Na healaíona agus éagsúlacht chultúrtha

 
Cás staidéir - Hungry Tea

Tionscadal dhá bhliain sna healaíona rannpháirteachais a bhí in Hungry Tea, ar chuir Féile Lársamhraidh Chorcaí tús leis. Ba é Mark Storor ó Creative Connections a cheap agus a stiúir é. D’oibrigh Mark le grúpa idirchultúrtha ban i gCorcaigh i rith 2012 trí shraith ceardlann agus cleachtaí. Tuilleadh eolais: Hungry Tea

Ar ais go barr >>
Éagsúlacht chultúrtha agus na healaíona - ócáid faisnéise agus líonraithe
Cultural diversity and the arts - information and networking event

Rannpháirtithe ag an ócáid faisnéise agus líonraithe maidir le héagsúlacht chultúrtha agus na healaíona. (Grianghraif: Marie McCallan)

Bhí ócáid bheoga faisnéise agus líonraithe ar siúl le déanaí i Luimneach i mí na Bealtaine 2011. D’fhreastail 66 duine ó raon leathan réimsí ealaíon agus pobail ar an ócáid, a d’eagraigh Grúpa Oibre Comhtháthaithe Chathair agus Chontae Luimnigh i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon agus Create. Bhí Karen McHugh ó Dhoras Luimní, eagraíocht neamhrialtasach a bhíonn ag obair chun cearta na n-imirceach uile a chur chun cinn agus a chosaint, ina chathaoirleach air.

Bhí sé mar aidhm leis an ócáid faisnéis a sholáthar agus uaillmhian a spreagadh i réimse na héagsúlachta cultúrtha agus na n-ealaíon, agus chun líonrú a éascú i measc ealaíontóirí aonair, eagraíochtaí ealaíon agus pobail éagsúla atá ina gcónaí i Luimneach. Thug Catherine Joyce aitheasc dóibh siúd a bhí i láthair, agus labhair sí faoi stair rannpháirtíocht an Luchta Siúil sna healaíona agus, go sonrach, an bhaint a bhí aici féin i dtionscadal drámaíochta le déanaí, The Trailer of Bridgie Dinnegan. Leag an Chomhairle Ealaíon béim ar chúig scéim ar leith maidir lena gcumas chun tacaíocht a thabhairt d’obair ar ardchaighdeán sa réimse seo, agus scaipeadh leabhrán faisnéise. I measc na scéimeanna a bhí san áireamh, bhí:Ealaíontóir sa Phobal; Deis; Comhpháirtíocht Áitiúil; Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga; agus Scéim Ensembles na nÓg.

Thug an t-aiseolas ó na rannpháirtithe le fios gur éirigh leis an ócáid a chur ar chumas daoine agus grúpaí éagsúla teagmháil úsáideach a dhéanamh le baill foirne na Comhairle Ealaíon, agus naisc a bhunú nó a neartú ar an leibhéal áitiúil. Tá plé ar bun ag na hOifigigh Ealaíon i gComhairle Chathair Luimnigh agus i gComhairle Chontae Luimnigh le Doras Luimní chun féidearthachtaí a fhiosrú chun ócáid leantach a eagrú, rud a chuirfeadh deiseanna breise ar fáil ó thaobh líonraithe de agus a dhéanfadh dul chun cinn ar smaointe chun comhoibrithe uaillmhianacha ealaíonta a dhéanamh ar an leibhéal áitiúil.

De thoradh ar an aiseolas dearfach a fuaireamar maidir leis an leabhrán faisnéise, tá sé curtha ar fáil againn le híoslódáil anseo Éagsúlacht chultúrtha agus na healaíona (0.73 MB, Adobe PDF). Cé go bhfuil faisnéis bhunúsach ann faoin gcúig scéim, tá sé tábhachtach an faisnéis is déanaí atá ar fáil a fháil sula ndéanfaidh tú iarratas. Bain úsáid as na naisc chuig na scéimeanna thuas chuige sin.

Ar ais go barr >>
Cultural diversity and the arts - Information and Networking Event
arrow bullet icon

Rannpháirtithe ag an ócáid faisnéise agus líonraithe maidir le héagsúlacht chultúrtha agus na healaíona. (Grianghraif: Marie McCallan)

Aimsigh uirlis mhaoinithe