Nuacht

 
Ceiliúradh 10 mbliana ar Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal

Glacfaidh an Chomhairle Ealaíon páirt i gceiliúradh 10 mbliana ar bhainistiú rathúil Create ar Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal dé Máirt, an 27 Samhain. Tá na céadta tionscadal curtha i gcrích ó cheann ceann na tíre faoin gclár i rith na tréimhse sin, agus bhí an iliomad ball den phobal agus de ghrúpaí agus go leor de shár-ealaíontóirí na hÉireann páirteach iontu.  Tá imeacht lae eagraithe ag Create idir 9.30 ar maidin agus 4.30 san iarnóin in Áras Nua-Ealaíne na hÉireann ina nglacfaidh ealaíontóirí agus pobail a fuair maoiniú le deich mbliana anuas páirt i ndíospóireachtaí, i láithreoireachtaí agus i gceiliúradh ginearálta ar na bealaí éagsúla ina dtéann na healaíona comhpháirteacha i ngleic le daoine, ina spreagann siad daoine, agus ina gcuireann siad daoine chun machnaimh.  Seolfar cainéal Vimeo nua do Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal ar an lá freisin. 

Tar éis an imeachta sin, ag 5.30 i.n., cuirfear Good Works i láthair le John Byrne, ealaíontóir, na ceoltóirí ó The Carlow Choral Society, The Dublin Bach Singers agus a stiúrthóir Blanaid Murphy. Mar chuid den tseirbhís ealaíne sin, cuirfear iomainn nua a scríobh agus a chum Byrne, agus ba í Elaine Agnew a chuir ceol leo. Tionscadal forbartha atá in Good Works atá éascaithe ag Create. Cuireadh i láthair é den chéad uair in Ardeaglais an Chabháin le The Palestrina Choir a fhaigheann tacaíocht ó Cavan Arts agus ón gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach http://www.create-ireland.ie/artist-in-the-community-scheme-news/artist-in-the-community-scheme-10-year-gathering-november-27

Ar ais go barr >>
Na hEalaíona agus Míchumas - Beartas agus Straitéis na Comhairle Ealaíon a Fhorbairt agus a Athbhreithniú

Tá an Chomhairle Ealaíon ag nuashonrú a beartais maidir leis na hEalaíona agus Míchumas faoi láthair, chun forbairtí ó thaobh soláthar agus cleachtas de a thabhairt san áireamh, agus chun ceanglais na reachtaíochta míchumais agus comhionannais a thabhairt san áireamh go leanúnach. Táthar ag súil go gcuirfidh forbairt beartais den chineál sin soiléire agus leanúnachas ar fáil don Chomhairle Ealaíon agus don earnáil sna cúig bliana atá amach romhainn.  D’eagraigh an Chomhairle Ealaíon dhá lá plé maidir le beartas le déanaí, agus tugadh cuireadh do réimse leathan páirtithe leasmhara ealaíon agus míchumais, lena n-áirítear ealaíontóirí, gníomhaithe, agus daoine aonair a oibríonn in eagraíochtaí ealaíon, in oifigí ealaíon údaráis áitiúil agus in ionaid, tar éis próisis comhairliúcháin agus cumarsáide leanúnaí le comhpháirtithe lárnacha.  Tugadh cuireadh don ghrúpa athbhreithniú a dhéanamh ar smaointeoireacht agus ar sholáthar reatha na Comhairle Ealaíon i réimse na hEalaíona agus Míchumais agus na láidreachtaí, na heaspaí agus na deiseanna lárnacha a aithint don Chomhairle Ealaíon le measúnú a dhéanamh orthu nuair a bheidh a beartas agus a straitéis á nuashonrú. Ba léiriú é comhdhéanamh éagsúil an ghrúpa comhairliúcháin ar chastacht na hearnála agus d’éirigh leis réimse luachmhar peirspictíochtaí a fháil ar na bealaí ina ndéantar ealaín, ina gcuirtear i láthair í agus ina dtacaítear léi i gcomhthéacsanna agus i bhfoirmeacha ealaíne éagsúla. 

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon an plé seo a leathnú anois.  Tá doiciméad curtha le chéile ina leagtar síos cúlra an tsaothair seo agus ina bhfuil torthaí/ moltaí an ghrúpa comhairligh.  Tá súil againn go nglacfaidh tú an t-am chun an doiciméad a léamh agus bheadh fáilte againn roimh d’fhreagra agus roimh aon aighneachtaí de bhreis is maith leat a dhéanamh ina leith seo.  Tá foirm aiseolais curtha ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon chun é seo a éascú Is é an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí ná 7 Meán Fómhair. Seol foirmeacha comhlánaithe chuig Jennifer Lawless ag  jennifer.lawless@artscouncil.ie , le bhur dtoil.

Ar ais go barr >>
Aimsigh uirlis mhaoinithe