Nuacht

 
Seoladh comhairliúcháin phoiblí maidir le feabhas a chur ar shaol leanaí agus daoine óga

Iúil 2012

Sheol Frances Fitzgerald TD, an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, comhairliúchán poiblí maidir le feabhas a chur ar shaol leanaí agus daoine óga dé Luain, an 11 Meitheamh 2012. Is féidir foirmeacha an chomhairliúcháin a chomhlánú ar líne nó ar pháipéar. Is é an spriocdháta don chomhairliúchán ná an Aoine, an 6 Iúil 2012. Úsáidfear torthaí an chomhairliúcháin chun eolas a chur ar fáil d’fhorbairt gach príomhbheartais agus príomhstraitéise laistigh den Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige sna cúig bliana seo amach romhainn. Féach an seoladh seo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun sonraí a fháil maidir le haighneacht a chur isteach: www.dcya.gov.ie/Consultation-2012

Ar ais go barr >>
Niamh Sharkey fógartha mar Laureate na nÓg

D’fhógair an tUachtarán Mícheál D. Ó hUiginn gurb í an t-údar agus an maisitheoir Niamh Sharkey Laureate na nÓg, laureate na hÉireann le haghaidh litríochta do leanaí, agus bhronn sé bonn Laureate na nÓg uirthi ag imeacht speisialta ag an gComhairle Ealaíon.

Tionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon is ea Laureate na nÓg a bhfuil tacaíocht aige ó Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Leabhair Pháistí Éireann, Éigse Éireann agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann. Bunaíodh an onóir le cur le rannpháirtíocht daoine óga i litríocht ardchaighdeáin do leanaí agus chun béim a chur ar an tábhacht atá le litríocht leanaí inár saol cultúrtha agus samhlaíoch.

Is údar agus maisitheoir leabhar pictiúr leanaí í Niamh, agus aistríodh a cuid leabhar go dtí breis is scór teanga. Bhain a cuid leabhar gradaim éagsúla amach lena n-áirítear an Gradam iomráiteach Mother Goose Award agus Gradam Leabhar na Bliana Bisto. Is í Niamh a chruthaigh The Happy Hugglemonsters, agus tá sí mar léiritheoir cúnta air, sraith beochana 52 eipeasóid do leanaí réamhscoile, agus tá an tsraith bunaithe ar a leabhar The Hugglewugs, agus beidh sé á chraoladh ar Disney Junior in os cionn 150 tír in 2012.

Ag labhair di faoina ceapachán dúirt Niamh Sharkey: "Is onóir mhór dom gur roghnaíodh mé mar Laureate na nÓg. Is déantóir leabhar pictiúr mé mar sin beidh mé ag díriú ar chúrsaí físe chomh maith le cúrsaí liteartha i mo thréimhse mar Laureate. Beidh deis agam tuilleadh den obair is breá liom a dhéanamh a chur i gcrích - litríocht leanaí ar ardchaighdeán a chur chun cinn agus leanaí a spreagadh chun leabhair a léamh, a bheith ag scríobh agus ag tarraingt pictiúr. Tá go leor smaointe agam agus tá súil agam go spreagfaidh siad an chruthaitheacht i leanaí, is cuma cén aois iad. Táim ar bís agus is fada liom go dtosóidh mé."

Dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Tarraingíonn an post mar Laureate na nÓg aird ar an luach atá ag an litríocht agus ag na healaíona i saol leanaí agus daoine óga. Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon tacaíocht a thabhairt don ról tábhachtach sin, a chuireann ar chumas saoránaigh óga na hÉireann cleachtadh a fháil ar litríocht agus ar mhaisiúcháin ó bhíonn siad an-óg."

Dúirt Mags Walsh, Stiúrthóir Leabhair Pháistí Éireann: "Sa dá bhliain ó bunaíodh é, tá an ról mar Laureate na nÓg in ann aird a tharraingt agus ceiliúradh a dhéanamh ar an tallann agus ar an bpaisean thar cuimse atá i bpobal leabhar leanaí na hÉireann. Trí aird náisiúnta agus idirnáisiúnta a thabhairt do leabhair pháistí na hÉireann, tá Laureate na nÓg ag léiriú go bhfuil ról lárnach ag leabhair i saol gach ógánach in Éirinn."

Ar ais go barr >>
Athbhreithniú ar léirithe ar dhrámaí dualgais an churaclaim in amharclanna le haghaidh lucht féachana daltaí meánscoile in Éirinn (Márta 2012)

Márta 2012

Tá coimisiúnú déanta ag an gComhairle Ealaíon ar athbhreithniú ar léirithe ar dhrámaí dualgais an churaclaim in amharclanna le haghaidh lucht féachana daltaí meánscoile. Táthar ag lorg aighneachtaí ó pháirtithe leasmhara chun cur leis an bpróiseas athbhreithnithe. Déanfar scrúdú san athbhreithniú ar mhúnlaí reatha cleachtais agus ar na bealaí ina bhféadfadh an Chomhairle Ealaíon leanúint ag tacú le daltaí dul i ngleic leis an téatar maidir le drámaí atá ar churaclam na scoile.

Is é 12 meán lae Dé Céadaoin, an 4 Aibreán 2012 an spriocdháta chun aighneachtaí a chur isteach.

Tá faisnéis teagmhála sa pháipéar plé agus san fhoirm iarratais thíos.

Ar ais go barr >>
Comhdháil Encountering the Arts Samhain 2010

Tá tuarascáil a scríobh Imelda Bernard ar Encountering the Arts, comhdháil lae a bhí ar siúl san IMMA i mí na Samhna seo caite, ar fáil anseo anois. Ba é an chomhdháil an tríú imeacht i sraith imeachtaí a bhí ar siúl i rith 2010 a raibh sé d’aidhm acu féachaint ar an gcaidreamh reatha idir na healaíona agus an oideachas agus sineirgí a d’fhéadfadh a bheith ann a mheas; agus freagra a thabhairt ar na moltaí in Pointí Ailíniúcháin (An Chomhairle Ealaíon: 2008). I measc na n-imeachtaí a bhí ar siúl roimhe sin bhí Creating Conversations.pdf (2.88 MB, Adobe PDF) a d’eagraigh roinn an Oideachais Ealaíon agus an Chorpoideachais i gColáiste Mhuire Gan Smál, Ollscoil Luimnigh (Eanáir 2010).

Ar ais go barr >>
Tuarascáil an AE maidir leis na healaíona agus an oideachas (01 Feabhra 2011)

Clár Cultúir na hEorpa: I Meitheamh 2010, d’fhoilsigh Grúpa Oibre an Mhodh Oscailte um ‘fhorbairt sineirgí le hoideachas, go háirithe le hoideachas sna healaíona' a Thuarascáil Scoir. Chíor an grúpa ceisteanna faoi oideachas ealaíne agus cultúir (agus cúrsaí trasdisciplíneacha, oideachas oidhreachta agus litearthacht sna meáin san áireamh), riachtanais oiliúna múinteoirí, ealaíontóirí agus gairmithe cultúir eile, comhpháirtíochtaí leis an tsochaí shibhialta agus ról na n-eadránaithe, mar aon le measúnú ar éifeachtaí an oideachais ealaíne agus cultúir. Tá moltaí sa Tuarascáil Scoir faoi chúrsaí ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal na hEorpa araon, agus áirítear uirthi cnuasach de na cás-staidéir ar ar bunaíodh na moltaí atá inti mar aon le moltaí faoina thuilleadh oibre amach anseo. Cuirfidh an Tuarascáil ábhar ar fáil le haghaidh díospóireachtaí an Choiste Gnóthaí Cultúrtha faoi Phlean Oibre Cultúir na Comhairle don tréimhse ó 2011 ar aghaidh.

Ar ais go barr >>
Cosaint agus leas leanaí in earnáil na n-ealaíon: dhá acmhainn nua foilsithe ar an suíomh Gréasáin (01 Aibreán 2010)

Cúis áthais dúinn a fhógairt go bhfuil dhá acmhainn nua ar fáil ar ár suíomh Gréasáin le haghaidh eagraíochtaí ealaíne atá ag obair le páistí agus le daoine óga.

Dearadh an dá acmhainn mar theimpléid is féidir le heagraíochtaí ealaíon a chur in oiriúint dá n-úsáid féin.

Tá Faisnéis shamplach faoi bheartas agus nósanna imeachta um chosaint leanaí do dhaoine óga agus do leanaí.doc (0.24 MB, MS Word) deartha mar bhileog is féidir a scaipeadh ar leanaí agus ar dhaoine óga. Tá sé i gceist go dtabharfaidh na bileoga treoir ghairid dóibh ar na beartais atá i bhfeidhm ina n-eagraíocht ealaíon lena sábháilteacht agus leas a chinntiú. I measc na faisnéise a thugtar tá cóid iompair, gearán a dhéanamh agus na bealaí ar cheart go gcaithfí leo.

Tugann Faisnéis shamplach faoi bheartas agus nósanna imeachta um chosaint leanaí do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí.doc (0.11 MB, MS Word) do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí cuntas do thuismitheoirí/chaomhnóirí faoi na beartais agus nósanna imeachta atá in eagraíocht ealaíon ar a bhfuil a leanbh ag freastal. Áirítear treoir maidir le nósanna imeachta earcaíochta, an chaoi a rachaidh an eagraíocht i dteagmháil leis na tuismitheoirí i gcás ina bhfuil imní ann faoina leanbh agus tugtar liosta de bhealaí inar féidir le tuismitheoirí comhoibriú leo chun sábháilteacht agus leas a linbh a chinntiú.
Cruthaíodh na hacmhainní seo i gcomhairle le heagraíochtaí ealaíne a bhíonn ag obair le páistí agus le daoine óga. Táthar buíoch as a gcabhair agus as a saineolas.

Ar ais go barr >>
Acmhainní breise um chleachtas eiticiúil le haghaidh ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon a bhíonn ag obair le leanaí agus le daoine óga

Márta 2009

Cúis áthais dúinn a bheith in ann dhá acmhainn eiticiúla nua a chur ar fáil le haghaidh ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon atá ag obair le leanaí agus le daoine óga. Tá na hacmhainní bunaithe ar na Treoirlínte um Chosaint agus Leas Páistí agus Daoine Óga in earnáil na n-ealaíon.  Cuireadh i dtoll a chéile iad mar fhreagra ar iarratais a fuarthas ó dhaoine in earnáil na n-ealaíon. Is iad seo a leanas iad:

Treoirlínte maidir le híomhánna de leanaí agus dhaoine óga a thógáil agus a úsáid san earnáil ealaíon
Is í aidhm na dtreoirlínte ná tacaíocht agus treoir a thabhairt d’eagraíochtaí ealaíon agus d’ealaíontóirí atá ag obair mar chleachtóirí, éascaitheoirí nó theagascóirí ealaíon agus iad ag déanamh, ag taifeadadh nó ag baint úsáide as íomhánna de leanaí agus de dhaoine óga. Pléitear ceisteanna san acmhainn mar thoiliú eolasach, an comhthéacs dlíthiúil, príobháideacht agus foilsiú íomhánna ar shuíomhanna gréasáin.

Cód cleachtais don chleachtóir aonair um oibriú le leanaí agus daoine óga
Is é cuspóir an chóid chleachtais seo ná tacaíocht agus treoir a thabhairt d’ealaíontóirí atá ag obair ina n-aonar mar chleachtóirí, éascaitheoirí nó mar theagascóirí le leanaí agus le daoine óga.  Tá sé bunaithe ar threoirlínte dea-chleachtais atá leagtha síos cheana féin agus ba chóir é a léamh ina dteannta.

Forbraíodh an dá acmhainn i gcomhairle le healaíontóirí aonair, le heagraíochtaí ealaíon, agus le lucht Faisnéise agus Comhairle Keeping Safe (Ag Fanacht Slán) de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.   Táimid fíorbhuíoch díobh as a gcabhair agus as a saineolas i bhforbairt na n-acmhainní nua

Ar ais go barr >>
Scéim Ensembles na nÓg

09-01-2009

Ar 28 Deireadh Fómhair, reáchtáil an Chomhairle Ealaíon ceardlann machnaimh agus measúnaithe do ghrúpaí arna gcistiú faoi Scéim Ensembles na nÓg.  Bhí sé mar aidhm ag an gceardlann fíor-idirghníomhach seo, arna éascú ag David Kelly ón National Association of Youth Drama, moltaí agus aiseolas a bhailiú faoin scéim phíolótach agus deis a thabhairt do na ensembles a fuair cistiú i 2008 bualadh lena chéile agus taithí a roinnt. Bhí 45 duine óg agus ceannaire ó 16 ensemble, a tháinig ó raon foirmeacha ealaíne lena n-áirítear scannán, rince, dráma, scríbhneoireacht, ceol, sorcas agus ealaíona sráide, ag roinnt a gcuid tuairimí agus smaointe i rith an lae.

Bhí ceiliúradh ar siúl tar éis na ceardlainne, le ceol ón Mount Temple Jazz Ensemble agus ó chomhaltaí den Axis-Ballymun Ensemble.

Tá an liosta iomlán de na ensembles a fuair cistiú trí na scéime le feiceáil anseo ag http://www.artscouncil.ie/ga/we_funded.aspx.

Ar ais go barr >>
Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon doiciméad acmhainne nua, Suíomhanna Foghlama sna hEalaíona, san Oideachas agus Eile Iris Taighde

09-01-2009

Cuireann an doiciméad raon leathan taighde i láthair, ag díriú go príomha ar na healaíona san oideachas ach tá eolas ann chomh maith ar obair i gcomhthéacsanna eile ar nós na healaíona i gcúrsaí sláinte, na healaíona in obair óige agus na healaíona i bpobail. Clúdaíonn an iris fráma ama beagnach tríocha bliana ó 1979 go 2007.

Chun tuilleadh eolais a fháil féach http://nuachtlitir.artscouncil.ie/e_article001245766.cfm?x=b11,0,w.

Tá an doiciméad ar fáil le híoslódáil anseo http://www.artscouncil.ie/Publications/Iris_Taighde.pdf.

Ar ais go barr >>
Ceardlanna ar chosaint agus leas leanaí - 2008

I rith Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair, beidh an Chomhairle Ealaíon ag óstáil sraith de cheardlanna ar Chosaint agus Leas Leanaí le haghaidh eagraíochtaí a dhéanann féilte beaga a bhainistiú agus reáchtáil. Is í Margaret Rogers, Comhairleoir na Comhairle Ealaíon ar Leas Leanaí a éascóidh na ceardlanna.

Reáchtálfar na ceardlanna i ionad éagsúil (féach thíos) agus beidh siad ar siúl ó 10.30 r.n. go 4 i.n. Cuirfear lón éadrom ar fáil. Clúdóidh an clár oibre beartas um chosaint leanaí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm agus cóid chleachtais a cheapadh um oibriú le leanaí agus daoine óga. Déanfaidh gach ceardlann freastal ar suas go fiche rannpháirtí. Ní ghearrfar aon táille as na ceardlanna seo ach ní mór áiteanna a chur in áirithe agus a dhearbhú roimh ré.

Is iad na dátaí agus na hionaid ná:

  • 6 Deireadh Fómhair: Sligeach, Ionad Oideachais Shligigh 
  • 7 Deireadh Fómhair: Luimneach, Halla na Cathrach 
  • 14 Deireadh Fómhair: Corcaigh, Cork Arts Theatre

Chun tuilleadh eolais a fháil nó chun áit a chur in áirithe déan teagmháil le do thoil le Mathilde Veldt ag 01 618 02 50 nó  mathilde.veldt@artscouncil.ie.


Ar ais go barr >>
Tuarascáil Ealaíon agus Oideachais foilsithe ag an gComhairle Ealaíon

01 Iúil 2008

Inniu, d'fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon Pointí Ailíniúcháin (0.29 MB, Adobe PDF) , Tuarascáil an Choiste Speisialta um na hEalaíona agus Oideachas. Cuireadh an Tuarascáil faoi bhráid an Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, Martin Cullen, T.D., agus an Aire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe, T.D.

Chun an preaseisiúint iomlán a léamh téigh chuig: http://www.artscouncil.ie/ga/news/news.aspx

Tá Treoir Achomair den tuarascáil ar fáil freisin: Summary Guide SummaryGuide_Treoir Achomhair (0.08 MB, Adobe PDF) 

Ar ais go barr >>
Garter Lane
arrow bullet icon

Waterford Youth Arts (Photo: Derek Speirs)

Aimsigh uirlis mhaoinithe