Tacaíocht airgeadais

Content to go here.

 
AinmSpriocdhátaUasmhéid Bronnta €Cur síos
An scéim comhpháirteachais áitiúilaSpriocdháta thart20000Scéim a spreagfaid comhpháirtíochtaí nua faoi stiúir na n-údarás áitiúil chun tionscadail ealaíon comhpháirteacha nuálach a fhorbairt, sa réimse lena mbaineann Éagsúlacht Cultúrtha agus na hEealaíona.
An Scéim Rannpháirtíochta san AiltireachtSpriocdháta thart20000Is é aidhm na scéime tionscnaimh uaillmhianacha, nuálacha agus chruthaitheacha ar ardchaighdeán a bhfuil sé mar aidhm sonrach acu cur le taithí an phobail ar an ailtireacht agus a rannpháirtíocht léi, agus an taithí agus an rannpháirtíocht sin a leathnú.
Circus bursary awardSpriocdháta thart12000 
Comhaltacht Location oneSpriocdháta thart22500Cuireann an Chomhairle Ealaíon Comhaltacht ar fáil dealaíontóir amháin chun cur ar a c(h)umas dó/di páirt a ghlacadh sa chlár cónaitheachta idirnáisiúnta ag Location One go ceann 5 mí, chun a c(h)leachtas a fhorbairt agus chun saothar nua a chruthú.
Deontas an Údaráis ÁitiúilSpriocdháta thartGan teorainnIs é cuspóir Deontas an Údaráis Áitiúil ná chun tacú le clár leanúnach agus le gníomhaíochtaí straitéiseacha na seirbhísí ealaíon údaráis áitiúil i bhforbairt na n-ealaíon go háitiúil. Tá an scéim maoinithe seo ar oscailt do sheirbhísí ealaíon údaráis áitiúil amháin.
Eagraíochtaí Maoinithe RialtaSpriocdháta thartGan teorainnD’fhéadfadh iarratasóirí do Dheontas le haghaidh Chláir Bhliantúil ranníoc a iarradh do chostais fheidhmithe is chlárúcháin ealaíonta. Níl an clár maoinithe se ar oscailt d’iarratais ghinearálta. A mhalairt, tabharfaidh an Chomhairle Ealaíon cuireadh d’eagraíochtaí le bheith rannpháirteach ar bhonn chritéar foilsithe.
RAISESpriocdháta thart30000 
Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla an AESpriocdháta thartGan teorainnLe haghaidh gníomhaíochtaí agus imeachtaí tionscadail a bheidh ar bun idir 1 Eanáir 2013 agus 30 Meitheamh 2013 agus an dá dháta sin san áireamh. Chun Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a chomóradh, tá sé i gceist go gcabhródh an eisiúint speisialta seo den Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla agus Ealaín na Gaeltachta chun tionscadail ealaíon comhpháirteach nuálach a fhorbairt nó a chur ar bun i gcomhar le heagraíochtaí ealaíon eile laistigh dá gceantair nó dá réigiúin, agus le comhpháirtithe in áiteanna eile san Eoraip.
Scéim Ensembles na n ÓgSpriocdháta thart10000Tá Scéim Ensemble na nÓg ar cheann de roinnt deiseanna cistithe arna dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon chun na healaíona in Éirinn a fhorbairt agus chun tacú leo. Eascraíonn sí ó thiomantas na Comhairle Ealaíon, mar a léirítear sa Chomhpháirtíocht ar son na nEalaíon, chun deiseanna níos fearr a chruthú do dhaoine óga chun blaiseadh de na healaíona agus chun clár nua a chur i bhfeidhm chun tacú le ensembles na n-óg agus le heagraíochtaí acmhainne náisiúnta um ealaíon don óige.
Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaíSpriocdháta thart20000Thug an Chomhairle Ealaíon scéim nua isteach chun tacú le féilte agus imeachtaí. Beidh Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí cosúil leis an scéim roimhe seo agus féadfaidh féilte ildisciplíneacha agus féilte foirm ealaíne aonair cur isteach air. Is é atá i gceist le himeachtaí ná tionscadail aon ócáide nó cláir a bheidh ar siúl thar roinnt míonna.
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid naSpriocdháta thart10000
Scéim shónaitheachta do choimeádaí físealaíonSpriocdháta thart20000Is é cuspóir na scéime seo deis a thabhairt do choimeádaithe físealaíon taighde a dhéanamh agus a gcleachtas a fhorbairt, fad is a dhéanfaidh siad clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid ildisciplíneacha agus le húdaráis áitiúla.