Réamhrá

Tá timpeall milliún saoránach ann a bhféadfaí cur síos a dhéanamh orthu mar ‘spriocdhaonra’ ó thaobh an tsoláthair le haghaidh Daoine Óga, Páistí agus Oideachais (YCPE). Tá tionchar láidir ag líon agus spleáchas eacnamaíoch na saoránach sin, chomh maith le gné chriticiúil na forbartha a bhaineann leis an luathóige, ar bheartais maidir le Daoine Óga, Páistí agus Oideachas atá dírithe ar a chinntiú go mbeidh fáil chothrom ag daoine óga ar eispéiris ealaíon ar ardchaighdeán, atá feiliúnach dá n-aois, dá gcumas agus dá dtraidisiún cultúrtha.

Cuimsítear gach foirm ealaíne faoi Dhaoine Óga, Páistí agus Oideachas, agus tá méadú ag teacht ar an úsáid a bhaintear as na meáin agus an teicneolaíocht nua ann. Bíonn sé ar siúl i réimse leathan suíomhanna, laistigh den scoil agus taobh amuigh di. Bíonn daoine óga rannpháirteach ann mar ‘lucht féachana/lucht éisteachta’ agus mar ‘chleachtóirí’. Aithníonn an Chomhairle Ealaíon sárshaothar na n-ealaíontóirí atá ag saothrú sa réimse seo, agus tionchar suntasach na n-eagraíochtaí ealaíon agus na ngníomhaireachtaí áitiúla a bhfuil soláthar do dhaoine óga ag croílár a seirbhísí.

Chomh maith lenár gcomhpháirtíocht le húdaráis áitiúla agus le hÚdarás na Gaeltachta, cothaímid naisc leanúnacha leis na heagraíochtaí seo a leanas: Forais Chultúrtha na hÉireann (Oideachas, Comhphobal agus For-rochtain), Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Comhairle Náisiúnta na nÓg agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Cothaímid caidreamh freisin leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus le go leor dár gcomhghleacaithe san AE atá ag obair i réimse na n-ealaíon agus an oideachais.

 
Aimsigh uirlis mhaoinithe