Scéimeanna agus tionscnaimh

I gcomhthéacs straitéis na Comhairle Ealaíon maidir le cur le rannpháirtíocht an phobail sna healaíona, cuireadh roinnt scéimeanna agus tionscnamh ar bun chun tacaíocht faoi leith a thabhairt dóibh siúd atá ag obair i réimse na rannpháirtíochta sna healaíona.

Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal á bainistiú ag an ngníomhaireacht forbartha in Éirinn le haghaidh na n-ealaíon rannpháirteacha, Create. Cuireann an scéim deiseanna ar fáil d'ealaíontóirí agus do phobail a bheith ag obair le chéile.

Scéim na bhFísealaíontóirí sna Príosúin á bainistiú go comhpháirteach ag Seirbhís Phríosúin na hÉireann trína Rannán Oideachais agus ag an gComhairle Ealaíon. Cuireann an scéim seo deis ar fáil d'ealaíontóirí, do mhúinteoirí ealaíne agus do mhic léinn ealaíne i bpobail na bpríosún a bheith ag obair le chéile.

Scéim na Scríbhneoirí sna Príosúin á bainistiú go comhpháirteach ag Seirbhís Phríosúin na hÉireann trína Rannán Oideachais agus ag an gComhairle Ealaíon. Cuireann an scéim seo deis ar fáil do scríbhneoirí, do leabharlannaithe agus do mhic léinn scríbhneoireachta i bpobail na bpríosún a bheith ag obair le chéile.

Aithníonn an Chomhairle Ealaíon chomh maith na bacainní breise a d’fhéadfadh a bheith le sárú ag ealaíontóirí atá faoi mhíchumas. Cé go bhfuil ealaíontóirí den sórt sin i dteideal, dar ndóigh, iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú trínár sruthanna maoinithe eile, tá scéim i bhfeidhm go sonrach againn le haghaidh ealaíontóirí atá faoi mhíchumas. Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann atá i gceist leis an scéim, agus tá sé á bhainistiú ag an Arts and Disability Forum (ADF), Béal Feirste thar ceann dhá an dá Chomhairle Ealaíon ar oileán na hÉireann, agus cuireann sé sparánachtaí ar fáil d’ealaíontóirí aonair.

 
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal

Cuireann an Chomhairle Ealaíon deontais ar fáil tríd an scéim seo le go mbeidh ealaíontóirí agus pobail áite nó suime in ann dul i mbun oibre le chéile ar thionscadail sna healaíona comhaimseartha.

Ní mór d’iarrthóirí a bheith ag obair mar ealaíontóirí i gceann ar bith de na foirmeacha ealaíne seo a leanas: ailtireacht, sorcas, sráidealaíon agus seónna, damhsa/rince, scannán, litríocht (i nGaeilge nó i mBéarla), ceol, ceoldrámaíocht, téatar, na hamharcealaíona agus ealaíona traidisiúnta. Is féidir na tionscadail a reáchtáil i réimse leathan comhthéacsanna sóisialta agus pobail lena n-áirítear na healaíona agus míchumas, na healaíona agus an tsláinte; na healaíona agus daoine breacaosta; na healaíona agus an éagsúlacht chultúrtha agus na healaíona agus pobail. Cuireadh tionscadail ar siúl i suíomhanna éagsúla, mar shampla in ionaid phobail, in ospidéil, in ionaid chúraim, i bpríosúin agus i bpáirceanna nó i spásanna poiblí.

Is é aidhm na scéime ná comhoibriú ciallmhar a spreagadh idir pobail áite nó suime agus ealaíontóirí. Ciallaíonn sé sin go mbeidh tionchar chomh mór ag baill an ghrúpa ar an tionscadal is bheidh ag an ealaíontóir. Bíonn an dá pháirtí páirteach sa chinneadh faoi thoradh an tionscadail. Ba cheart caibidlíocht agus socrú a dhéanamh ag an tosach maidir le húinéireacht na healaíne. Is iomaí toradh a d’fhéadfadh a bheith ag an tionscadal.

Tá an scéim seo, a bhfuil trí shnáithe inti a chuimsíonn taighde, meantóireacht agus réadú tionscadail, á bainistiú ag Create, an ghníomhaireacht forbartha náisiúnta do na healaíona comhoibritheacha i gcomhthéacsanna sóisialta agus pobail, thar ceann na Comhairle Ealaíon. Bíonn dhá spriocdháta ann in aghaidh na bliana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus sonraí iarratais a fháil, féach ar shuíomh Gréasáin Create ag www.create-ireland.ie.

Ar na tionscadail ar tugadh maoiniú dóibh le linn 2011, bhí an dá thionscadal seo a leanas:

  • D’oibrigh an físealaíontóir Seán Taylor i gcomhar le Beachairí Mhainistir Ghleann Stail chun iniúchadh a dhéanamh an bhféadfaí fuaimdhreach a chruthú a bheadh spreagtha ag fuaim na mbeach agus chun staidéar a dhéanamh ar thorthaí an athraithe aeráide 
  • D’oibrigh an t-ealaíontóir téatair Shane O'Reilly, (i gcomhar leis an meantóir, Gavin Quinn ó Pan Pan), agus Cumann Bodhar na hÉireann ar thaighde agus ar fhorbairt bhealaí nua chun tuairimí a nochtadh mar ealaíontóirí téatair agus rinne siad iniúchadh ar bhealaí chun teanga chomharthaíochta a ionchorprú i dtaibhithe i gcomhar le grúpaí bodhar na hÉireann.
Ar ais go barr >>
Scéim na bhFísealaíontóirí sna Príosúin

Cuireann an Chomhairle Ealaíon deiseanna ar fáil tríd an scéim seo d’fhísealaíontóirí le bheith ag obair le grúpaí de mhic léinn i bpríosúin na hÉireann. Tá an scéim á bainistiú go comhpháirteach ag Seirbhís Phríosúin na hÉireann trína Rannán Oideachais agus ag an gComhairle Ealaíon.

Cuireann Scéim na bhFísealaíontóirí sna Príosúin an deis ar fáil d’fhísealaíontóirí roghnaithe a bheith ag obair le mic léinn sna scoileanna príosúin agus lena múinteoirí ealaíne. Cuireann na healaíontóirí sraith ceardlann ar fáil do mhic léinn ar spéis leo na cúrsaí sin. Ar na ceardlanna a reáchtáladh go dtí seo, bhí dealbhóireacht, péinteáil, líníocht, ceirmeacht, mósáicí agus meáin amhairc eile.

Pléann an múinteoir agus an t-ealaíontóir na cineálacha ceardlainne atá ag teastáil agus nuair a bhíonn na haidhmeanna agus na cuspóirí soiléirithe acu agus na dátaí socraithe, oibríonn an t ealaíontóir, an múinteoir ealaíne agus na mic léinn go léir le chéile.

Más físealaíontóir thú agus más mian leat a bheith i do bhall de phainéal as a roghnófar ealaíontóirí nó a bhfuil baint acu le hoideachas i bpríosún téigh i dteagmháil le comhordaitheoir na scéime:

  • Veronica Hoen, Oibrí Forbartha Ealaíne, An tSeirbhís Oideachais i bPríosúin,
  • Teileafón: 087 954 8178,
  • Ríomhphost: vmhoen@ipsedu.ie
Ar ais go barr >>
Scéim na Scríbhneoirí sna Príosúin

Cuireann an Chomhairle Ealaíon deiseanna ar fáil tríd an scéim seo do scríbhneoirí a bheith ag obair le grúpaí de mhic léinn i bpríosúin na hÉireann. Tá an scéim á bainistiú go comhpháirteach ag Seirbhís Phríosúin na hÉireann trína Rannán Oideachais agus ag an gComhairle Ealaíon.

Cuireann an scéim deiseanna ar fáil do scríbhneoirí roghnaithe a bheith ag obair le mic léinn sna scoileanna príosúin. Tugann múinteoirí nó leabharlannaithe ó aon cheann de na príosúin i bPoblacht na hÉireann cuireadh do scríbhneoirí roghnaithe chun reacaireacht a dhéanamh nó ceardlann nó sraith ceardlann a chur ar fáil do mhic léinn ábhartha. Ar na ceardlanna a reáchtáladh go dtí seo, bhí litríocht, filíocht, scríbhneoireacht drámaí agus scríbhneoireacht scáileáin.

Pléann an múinteoir agus/nó an leabharlannaí agus an scríbhneoir an reacaireacht nó na cineálacha ceardlainne atá ag teastáil agus nuair a bhíonn na haidhmeanna agus na cuspóirí soiléirithe acu agus na dátaí socraithe, oibríonn an scríbhneoir i gcomhar leis na mic léinn.

Más scríbhneoir thú agus más mian leat a bheith i do bhall de phainéal as a roghnófar scríbhneoirí nó má tá baint agat le hoideachas i bpríosún téigh i dteagmháil le comhordaitheoir na scéime:

  • Veronica Hoen, Oibrí Forbartha Ealaíne, An tSeirbhís Oideachais i bPríosúin,
  • Teileafón: 087 954 8178,
  • Ríomhphost: vmhoen@ipsedu.ie
Ar ais go barr >>
Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann

Tríd an scéim seo cuireann an Chomhairle Ealaíon deis ar fáil d'ealaíontóirí aonair atá faoi mhíchumas iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú chun obair nua a chruthú in aon fhoirm ealaíne. Scéim í seo i gcomhair oileán uile na hÉireann agus tá sí á bainistiú ag an Arts and Disability Forum (ADS) thar ceann na gcomhbhunaitheoirí - an Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann.

Tá an scéim oscailte d’ealaíontóirí faoi mhíchumas a bhíonn ag obair in aon cheann de na foirmeacha ealaíne seo a leanas: ailtireacht, sorcas, sráidealaíon agus seónna, damhsa, scannán, litríocht (i nGaeilge nó i mBéarla), ceol, ceoldrámaíocht, téatar, na físealaíona agus na healaíona traidisiúnta. Cuirfear san áireamh riachtanais rochtana do dhaoine faoi mhíchumais atá nasctha le gníomhaíocht ealaíonta. Féadfar eolas faoin scéim deontais a chur ar fáil i bhformáidí malartacha.

Is scéim forbartha í seo ina gcuirtear tacaíocht ar fáil i rith an phróisis go léir. Ar an ábhar sin déanann an painéal measúnú ar iarratais ó ealaíontóirí cumasacha atá ag teacht chun cinn agus ó ealaíontóirí a bhfuil an-taithí acu cheana féin ar na healaíona comhaimseartha. Is é cuspóir na scéime seo ná tallann faoi leith a aithint, a spreagadh agus a chothú i measc cleachtóirí ealaíne atá faoi mhíchumas. Féadann daoine aonair cur isteach ar sparánacht suas le £5,000 steirling nó a chomhluach in Euro. I measc na gcritéar a úsáidtear, áirítear ardchaighdeán ealaíne; fianaise maidir le tallann ealaíne; úrnuacht na smaointe; fianaise faoi cháilíocht pleanála an tionscadail; agus cé chomh réalaíoch agus indéanta is atá na haidhmeanna.

Is féidir le daoine atá faoi mhíchumas de shórt ar bith iarratas a dhéanamh, lena n-áirítear daoine le lagú folaithe ar nós titimeas agus disléicse. Mura bhfuil tú cinnte an bhfuil tú incháilithe nó nach bhfuil, níl le déanamh ach glaoch ar an ADF agus cuirfidh an fhoireann comhairle ort.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na spriocdhátaí, na treoirlínte, na critéir agus chun foirm iarratais a fháil, féach ar http://www.adf.ife/?page_id=785.

Tabhair faoi deara go bhfuil ealaíontóirí faoi mhíchumas i dteideal, ar ndóigh, iarratas a dhéanamh freisin faoi aon sruth maoinithe ábhartha de chuid na Comhairle Ealaíon.

Ar ais go barr >>
Aimsigh uirlis mhaoinithe