Maoiniú

 
Cistiú ón gComhairle Ealaíon

Chun eolas a fháil ar an gcistiú ar fad atá ar fáil ón gComhairle Ealaíon, cliceáil ar an nasc seo a leanas le do thoil: http://http://www.artscouncil.ie/ga/intro/funding.aspx
D'fhéadfadh na cláir seo a leanas suim ar leith a spreagadh ionat:

Scéim Ensembles na nÓg

Tá Scéim Ensemble na nÓg ar cheann de roinnt deiseanna cistithe arna dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon chun na healaíona in Éirinn a fhorbairt agus chun tacú leo. Is scéim phíolótach í a eascraíonn ó thiomantas na Comhairle Ealaíon, mar a léirítear sa Chomhpháirtíocht ar son na nEalaíon, chun 'deiseanna níos fearr a chruthú do dhaoine óga chun dul i dtaithí ar na healaíona' agus 'chun clár nua a chur i bhfeidhm chun tacú le ensembles na n-óg agus le heagraíochtaí náisiúnta um acmhainn ealaíon don ógra'. 

Is é príomhchuspóir na dámhachtana seo ná tacú le ensembles na n-óg chun a gcleachtas ealaíne a fhorbairt i gcomhthéacs lasmuigh den scoil. Tugann sí tosaíocht do thionscnaimh a léiríonn fís ealaíonta soiléir san fhoirm/sna foirmeacha ealaíne ar leith a léirítear, in éineacht le próiseas a bhraitheann fiúntas i rannpháirtíocht agus i gcruthaitheacht na ndaoine óga, agus i mbaint chriticiúil a bheith acu leis na healaíona.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le do thoil le Mathilde Veldt ag 01 618 02 50.

Nasc-Chlár na dTaispeántas Scoile

I 1986, scríobh an Chomhairle Ealaíon chuig 20 ealaíontóir Éireannach, ag iarraidh orthu saothair a chur ar fáil i gcomhair taispeántais dar téama 'an scoil'. Iarraidh ar na healaíontóirí an téama a iniúchadh i bhfianaise a gcuimhní féin ar an scoil, nó i gcomhthéacs a ndearcaidh féin i leith na scoile.  Ba iad saothair na n-ealaíontóirí sin dúshraith chéad Seó Scoileanna na Comhairle Ealaíon, a osclaíodh i gCo. Mhuineacháin i 1986.

Tháinig seacht gcinn eile de thaispeántais chamchuairte sna sála air: Heroes (1987), Heads (1988), A Special Place (1989), Tokens (1990/93), Inside Out (1994), Altered States (3 thaispeántas, 1995), agus A room of one’s own (1999) agus bhí an t-aon chuspóir ghinearálta amháin acu go léir: saothair le healaíontóirí comhaimseartha na hÉireann a chur i láthair daoine óga. Tabhair cuairt ar rannóg na bhfoilseachán le féachaint ar thuarascálacha na dtaispeántas.

Tá na taispeántais seo ina bpáirt de Nasc-Chlár na dTaispeántas Scoile, tionscadal a bhfuil an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Ionaid Oideachais agus an Chomhairle Ealaíon comhpháirteach ann. Cuireann na hIonaid Oideachais clár de ghníomhaíochtaí ealaíon ar fáil a chuireann ar chumas daoine óga, múinteoirí agus an phobal scoile trí chéile dul i ngleic leis na saothair ealaíne. Spreagann siad cuairteanna ó ghrúpaí scoile agus cruthaíonn siad naisc le scoileanna ar mian leo taispeántas a chur ar siúl. Tá taispeántais ar siúl sna hIonaid seo a leanas - Maigh Eo, Áth Luain, Loch Garman, Sligeach, Dún na nGall, Baile Átha Cliath Thiar, Muineachán, Droim Conrach, an Uaimh agus Gaillimh.

Tá sé i gceist go mbeidh scoileanna in ann dul i ngleic go díreach le saothar le healaíontóirí Éireannacha comhaimseartha, de thoradh ar an tionscnamh comhpháirteachais seo idir na deich nIonad Oideachais agus an Chomhairle Ealaíon.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le do thoil le Mathilde Veldt ag 01 618 02 50.

Ar ais go barr >>
Eolas úsáideach eile faoi chistiú

Scéim na nEalaíontóirí sna Scoileanna (Údaráis Áitiúla)

Éascaíonn Scéim na nEalaíontóirí sna Scoileanna d'ealaíontóir gairmiúil sraith cuairteanna a dhéanamh ar scoil ina c(h)ontae áitiúil, chun oibriú le daltaí ar thionscadal faoi leith. Is féidir le raon d'fhoirmeacha ealaíne éagsúla a bheith i gceist leis na tionscadail seo.

Bíonn an scéim seo á reáchtáil ag tromlach na n-údarás áitiúla. Téigh i dteagmháil, le do thoil, le d'oifigeach ealaíon áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil.

Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna (Éigse Éireann)

Tá Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna ar cheann de na cláir ealaíona san oideachas is faide ar an bhfód in Éirinn. Bhí comóradh 30 bliana na Scéime in 2007, a bhí reáchtáilte ag Éigse Éireann agus cistithe ag an gComhairle Ealaíon.

Soláthraíonn Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna páirt-chistiú do chuairteanna ó scríbhneoirí agus ó scéalaithe ar scoileanna ar fud Phoblacht na hÉireann. Tá rogha de os cionn 250 scríbhneoir agus scéalaí ann in Eolaire Gréasáin na Scéime Scríbhneoirí sna Scoileanna.

Chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt le do thoil ar shuíomh gréasáin Éigse Éireann ag www.poetryireland.ie.

Creative Engagement (Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí - NAPD)

Tá Creative Engagement bainistithe ag NAPD. Tá cur chuige comhpháirtíochta i gceist leis an scéim maidir le cothú agus forbairt na n-ealaíon sna scoileanna dara leibhéal, bunaithe ar chaidreamh dearfach idir ealaíontóir, múinteoir agus foghlaimeoir.

Breathnaigh le do thoil ar shuíomh gréasáin NAPD ag www.napd.ie chun tuilleadh eolais agus sonraí teagmhála a fháil.

Scéim Chónaitheachta d'Ealaíontóirí atá ag Obair don Óige (Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann - NYCI)

Bunaíodh an Chónaitheacht d'Ealaíontóirí atá ag Obair don Óige chun deiseanna níos fearr agus níos leithne a thabhairt do dhaoine óga chun dul i ngleic leis na healaíona lasmuigh den earnáil oideachais foirmiúla. Is í aidhm na cónaitheachta ná comhoibriú ealaíne a chothú idir ealaíontóirí gairmiúla agus daoine óga.

Dámhachtain um Fhorbairt na nEalaíon don Óige (Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann - NYCI)

Tá an Dámhachtain um Fhorbairt na nEalaíon don Óige á tairiscint sa bhreis ar Scéim na gCónaitheachtaí d'Ealaíontóirí atá ag Obair don Óige d'fhonn forbairt inbhuanaithe chleachtadh na n-ealaíon don óige a chur chun cinn ag leibhéal áitiúil. Is í aidhm na Dámhachtana um Fhorbairt na nEalaíon don Óige ná comhpháirtíochtaí a chothú idir gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí ábhartha ag leibhéal áitiúil agus saothrú i dtreo forbairt chomhtháite na gclár ealaíon fadtéarmach don óige laistigh de cheantar geografach ar leith.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar an dá scéim, tabhair cuairt le do thoil ar Chlár Náisiúnta um Ealaíona don Óige (NYCI) ag www.youtharts.ie nó téigh i dteagmháil le Emmet Sheerin ag 01 478 41 22.

An Scéim Chaipitiúil Ceoil (Music Network)

Díreoidh an Scéim Chaipitiúil Ceoil, atá á bainistiú ag Music Network, ar uirlisí ceoil a cheannach in 2008. Tá ciste iomlán suas go dtí €350,000 i gcúnamh deontais ar fáil in 2008, a bhfuil €130,000 sainbheartaithe chun tacú le trealamh cleachtaidh agus le huirlisí a cheannach do ghrúpaí óige agus pobail, trí infheistíocht aonuaire sa scéim atá á cistiú ag Iontaobhas IRMA.
Tá trí chatagóir tacaíochta faoin Scéim Chaipitiúil Ceoil dírithe ar ealaíontóirí taibhiúcháin ardoilte, ar ghrúpaí/ensembles taibhiúcháin neamhghairmiúla agus orthu siúd atá ag obair in ógeagraíochtaí nó in eagraíochtaí pobail a thacaíonn le cleachtas an cheoil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le do thoil le Music Network ag 01 671 94 29 nó tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin www.musicnetwork.ie.

Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal (Create)

Dhá uair in aghaidh na bliana, cuireann an Chomhairle Ealaíon deontais ar fáil chun go mbeidh ealaíontóirí agus pobail áite/suime in ann oibriú le chéile ar thionscadail. Clúdaíonn an scéim seo na foirmeacha ealaíne go léir. Tá Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal á bainistiú ag Create, an ghníomhaireacht forbartha pobail i gcomhair na n-ealaíon chomhpháirteach.

Tá dhá chéim sa scéim seo:

Tá Céim a hAon, Taighde agus Forbairt, oscailte d'ealaíontóirí gur mian leo taighde agus forbairt a dhéanamh ar thionscadal i gcomhthéacs pobail. Is é an t-uasfhráma ama ná 3 mhí. Is é an t-uasmhéid a thugtar i gCéim a hAon ná €1,000.

Tá Céim a Dó, Cur i gCrích an Tionscadail, oscailte do phobail suime nó áite (nó dá n-eagraíochtaí ionadaíocha) atá ag pleanáil tionscadail a mhairfidh idir 6 seachtaine agus 5 mhí, le huas-mhéid dámhachtana €5,000, agus dóibh siúd atá ag pleanáil tionscadail a mhairfidh idir 6 mhí agus 9 mí, le huasmhéid dámhachtana €10,000.

I gcomhair tuilleadh eolais, foirmeacha iarratais, nó chun seisiún comhairleach a chur in áirithe, téigh i dteagmháil le Katherine Atkinson, Tacaíocht Tionscadail & Forbairt Ghairmiúil, 01 473 66 00 nó seol ríomhtheachtaireacht chuig support@create-ireland.ie.

Ar ais go barr >>
Common Ground
arrow bullet icon

Common Ground (Photo: Derek Speirs)

Aimsigh uirlis mhaoinithe