seminar

Cruinniú idir daoine óga agus lucht déanta beartas
27-29 Márta 2010

Ealaíon-Óige-Cultúr: Tá FYI  ag tabhairt cuireadh do dhaoine óga ó 15 go 23 plé a dhéanamh lena bpiaraí agus le príomhdhéantóirí beartas faoi rannpháirtíocht daoine óga sa saol cultúrtha agus sna healaíona. Beidh an imeacht seo ar siúl i mBaile Átha Cliath agus beidh ceardlanna ealaíne agus díospóireachtaí ann, agus buailfidh daoine óga agus lucht déanta beartas ealaíon agus ionadaithe rialtais le chéile ag an deireadh.

 
Cén chaoi ar féidir liom páirt a ghlacadh ann?

Tabharfaidh an Chomhairle Ealaíon cuireadh do 60 toscairí óg (idir 15 bliana agus 23 bliana d’aois) páirt a ghlacadh i sraith cruinnithe, ceardlanna ealaíon agus díospóireachtaí a mhairfidh ar feadh trí lá.

Táimid ag iarraidh grúpaí 5 toscairí (nó grúpaí ar a mbeidh idir 3 agus 6 toscairí) chun ionadaíocht a dhéanamh ar thionscadail ealaíon atá á stiúradh ag daoine óga, ar chláir ealaíon, ar eagraíochtaí óige nó ar scoileanna ar fud na tíre. Caithfidh daoine óga idir 15 bliana agus 17 mbliana d’aois iarratas a chur isteach mar chuid de ghrúpa. Féadfaidh daoine óga idir 18 agus 23 bliana d’aois cur isteach air mar dhaoine aonair nó mar ghrúpa.

Is féidir foirmeacha um ráitis suime i gcomhair grúpaí agus daoine aonair a íoslódáil anseo:

Más mian libh freastal mar ghrúpa caithfidh sibh foirm Ráiteas Suime a chur isteach i gcomhair bhur ngrúpa mar aon le foirmeacha faoi leith i gcomhar gach ball den ghrúpa.

Tabhair faoi deara le do thoil: ní mór do thuismitheoir cead a thabhairt i gcás daoine óga idir 15 bliana agus 17 mbliana d’aois agus caithfidh ceannaire fásta a bhfuil cáilíocht oiriúnach aige nó aici a bheith in éineacht leis an ngrúpa. Is féidir costas taistil agus cóiríochta a thairiscint i gcomhair ceannaire fásta amháin in aghaidh gach cúigear toscairí idir 15 bliana agus 17 mbliana d’aois.

Caithfear na foirmeacha a chomhlánú agus a sheoladh ar ais chuig an gComhairle Ealaíon roimh an gCéadaoin, 24 Feabhra 2010. Seol do chuid foirmeacha comhlánaithe i ríomhphost chuig mathilde.veldt@artscouncil.ie nó tríd an bpost chuig Mathilde Veldt, Cúntóir: Daoine Óga, Páistí agus Oideachas, An Chomhairle Ealaíon, 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.

Cén chaoi a mbeidh a fhios agam an mbeidh áit agam ann?

Nuair a fhaightear na foirmeacha Ráiteas Suime go léir, déanfar teagmháil leat nó le do ghrúpa le dearbhú go mbeidh áit agat/agaibh. Déanfaimid iarracht agus sinn ag tairiscint áiteanna go mbeidh ionadaíocht leathan ag daoine óga ó áiteanna éagsúla ar fud na tíre agus go mbeidh cúlraí, spéiseanna agus taithí éagsúla acu. Dearadh na foirmeacha Ráiteas Suime i gcomhair grúpaí agus daoine aonair chun faisnéis a sholáthar a chabhróidh linn é sin a chinntiú.

An bhfuil aon bhealach eile ann ina bhféadfainn páirt a ghlacadh sa díospóireacht?

Is iomaí bealach ar féidir páirt a ghlacadh in Ealaíon-Óige-Cultúr: FYI.

Seolfar fóram ar líne roimh an imeacht trí lá seo, agus iarrfar ar dhaoine ar spéis leo é tráchtanna a dhéanamh agus a smaointe a chur in iúl. Má tá íomhá, taifead fuaime nó físe, nó ráiteas i scríbhinn agat a bhaineann le rannpháirtíocht daoine óga sa saol cultúrtha agus sna healaíona, agus más mian leat é a roinnt leis na daoine óga eile agus le lucht déanta beartas, tá súil againn go nglacfaidh tú páirt san fhóram ar líne.

Inis dúinn le do thoil má tá imeacht ealaíne óige de chineál ar bith á reáchtáil agat ar scoil nó lasmuigh den scoil i Márta nó Aibreán 2010, agus más mian leat óstáil a dhéanamh ar dhíospóireacht, cheardlann nó ghníomhaíocht eile a d’fhéadfaí a nascadh le hEalaíon-Óige-Cultúr: FYI. Ba mhór linn cloisteáil uait freisin mura bhfuil aon imeacht beartaithe agat ach gur mian leat tús a chur le díospóireacht, ceardlann nó le gníomhaíocht éigin eile i do cheantar.

Ba chóir gach ceist nó moladh faoi conas a bheith rannpháirteach a sheoladh chuigmathilde.veldt@artscouncil.ie.

Más duine de lucht ceaptha beartas tú agus saindualgas ort maidir le daoine óga, an saol cultúrtha nó na healaíona, agus más spéis leat páirt a ghlacadh san imeacht seo, téigh i dteagmháil le do thoil le: mathilde.veldt@artscouncil.ie.
  

Ar ais go barr >>
Comhthéacs

Tá foráil i gCoinbhinsiún um Chearta an Linbh na Náisiún Aontaithe faoi chearta daoine óga páirt a ghlacadh gan chosc sa saol cultúrtha agus sna healaíona. Tagraíonn an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta Polaitiúla agus Cultúrtha de chuid na Náisiún Aontaithe do dhaoine de gach aois agus athdhearbhaíonn sé na cearta sin. Tugtar aitheantas do chearta daoine óga i reachtaíocht Náisiúnta na hÉireann agus i mbeartais agus i gcláir an AE agus tá an Stát freagrach as a chinntiú go gcosnaítear iad.

  • Cad atá déanta go praiticiúil ag Éirinn le cinntiú go bhfuil deis ag daoine óga páirt a ghlacadh gan bac sa saol cultúrtha agus sna healaíona?
  • Cad a d’fhéadfadh an Stát a dhéanamh ag an tráth deacair eacnamaíochta seo chun cearta daoine óga páirt a ghlacadh gan bac sa saol cultúrtha agus sna healaíona a chosaint?
  • Cad iad na constaicí atá le sárú ag daoine óga atá ag glacadh páirte in oideachas lánaimseartha, nó cad iad na deiseanna atá acu, páirt a ghlacadh sa saol cultúrtha agus sna healaíona?
  • An bhfuil an tacaíocht riachtanach á cur ar fáil i gcomhair daoine óga gur mian leo gairm a bheith acu sna healaíona?

Tá cuireadh á thabhairt ag Ealaíon-Óige-Cultúr: FYI do dhaoine óga idir 15 bliana agus 23 bliana d’aois díospóireacht a bheith acu lena bpiaraí agus le príomhdhéantóirí beartas faoi na ceisteanna sin. Beidh an imeacht seo ar siúl i mBaile Átha Cliath agus beidh ceardlanna ealaíne agus díospóireachtaí ann, agus buailfidh daoine óga agus lucht déanta beartas ealaíon agus ionadaithe rialtais le chéile ag an deireadh. 

Tá an Chomhairle Ealaíon ag iarradh 60 toscairí óga (idir 15 bliana agus 23 bliana d’aois) le páirt a ghlacadh san imeacht. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach le do thoil ar ár  (0.07 MB, Adobe PDF).

Cén fáth ar roghnaíomar an t-am seo?

Tosóidh an Chomhairle Ealaíon ag forbairt straitéise nua i gcomhair na n-ealaíon in Éirinn an bhliain seo chugainn agus beidh forálacha i gcomhair leanaí agus daoine óga mar chuid di. Is mian leis an gComhairle Ealaíon an deis a thapú, mar chuid den phróiseas seo, éisteacht le tuairimí daoine óga maidir leis an bpáirt a ghlacann siad sna healaíona agus sa saol cultúrtha.

Aithníonn an Comhairle Ealaíon gur gá oibriú i gcomhpháirt le príomheagraíochtaí rialtais, le húdaráis áitiúla agus le tuismitheoirí agus le daoine óga le cinntiú go bhféadfaidh daoine óga in Éirinn tairbhe a bhaint as a gcearta maidir leis an saol cultúrtha agus na healaíona. Is mian le hEalaíon-Óige-Cultúr: FYI díospóireacht a spreagadh faoin gceist seo i measc daoine óga agus príomhdhéantóirí beartas.

Tá an tionscadal seo á mhaoiniú le tacaíocht an Choimisiúin Eorpaigh. Is é dearcadh an údair amháin atá sa teachtaireacht seo agus ní bheidh an Coimisiún freagrach ar bhealach ar bith as aon úsáid a fhéadfar a bhaint as an fhaisnéis atá le fáil inti.
 

Ar ais go barr >>
Aimsigh uirlis mhaoinithe