Tacaíocht airgeadais

Content to go here.

 
AinmSpriocdhátaUasmhéid Bronnta €Cur síos
Scéim Chónaitheachta dEalaíontóir Téatair, 201 Bealtaine 201420000Is é cuspóir na scéime seo ná deis a thabhairt dealaíontóirí téatair clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid agus le húdaráis áitiúla. Déanfaidh an t-ealaíontóir téatar a mbeidh i gceist leIs an gclár oibre go sonrach a dhearadh i gcomhar leis an ionad agus leis an údarás áitiúil.
Scéim mhaoinithe ar mhaithe le forbairt téata01 Bealtaine 201430000Is é cuspóir na scéime seo ná deis a chur ar fáil deagraíochtaí téatair agus deagraíochtaí ealaíon eile cláir oiliúna nó forbartha a thairiscint do ghrúpaí ealaíontóirí téatair aonair i dtimpeallacht faoi mheantóireacht, nó deiseanna a thairiscint do ghrúpaí ealaíontóirí téatair a smaointe forbartha féin a mholadh deagraíochtaí. Fágfar dearadh agus ábhar gach cláir forbartha faoin eagraíocht atá i mbun an iarratais. Tá sé intuigthe go mbeidh an clár beartaithe comhaontaithe leis na comhpháirtithe ábhartha más ann dóibh, nó go mbeidh a indéantacht léirithe cheana féin trí bhíthin feidhmiú rathúil.
Tacaíocht le comhroinnt acmhainní téatair01 Bealtaine 201420000Is é cuspóir na dámhachtana seo ná deis a chur ar fáil deagraíochtaí acmhainní riaracháin agus léirithe a chomhroinnt le roinnt ealaíontóirí téatair aonair agus/nó compántais neamh-mhaoinithe thar thréimhse shonraithe ama.
An scéim camchuairte is scaipthe saothair08 Bealtaine 2014Gan teorainnTá an scéim seo deartha le go dtabharfar tacaíocht do chamchuairt agus scaipeadh saothair i réimsí áirithe sna healaíona do chamchuairteanna a thosaíonn idir Eanáir 2015 agus Meitheamh 2015, agus tá sé ar oscailt diarratasóirí a bhfuil cónaí orthu nó bunús acu i bPoblacht na hÉireann nó i dTuaisceart Éireann.
Camchuairt Scaipthe Saothair-Pleanáil roimhréSpriocdháta thartGan teorainnTá an Scéim Camchuairte is Scaipthe Saothair deartha le do dtabharfar tacaíocht do chamchuairt agus scaipeadh saothar i réimsí foirmeacha ealaíne agus cleachtas ealaíon a bheidh le bheith ar siúl idir Eanair 2015 augs Nollaig 2015, agus tá sé ar oscailt diarratasóirí a bhfuil cónaí orthu nó bunús acu i bPoblacht na hÉireann nó i dTuaisceart Éireann.
Circus bursary awardSpriocdháta thart12000 
Comhaltacht Location oneSpriocdháta thart22500Cuireann an Chomhairle Ealaíon Comhaltacht ar fáil dealaíontóir amháin chun cur ar a c(h)umas dó/di páirt a ghlacadh sa chlár cónaitheachta idirnáisiúnta ag Location One go ceann 5 mí, chun a c(h)leachtas a fhorbairt agus chun saothar nua a chruthú.
Dámhachtain do Thionscadal TéatairSpriocdháta thart150000Ag tacaíocht tionscadail téatar ag tosú i 2014.
Dámhachtain Sparánachta TéatairSpriocdháta thart15000Tacaíonn an dámhachtain le healaíontóirí gairmiúla aonair a gcleachtas a fhorbairt.
Eagraíochtaí Maoinithe RialtaSpriocdháta thartGan teorainnD’fhéadfadh iarratasóirí do Dheontas le haghaidh Chláir Bhliantúil ranníoc a iarradh do chostais fheidhmithe is chlárúcháin ealaíonta. Níl an clár maoinithe se ar oscailt d’iarratais ghinearálta. A mhalairt, tabharfaidh an Chomhairle Ealaíon cuireadh d’eagraíochtaí le bheith rannpháirteach ar bhonn chritéar foilsithe.
Maoiniú bliantúilSpriocdháta thartGan teorainnD’fhéádfadh iarratasóirí do Mhaoiniú Bliantúil ranníoc a iarradh do chostais fheidhmithe is chlárúcháin ealaíonta.
RAISESpriocdháta thart30000 
Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla an AESpriocdháta thartGan teorainnLe haghaidh gníomhaíochtaí agus imeachtaí tionscadail a bheidh ar bun idir 1 Eanáir 2013 agus 30 Meitheamh 2013 agus an dá dháta sin san áireamh. Chun Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a chomóradh, tá sé i gceist go gcabhródh an eisiúint speisialta seo den Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla agus Ealaín na Gaeltachta chun tionscadail ealaíon comhpháirteach nuálach a fhorbairt nó a chur ar bun i gcomhar le heagraíochtaí ealaíon eile laistigh dá gceantair nó dá réigiúin, agus le comhpháirtithe in áiteanna eile san Eoraip.
Scéim Ensembles na n ÓgSpriocdháta thart10000Tá Scéim Ensemble na nÓg ar cheann de roinnt deiseanna cistithe arna dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon chun na healaíona in Éirinn a fhorbairt agus chun tacú leo. Eascraíonn sí ó thiomantas na Comhairle Ealaíon, mar a léirítear sa Chomhpháirtíocht ar son na nEalaíon, chun deiseanna níos fearr a chruthú do dhaoine óga chun blaiseadh de na healaíona agus chun clár nua a chur i bhfeidhm chun tacú le ensembles na n-óg agus le heagraíochtaí acmhainne náisiúnta um ealaíon don óige.
Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaíSpriocdháta thart20000Thug an Chomhairle Ealaíon scéim nua isteach chun tacú le féilte agus imeachtaí. Beidh Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí cosúil leis an scéim roimhe seo agus féadfaidh féilte ildisciplíneacha agus féilte foirm ealaíne aonair cur isteach air. Is é atá i gceist le himeachtaí ná tionscadail aon ócáide nó cláir a bheidh ar siúl thar roinnt míonna.
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid naSpriocdháta thart10000