CAM

An scríbhneoir, léitheoir nó foilsitheoir tú? An bhfuil suim agat i maoiniú agus i mbeartais na Comhairle Ealaíon do scríbhneoirí agus do scríbhneoireacht? Faigh amach tuilleadh faoi thacaíocht na Comhairle Ealaíon don litríocht trí athbhreithniú a dhéanamh ar ár liosta ceisteanna coitianta.

Nach féidir leat freagra do cheiste a fháil fós? Seol ríomhtheachtaireacht chuig Sarah Bannan, Ceann Litríochta, ag sarah.bannan@artscouncil.ie nó cuir glaoch uirthi ag +353 1 618 0296.

 
Is scríbhneoir mé agus teastaíonn airgead uaim chun mo leabhar a chríochnú. An féidir leis an gComhairle Ealaíon cabhrú liom?

D’fhéadfadh sé gur mhaith leat cur isteach ar Dhámhachtain Sparánachta Litríochta.

Tá sé i gceist go gclúdódh an sparánacht gnáth-thiomantais airgeadais scríbhneora chomh fada is a oibríonn sé nó sí chun tionscadal liteartha áirithe a chríochnú. Déanann scríbhneoirí iarratas ar sparánachtaí chun iad féin a shaoradh ó chostais morgáistí, cíosa, cúraim leanaí nó costais mhaireachtála eile, nó chun chur ar a gcumas briseadh a thógáil óna ngnáthobair chun díriú ar phíosa scríbhneoireachta.

Tá liosta sonraí le fáil anseo.

Ar ais go barr >>
Cén cineál scríbhneoireachta lena dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon?

Tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le filíocht, ficsean, ficsean gearr, scríbhneoireacht chriticiúil, neamhfhicsean cruthaitheach, litríocht do leanaí, leabhair phictiúr mhaisithe agus úrscéalta grafacha. Tacaímid le drámaíocht freisin, ach ba cheart do dhrámadóirí iarratas a dhéanamh faoi téatar.

Tacaímid le scríbhneoireacht i mBéarla agus i nGaeilge.

Ar ais go barr >>
An do scríbhneoirí fadbhunaithe amháin a chuireann sibh tacaíocht ar fáil?

Bronntar sparánachtaí litríochta ar scríbhneoirí ag gach céim dá ngairmréim, cé go mbronntar sparánachtaí móra ar scríbhneoirí a bhfuil cuntas teiste bunaithe acu de ghnáth.

Gach babhta, bronntar líon beag sparánachtaí ar scríbhneoirí atá ag tús a ngairmréimeanna. Is ionann na sparánachtaí sin agus €3,000.

Tá liosta díobh siúd a thugamar maoiniú dóibh le feiceáil anseo:

http://www.artscouncil.ie/ga/we_funded.aspx

Ar ais go barr >>
Tá mo leabhar críochnaithe agam agus ba mhaith liom é a fhoilsiú mé féin. An féidir leis an gComhairle Ealaíon cabhrú liom?

Ní thacaíonn an Chomhairle Ealaíon le féinfhoilsiú, ach cuireann sí tacaíocht maoinithe ar fáil do roinnt irisí agus foilsitheoirí liteartha ar fud na tíre. Déanaimid é sin lena chinntiú go dtéann maoiniú na Comhairle Ealaíon i dtreo saothair a bheidh á bhfoilsiú, á scaipeadh agus á margú ar an mbealach is éifeachtaí is féidir ag foilsitheoirí gairmiúla a bhfuil eolas acu ar na saincheisteanna agus na meicníochtaí atá i gceist.

Chuir an Chomhairle Ealaíon tacaíocht ar fáil do 25 foilsitheoir agus iris trína chláir mhaoinithe in 2012. Is féidir leat liosta díobh a íoslódáil anseo:

Ar ais go barr >>
Is scríbhneoir mé agus is mian liom taisteal chun taighde a dhéanamh do mo leabhar. An féidir leis an gComhairle Ealaíon cabhrú liom?

Is féidir leat cur isteach ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna.

Tá sé i gceist go gcuirfeadh sé sin ar chumas na scríbhneoirí tabhairt faoi thaisteal idirnáisiúnta chun a gcleachtas a fhorbairt. Tá sonraí na dámhachtana anseo:

http://www.artscouncil.ie/ga/view_fund.aspx?fid=5b99f00f-1c14-4545-b363-85e62e50bf44

Ar ais go barr >>
Is scríbhneoir mé agus tugadh cuireadh dom léamh ag féile thar lear. An féidir liom iarratas a dhéanamh chuig an gComhairle Ealaíon ar mhaoiniú?

Ní féidir. Is féidir leat iarratas a dhéanamh chuig Cultúr Éireann, an comhlacht náisiúnta chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain. Faigh amach níos mó faoi Chultúr Éireann agus deiseanna maoinithe anseo:

http://www.cultureireland.ie/funding

Ar ais go barr >>
Is foilsitheoir fadbhunaithe mé. Ní fhaigheann ár gcuideachta maoiniú ón gComhairle Ealaíon ach níl dóthain airgead inár mbuiséad againn chun leabhar liteartha an-tábhachtach a fhoilsiú. An féidir leis an gComhairle Ealaíon cabhrú linn?

D’fhéadfadh sibh smaoineamh ar chur isteach ar an Scéim Foilseachán/Title by Title.

Tá an scéim deartha chun tacú le táirgeadh leabhar agus foilseachán liteartha ardchaighdeáin agus lena gcur chun cinn agus lena scaipeadh ar lucht féachana forleathan.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin scéim anseo.

Ar ais go barr >>
Is scríbhneoir mé agus teastaíonn tuilleadh faisnéise uaim maidir le conas a bheith foilsithe, líonrú, comórtais, spás scríbhneoireachta a fháil, deiseanna cónaitheachta srl. Cén duine ar cheart dom teagmháil a dhéanamh leis/léi?

Tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le roinnt eagraíochtaí acmhainne agus seirbhíse a chuireann an cineál sin cúnaimh ar fáil do scríbhneoirí ag gach céim dá ngairm.

Is é Ionad Scríbhneoirí na hÉireann, atá lonnaithe ar Chearnóg Parnell i mBaile Átha Cliath eagraíocht náisiúnta na scríbhneoirí agus na scríbhneoireachta in Éirinn. Is féidir leat tuilleadh a léamh fúthu anseo: http://www.writerscentre.ie/

Is í Éigse Éireann an eagraíocht náisiúnta don fhilíocht in Éirinn agus tá sí tiomnaithe don fhilíocht a fhorbairt, tacú léi, agus í a chur chun cinn ar fud na hÉireann. Is féidir leat tuilleadh a léamh fúthu anseo: http://www.poetryireland.ie/

Tá Ionad Litríochta na Mumhan, atá bunaithe san áit ina mbíodh cónaí ar Frank O’Connor i gCathair Chorcaí, tiomanta do chur chun cinn agus do cheiliúradh na litríochta, go háirithe litríocht na Mumhan. Chuige sin, bíonn féilte, ceardlanna, reacaireachtaí agus comórtais á n-eagrú ag an eagraíocht. Is féidir leat tuilleadh a léamh fúthu anseo: http://www.munsterlit.ie/

Is í Leabhair Pháistí Éireann an eagraíocht náisiúnta leabhar do leanaí na hÉireann. Trína gníomhaíochtaí agus a himeachtaí, tá sé d’aidhm ag an eagraíocht cur leis an méid a bhaineann daoine óga leas as leabhair, tuiscint níos leithne a spreagadh ar an tábhacht a bhaineann le leabhair do dhaoine óga agus feidhmiú mar acmhainn lárnach dóibh siúd a bhfuil suim acu i leabhair do leanaí in Éirinn. Is féidir leat tuilleadh a léamh fúthu anseo: http://www.childrensbooksireland.ie/

Ba cheart duit cuairt a thabhairt ar http://writing.ie/, suíomh Gréasáin d’iris ar líne do scríbhneoirí agus léitheoirí de gach aois, ina gcuirtear acmhainní do scríbhneoirí, liostaí imeachtaí, agallaimh le scríbhneoirí agus le foilsitheoirí agus faisnéis ghinearálta maidir le léitheoireacht agus scríbhneoireacht in Éirinn ar fáil.

Ar ais go barr >>
Is scríbhneoir mé agus tá saothar críochnaithe agam ar mian liom é a fhoilsiú. An féidir leis an gComhairle Ealaíon cabhrú liom?

Tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le roinnt foilsitheoirí agus irisí agus is féidir leat liosta díobh a íoslódáil anseo. Ní liosta iomlán atá anseo, áfach, agus ba cheart duit dul i gcomhairle leis na heagraíochtaí taighde a liostaítear thuas freisin chun tuilleadh comhairle a fháil, lena n-áirítear sonraí teagmhála do ghníomhairí liteartha.

Ba cheart duit féachaint ar an Writers and Artists Yearbook, atá ar fáil ag do leabharlann áitiúil, freisin.

Ar ais go barr >>
An gcuireann an Chomhairle Ealaíon maoiniú ar fáil do scríbhneoirí riamh chun dul isteach i scoileanna?

Cuireann, bhunaigh an Comhairle Ealaíon Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna, ceann de na cláir ealaíona san oideachas is faide ar an bhfód in Éirinn, agus maoiníonn sí í. Bhí comóradh 30 bliain na Scéime in 2007, reáchtálann Éigse Éireann thar ceann na Comhairle Ealaíon.

Soláthraíonn Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna páirtmhaoiniú do chuairteanna ó scríbhneoirí agus ó scéalaithe ar scoileanna ar fud Phoblacht na hÉireann. Tá rogha de os cionn 250 scríbhneoir agus scéalaí ann in Eolaire Gréasáin Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna.

Faigh amach níos mó faoin scéim ar shuíomh Gréasáin Éigse Éireann, anseo: http://www.poetryireland.ie/education/writers-in-schools.html

Ar ais go barr >>
An gcuireann an Chomhairle Ealaíon maoiniú ar fáil do scríbhneoirí riamh chun dul isteach i bpríosúin?

Cuireann an Chomhairle Ealaíon tacaíocht ar fáil do Scéim na Scríbhneoirí sna Príosúin ina gcuirtear deiseanna ar fáil do scríbhneoirí a bheith ag obair le grúpaí de mhic léinn i bpríosúin na hÉireann. Tá an scéim á bainistiú go comhpháirteach ag Seirbhís Phríosúin na hÉireann trína Rannán Oideachais agus ag an gComhairle Ealaíon.

Cuireann an scéim deiseanna ar fáil do scríbhneoirí roghnaithe a bheith ag obair le mic léinn sna scoileanna príosúin. Tugann múinteoirí nó leabharlannaithe ó aon cheann de na príosúin i bPoblacht na hÉireann cuireadh do scríbhneoirí roghnaithe chun reacaireacht a dhéanamh nó ceardlann nó sraith ceardlann a chur ar fáil do mhic léinn ábhartha. Ar na ceardlanna a reáchtáladh go dtí seo, bhí litríocht, filíocht, scríbhneoireacht drámaí agus scríbhneoireacht scáileáin.
Pléann an múinteoir agus/nó an leabharlannaí agus an scríbhneoir an reacaireacht nó na cineálacha ceardlainne atá ag teastáil agus nuair a bhíonn na haidhmeanna agus na cuspóirí soiléirithe acu agus na dátaí socraithe, oibríonn an scríbhneoir i gcomhar leis na mic léinn.

Más scríbhneoir thú agus más mian leat a bheith i do bhall de phainéal as a roghnófar scríbhneoirí nó má tá baint agat le hoideachas i bpríosún téigh i dteagmháil le comhordaitheoir na scéime:

Veronica Hoen, Oibrí Forbartha Ealaíne, An tSeirbhís Oideachais i bPríosúin,
Teileafón: 087 954 8178,
Ríomhphost: vmhoen@ipsedu.ie

Ar ais go barr >>
James Joyce (mixed media) Brian Bourke, 1982, Arts Council Virtual Gallery.
arrow bullet icon

James Joyce (Ilmheáin) Brian Bourke, 1982, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon.

Aimsigh uirlis mhaoinithe