhas agus nuálaíocht ealaíne a chur chun cinn.


Cá bhfaigheann sibh bhur maoiniú?
Tá buiséad na Comhairle Ealaíon comhdhéanta de fóirdheontais ó Státchiste na hÉireann agus ioncam ón gCrannchur Náisiúnta. Faigheann an Chomhairle Ealaíon airgead ó fhoinsí eile freisin ar nós cistí iontaobhais. Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon ráiteas poiblí faoina cuntas airgeadaíochta ina Tuarascáil Bhliantúil.

Cá bhfuil bhur n-oifigí agaibh?

Tá an Chomhairle Ealaíon ag 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, Éire.  Teileafón + 353 1 618 0200 (Glao sábhála 1850 392492) le treoracha a fháil.


Cad iad na huaireanta oscailte atá agaibh?

Bíonn an Chomhairle Ealaíon ar oscailt ó: 9.15 a.m.-5.30p.m. ó Luan go hAoine. Bímid dúnta don deireadh seachtaine agus ar laethanta saoire poiblí.


Cé mhéid daoine atá ag obair sa Chomhairle Ealaíon?

Chomh maith leis an Stiúrthóir, tá coibhéis lánaimseartha de 44 ball foirne ann a chuireann feidhmeanna laethúla na heagraíochta i gcrích. Fostaítear comhairleoirí ealaíon, a sholáthraíonn sainchumas breise agus comhairle straitéiseach ar bhonn comhairleach faoi ghnéithe difriúla maidir leis na healaíona.


Cén áit ar féidir liom logo na Comhairle Ealaíon a fháil?

Tá treoirlínte daingne ann maidir le húsáid logo na Comhairle Ealaíon. Féadfaidh tú teach ar na treoirlínte sin  sa chuid Tacaíocht Airgeadais de láithreán gréasáin na Comhairle Ealaíon. Téigh i dteagmháil, le do thoil, le Joe Stuart, an tOifigeach Preasa agus Cumarsáide, le breis eolais a fháil faoin lógó agus na rialacha a bhaineann lena úsáid.


Cén chaoi ar féidir liom gearán a dhéanamh?

Má tá gearán agat nó má tá tú míshásta faoi ghné ar bith de sheirbhís na Comhairle Ealaíon, moltar duit dul i dteagmháil leis an gComhairle Ealaíon nó le bainisteoir na seirbhíse lena raibh tú ag plé d'fhonn d'ábhair imní a chur in iúl.   Is féidir gach eolas faoi ghnás gearán na Comhairle Ealaíon a fháil anseo.


Cén chaoi ar féidir liom mo thuairimí a chur in iúl don Chomhairle Ealaíon?

Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do chóras gnásanna agus próiseas a sholáthar atá oscailte cuntasach so-rochtana i ngach uile ghné dá cuid oibre. Is féidir moltaí faoin gcaoi a d’fhéadfaimis feabhas a chur ar ár seirbhísí a sheoladh chuiginfo@artscouncil.ie


Portrait to smile once a year - John Gerard
arrow bullet iconPortrait to smile once a year (Íomhá 3T fíor-ama) - John Gerard, 2006, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon.