Tionscadail agus gníomhaíochtaí

Freagraí ar cheisteanna faoi thionscadail, chomhphairtíochtaí, thionscnaimh agus  ghníomhaíochtaí na  Comhairle Ealaíon.

 
Cén sainmhíniú a thugann an Chomhairle Ealaíon ar fhoirm ealaíne - ar Shorcas nó Rince, mar shampla.
Tá sraith de ráitis ghearra beartais againn a thugann cuntas achomair ar chur chuige na Comhairle Ealaíon maidir le 20 réimse oibre, agus tá cuntas imlíne iontu ar an dtuiscint atá againn ar na réimsí sin. Is féidir na ráitis seo a fháil sa chuid na hEalaíona in Éirinn  den láithreán gréasáin.

An bhféadfá cabhrú liom teacht ar fhaisnéis stairiúil faoi ealaíontóir, eagraíocht nó saothar ealaíne?

Ní chuireann an Chomhairle Ealaíon an cineál seirbhíse atá uait ar fáil, faraor. D’fhéadfá ceist a chur ar leabharlannaí na hinstitiúide nó na heagraíochta a bhfuil baint agat léi. Féadfaidh tú sonraí teagmhála leabharlanna na hÉireann a fháil ag Library.ie. Láithreán tairsí é seo do leabharlanna na hÉireann. Is í an ghníomhaireacht stáit um leabharlanna poiblí agus chomhoibriú leabharlanna, An Chomhairle Leabharlanna, a bhainistíonn an láithreán. Tá sé d’aidhm ag Library.ie gurb é sin an chéad áit a rachaidh tú ar líne chun faisnéis a fháil faoi leabharlanna in Éirinn: poiblí, acadúil, speisialta www.library.ie


Cén beartas atá ag an gComhairle Ealaíon i leith Litríocht na Gaeilge/Rince/Cúrsaí Amharclainne... ?

Féadfaidh tú sonraí a fháil faoi bheartas na Comhairle Ealaíon i gcuid Na hEalaíona in Éirinn den láithreán gréasáin.  Tá ráitis ghearra pholasaí ann a tugann cuntas achomair ar chur chuige na Comhairle Ealaíonmaidir le 20 réimse oibre, agus tá cuntas imlíne iontu ar: dréachtphróifíleanna ar réimsí polasaí, láidreachtaí, dúshláin, na bearta a d'fhéadfadh an Chomhairle Ealaíon agus dreamanna eile a dhéanamh chun dul i ngleic leis na dúshláin sin. Féadfaidh tú cóip de Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon: Cleachtais  (PDF, 0.31 MB) a íoslódáil. Is é seo plean gníomhaíochta na Comhairle Ealaíon a bheidh i bhfeidhm i gcaitheamh na dtrí bliana amach romhainn agus tá cuntas imlíne ann ar ár gclár oibre.


Cad eile a dhéanann an Chomhairle Ealaíon seachas cúnamh airgid a chur ar fáil?

Is iad ár gcroí-fheidhmeanna faoi bhun Acht Ealaíon 2003 ná:

  • spéis an phobail sna healaíona a spreagadh; 
  • eolas agus léirthuiscint i leith na n-ealaíon, agus cleachtadh na n-ealaíon a chur chun cinn;
  • cabhrú le caighdeáin sna healaíona a fheabhsú;  
  • comhairle i dtaobh na n-ealaíon a chur ar an Aire agus ar ghníomhaireachtaí eile rialtais.

Déanaimid é seo trí:

  • chabhair airgeadais a chur ar fáil d'ealaíontóirí agus d'eagraíochtaí ealaíne den chuid is mó, ach do roinnt páirtithe eile freisin; 
  • Tacóimid le páirtithe eile a dhéanann na healaíona a fhorbairt agus a chur chun cinn; 
  • comhairle agus eolas i dtaobh na n-ealaíon a thairiscint don Rialtas agus do pháirtithe eile; 
  • taighde agus eolas a fhoilsiú agus feidhmiú mar abhcóide ar son na n-ealaíon agus ealaíontóirí; 
  • tabhairt faoi raon tionscadal chun na healaíona a chur chun cinn agus a fhorbairt, agus is i gcomhpháirt le páirtithe eile a dhéanaimid é seo go minic.

Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon nuachtlitir ríomhphoist mhíosúil a chuirtear ar fáil saor in aisce agus ina mbíonn eolas faoi imeachtaí agus nuacht reatha na Comhairle Ealaíon, lena n-áirítear na scéalta is déanaí faoi spriocdhátaí agus cinntí maoinithe. Is féidir clárú anseochun an nuachtlitir a fháil.

Lena chois sin tá eolas faoinár ngníomhaíochtaí ó 1951 go dtí an lá inniu le fáil sna Tuarascálacha Bliantúla sa chuid Foilseacháin.