Cás staidéir

Tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le healaíontóirí agus le grúpaí a bheith ag comhoibriú i bpleanáil, i ndéanamh, agus i gcur i láthair oibre i réimsí mar: sláinte; míchumas; éagsúlacht chultúrtha, daoine breacaosta; agus pobail áite nó spéise. Tugtar tús áite d’obair a léiríonn go soiléir uaillmhian ealaíonta, pleanáil chomhoibríoch, caighdeán na rannpháirtíochta, agus deiseanna chun machnamh criticiúil agus meastóireacht a dhéanamh.

Tá sé i gceist go mbeadh an Puppet Portal (Na hEalaíona agus an tSláinte) ar an gcéad cheann de shraith cás-staidéar a léireoidh réimse leathan cur chuige maidir leis an réimse casta seo den chleachtas.

 
Tionscadal Puppet Portal - Helium Children’s Arts and Health (2010)

Thaitin sé thar cionn liom. Chuidigh sé go mór linn dearmad a dhéanamh ar feadh tamaill ar ghnóthaí tromchúiseacha an ospidéil.’ (Tuismitheoirí)
Sin díreach atá ag teastáil in ospidéal i gcomhair leanaí.’ (An Fhoireann)
Bhí sé ar fheabhas - go hiontach ar fad.’ (Leanaí)

Cur síos air

Tá sé d’aidhm ag Tionscadal Puppet Portal réimsí na n-ealaíon, na teicneolaíochta agus na sláinte a nascadh le chéile le cabhrú le leanaí léirithe idirghníomhacha puipéadóireachta a chruthú.

Puppet Portal

Leanaí ag déanamh puipéad cosúil le baill na foirne

D’oibrigh ceathrar ealaíontóirí gairmiúla le breis is 450 ball foirne, leanbh, agus ball teaghlaigh i gceithre ospidéal ghéarmhíochaine (i mBaile Átha Cliath, Luimneach agus Sligeach), thar thréimhse cúig mhí. D’oibrigh gach ealaíontóir leis na leanaí, leis an bhfoireann agus leis na tuismitheoirí chun léirithe idirghníomhacha puipéadóireachta a chruthú. Taispeánadh na léirithe sin do páistí sna trí ospidéal eile agus rinneadh tuilleadh forbartha orthu. Roinn na healaíontóirí, na leanaí agus na baill foirne smaointe le chéile agus chuir siad léirithe ar fáil dá chéile trí phobal ar líne do leanaí san ospidéal ar a dtugtar Áit Eile.

Puppet Portal

Leas a bhaint as Áit Eile

Chruthaigh na leanaí breis is 40 léiriú ildaite, samhlaíoch agus slachtmhar, agus chuir siad i láthair iad mar chuid de Thionscadal Puppet Portal. Rinneadh measúnú ar an obair agus fuarthas gur spreag an tionscadal cruthaitheacht, teagmháil shóisialta, gluaiseacht fhisiceach, féinléiriú agus muinín.  Thaispeáin sé do leanaí conas teicneolaíocht ilmheáin a úsáid, tharraing sé a n-aird ón tinneas a bhí orthu, laghdaigh sé an strus a bhí orthu agus thug sé le tuiscint dóibh go raibh níos mó smachta acu ar a dtimpeallacht.

Puppet portal

Puipéid ar na bardaí

D'éascaigh an tionscadal machnamh agus plé i measc ealaíontóirí agus gairmithe sláinte maidir leis an gcleachtas is fearr agus iad ag obair go cruthaitheach le leanaí; thacaigh sé le forbairt ghairmiúil na n-ealaíontóirí trí Practice.ie, líonra ghairmiúil d'ealaíontóirí a d’fhorbair Kids Own agus a oibríonn le leanaí agus le daoine óga; agus chuir sé feabhas ar scileanna cruthaitheacha agus ar an tuiscint atá ag foireann an ospidéil agus ag na tuismitheoirí.

Tuilleadh faisnéise

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Thionscadal Puppet Portal agus obair Helium, téigh i dteagmháil le:
Helene Hugel, Stiúrthóir Ealaíne, Helium
Teil: + 353 (0) 44 93 96 960
R-phost: helene@helium.ie
Gréasán: http://www.helium.ie/portal.html

Foirm Ealaíne

Téatar - Puipéadóireacht

Cleachtas ealaíon

Rannpháirtíocht sna hEalaíona - na hEalaíona agus an tSláinte

Ealaíontóirí

 • Siobhán Clancy, Físealaíontóir
 • Emma Fisher, Puipéadóir
 • Helene Hugel, Puipéadóir
 • Anna Rosenfelder, Puipéadóir

Rannpháirtithe

Leanaí, tuismitheoirí agus baill foirne in:

 • Ospidéal Beaumont, Baile Átha Cliath
 • Ospidéal Ollscolaíoch na Leanaí, Sráid Temple, Baile Átha Cliath,
 • Ospidéal Réigiúnach an Mheán-Iarthair, Luimneach,
 • Ospidéal Ginearálta Shligigh

Comhpháirtithe

An Láraonad Faisnéisíochta Sláinte (Centre for Health Informatics) Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

 • Kids' Own Publishing Partnership

Maoiniú

Le cois mhaoiniú na Comhairle Ealaíon, fuair an tionscadal seo maoiniú uathu seo a leanas:

 • Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
 • Social Entrepreneurs Ireland
Ar ais go barr >>
arrow bullet icon

Puipéad déanta as steallaire, Tionscadal Puppet Portal - Helium Children’s Arts and Health (2010)

Aimsigh uirlis mhaoinithe