gCartlann nuachta

 
Fógraíonn an tUachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa an chéad Laureate na nÓg (10 Bealtaine 2010)

D’fhógair an tUachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa gurb í Siobhán Parkinson Laureate na nÓg, an chéad laureate de chuid na hÉireann le haghaidh na litríochta do leanaí, agus bhronn sí bonn Laureate na nÓg uirthi ag imeacht speisialta ag an gComhairle Ealaíon.

Tionscnamh nua de chuid na Comhairle Ealaíon is ea Laureate na nÓg a bhfuil tacaíocht aige ó Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Leabhair Pháistí Éireann agus Éigse Éireann. Bunaíodh an onóir le cur le rannpháirtíocht daoine óga i litríocht ardchaighdeáin do leanaí agus chun béim a chur ar an tábhacht a bhaineann le litríocht do leanaí i saol an chultúir agus na samhlaíochta. Tugann Eason’s agus an Irish Times tacaíocht do Laureate na nÓg freisin.

Ag labhairt di le lucht éisteachta ina raibh leanaí agus daoine fásta, dúirt an tUachtarán go raibh "draíocht fite fuaite le croí agus le hintinn na ndaoine trí mheán na bhfocal" ag scríbhneoirí.

"Is céimeanna iad leabhair a thugann deis duit a bheith mar an duine is fearr is féidir leat", a dúirt an tUachtarán Mhic Ghiolla Íosa. "Tugann siad isteach i d’intinn féin tú, tugann siad réimse iontach cairde duit, agus osclaíonn siad amach an saol mór mórthimpeall ort."

Dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, "Tá bród ar an gComhairle Ealaíon céad laureate na n-óg in Éirinn a thionscnamh. Déanann Laureate na nÓg iarracht saol na samhlaíochta do dhaoine óga a leathnú agus a shaibhriú, dúil sa léitheoireacht a spreagadh agus luach na litríochta a chur in iúl do leanaí agus do dhaoine óga."
"Tá ról uathúil ag an litríocht ó thaobh cabhrú linn tuiscint a fháil orainn féin mar shochaí, tá sé de chumhacht aici tuiscint a thabhairt dúinn ar nádúr an duine, agus cuireann sé an rud treascrach sin - pléisiúr - ar fáil dúinn." a dúirt an tUasal Moylan.

Lean sí uirthi ag rá, ‘Is tionscnamh corraitheach, luachmhar é seo, agus tagann sé ar an bhfód tráth ina bhfuil géarghá le dea-scéalta agus le dearfacht, go háirithe ó thaobh leanaí agus daoine óga de. Tríd an Laureate, agus trí thacaíocht fhoriomlán na Comhairle Ealaíon do litríocht do leanaí, táimid ag iarraidh níos mó leanaí a chur ag léamh agus an cineál léitheoireachta a dhéanann siad a mhéadú.’

Ag labhairt di faoina ceapachán dúirt Siobhán Parkinson, "Is cúis áthais agus bróid dom a bheith roghnaithe mar chéad Laureate na nÓg. Creidim go leagann litríocht do leanaí na bunchlocha i saol samhailteach na ndaoine, agus go bhfuil sé de cheart ag gach leanbh fáil a bheith acu ar thearmann léitheoireachta - leabharlann lena dóthain leabhar agus í faoi chúram maith ina scoil agus ina pobal."


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2011

Tá an chéad spriocdháta eile do Scéim Ensembles na nÓg socraithe don Aoine 29 Aibreán 2011.

Tá iarratais á lorg do ghníomhaíochtaí a thosóidh idir an 1 Iúil agus an 31 Nollaig 2011 agus a bheidh curtha i gcrích faoin 30 Meitheamh 2012. Is é príomhchuspóir na dámhachtana seo ná tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir 12 agus 23 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú le chéile i bhfoirm ealaíne ar bith (m.sh. sorcas, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannán, ceol, téatar, an litríocht, na físealaíona nó meascán ar bith díobh sin). Ní mór go mbeadh triúr ball nó níos mó i ngrúpaí/ensembles.

Is é an dámhachtain is airde atá ar fáil ná €10,000.

Tá na sonraí go léir maidir leis an dámhachtain seo, lena n-áirítear treoirlínte agus critéir, ar fáil anseo.

Tá lánfháilte romhaibh an Fógrán (0.08 MB, Adobe PDF) a phriontáil amach lena scaipeadh agus lena chur ar taispeáint!


Leantar leis an scéim chaipitiúil ceoil in 2011

Le tacaíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, tá an Scéim Chaipitiúil Ceoil ag leanúint ar aghaidh agus céim tosaigh na treoirscéime thart (2008 - 2010). Tá an scéim ar fáil in dhá shraith arís; Sraith 1 chun uirlisí a cheannach do ghrúpaí taibhléirithe neamhghairmiúla agus Sraith 2 chun uirlis a cheannach do cheoltóirí ardoilte a sheinneann ar leibhéal gairmiúil in aon seánra ceoil.


Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas ar an scéim ná Dé Máirt an 04 Deireadh Fómhair 2011, ag 5.30pm, agus ní mór go mbeadh iarratais in oifigí Music Network i bhfoirm chruachóipe, faoin tráth sin.

Tá na foirmeacha iarratais agus na treoirlínte ar fáil ar shuíomh Gréasáin Music Network, i bhformáidí PDF agus Word.
Chun faisnéis a fháil faoin Scéim Chaipitiúil Ceoil nó fiosrúcháin a dhéanamh ina leith, téigh i dteagmháil le Aisling Ryan ag
capitalscheme@musicnetwork.ie nó ar 01 4433320.


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na cinntí maidir le maoiniú ó thaobh Scéim Ensembles na nÓg (08 Bealtaine 2009)

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon cinntí maidir le maoiniú a fhógairt do Scéim Ensembles na nÓg 2009. Fuarthas 66 iarratas incháilithe agus rinneadh maoiniú a thairiscint do 14 iarratas. Ba é an t-éileamh iomlán ar mhaoiniú ná €822,202.92. Ba é an maoiniú iomlán a bhí ar fáil in 2009 ná €140,000. Tá liosta de na hiarratasóirí rathúla i mbunachar sonraí na gcinntí anois.

Cuireadh tús le Scéim Ensembles na nÓg in 2008, agus airítear uirthi próiseas measúnachta a chabhróidh chun treoir a thabhairt maidir leis an tacaíocht a bheidh á soláthar ag an gComhairle Ealaíon sa réimse seo amach anseo. Tugaimid cuireadh duit breathnú ar fhíseán de cheardlann mhachnaimh agus mheasúnachta a eagraíodh do ghrúpaí a maoiníodh in 2008 ar shuíomh Gréasáin Vimeo.


An scéim chónaitheachta d'Ealaíontóirí san obair don óige - ag glacadh le hiarratais anois

Tá an scéim á cómhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon ach á riar ag Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann. Tabhair faoi ndeara go bhféadfadh coinníollacha agus critéir eile a bheith ag baint leis an dámhachtain seo seachas na cinn a bhaineann le dámhachtainí atá á riar go díreach ag an gComhairle Ealaíon. Ba chóir iarratais ar eolas nó ar fhoirmeacha iarratais a sheoladh go díreach chuig Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann.

Tá an Scéim d'Ealaíontóirí san Obair don Óige á tairiscint chun deiseanna níos forleithne agus níos fearr a thabhairt do dhaoine óga dul i dtaithí ar na healaíona agus a bheith rannpháirteach iontu.
Is í aidhm na scéime ná comhar ealaíne idir ealaíontóirí gairmiúla agus daoine óga a spreagadh. Beidh deis ag daoine óga a bheith ag obair i gcomhar le sárchleachtóirí ealaíne, agus a bheith ag foghlaim uathu freisin. Ar an láimh eile, beidh ealaíontóirí in ann a gcleachtas gairmiúil féin a shaibhriú trí thaithí a fháil ar bheith ag obair i gcomhthéacsanna le daoine óga.

Tá dhá dhámhachtain ann faoin scéim seo, Dámhachtain an Ealaíontóra Chónaithe agus an Dámhachtain um Fhorbairt na nEalaíon don Óige.

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná 5pm Déardaoin 29 Meán Fómhair 2011.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Náisiúnta Óige na hÉireann anseo.


Cruinniú oscailte pleanála Art-Youth-Culture: FYI (19 Feabhra 2010)

Tugtar cuireadh duit freastal ar chruinniú oscailte ag an gComhairle Ealaíon, Dé hAoine 19 Feabhra, chun cabhrú le pleanáil a dhéanamh ar an imeacht trí lá, Art-Youth-Culture: FYI.

Dáta: Dé hAoine, 19 Feabhra, 2 - 4pm
Láthair: An Chomhairle Ealaíon, 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2
Lucht freastail: Is do dhaoine óga idir 15-23 bliain d’aois, agus do cheannairí na n-ealaíon don óige é an cruinniú pleanála seo.
Cúlra - Art-Youth-Culture: Tugann FYI cuireadh do dhaoine óga ó 15 go 23 bliain plé a dhéanamh lena bpiaraí agus le príomhdhéantóirí beartas faoi rannpháirtíocht daoine óga sa saol cultúrtha agus sna healaíona. Beidh an t-imeacht seo ar siúl i mBaile Átha Cliath ón 27 -29 Márta agus beidh ceardlanna ealaíon agus díospóireachtaí i gceist leis, agus buailfidh daoine óga agus lucht déanta beartas ealaíon agus ionadaithe rialtais le chéile ag an deireadh. Tionscnamh de chuid fhoireann na Comhairle Ealaíon a bhfuil Daoine Óga, Páistí agus Oideachas faoina cúram is ea FYI Art-Youth-Culture, agus faigheann sé tacaíocht ó chlár an AE  "An tAos Óg i mBun Gníomhaíochta" atá á riar ag Léargas.

Beidh cruinniú neamhfhoirmiúil ar siúl ag an gComhairle Ealaíon ar an Aoine, 19 Feabhra, d’aon duine a bhfuil suim aige nó aici páirt a ghlacadh in Art-Youth-Culture: FYI. Ag an gcruinniú seo, cuirfimid breac-chuntas faoin imeacht i láthair agus tabharfaimid cuireadh duit do smaointe a roinnt maidir leis an struchtúr thar an trí lá agus na ceisteanna a measann tú go mbeadh sé tábhachtach iad a chíoradh. Tá fáilte roimh dhaoine óga a bhfuil suim acu freastal mar thoscairí, agus roimh cheannairí na n-ealaíon don óige freastal ar an gcruinniú pleanála.

Más mian leat freastal ar an gcruinniú pleanála Dé hAoine 19 Feabhra, seol freagra chuig: Mathilde.veldt@artscouncil.ie

Le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir le Art-Youth-Culture: FYI, agus conas ar féidir leat páirt a ghlacadh ann, féach suíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon: http://www.artscouncil.ie/ga/areas-of-work/actions/FYI.aspx

Mura bhfuil sé ar do chumas freastal ar an gcruinniú pleanála, má tá sé rófhada as láthair nó má bhíonn sé ródhéanach nuair a thagann tú ar an eolas faoi, cuirimid fáilte roimh do smaointe trí ríomhphost. Más mian leat moltaí a sheoladh isteach trí ríomhphost, seol (0.07 MB, Adobe PDF) comhlánaithe chuig Mathilde.veldt@artscouncil.ie.
Tá an tionscadal seo á mhaoiniú le tacaíocht an Choimisiúin Eorpaigh. Is é dearcadh an údair amháin atá sa teachtaireacht seo agus ní bheidh an Coimisiún freagrach ar bhealach ar bith as aon úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá le fáil inti.


Daoine óga réidh le beocht agus ealaíona a thabhairt chuig foirgnimh thréigthe (01 Aibreán 2010)

Tá daoine óga tar éis gealladh ionaid chultúrtha bhríomhara a dhéanamh d’fhoirgnimh thréigthe - má thugann Nama agus údaráis áitiúla ar fud na tíre an spás agus an deis dóibh.

Tháinig an smaoineamh ón gcéad fhóram faoi ealaíona na nÓg de chuid na Comhairle Ealaíon, inar bhailigh timpeall 60 duine óg ó ar fud na tíre i mBaile Átha Cliath. Dúirt siad, dá dtabharfaí an deis dóibh, go bhféadfadh daoine óga seilbh a ghlacadh ar fhoirgnimh fholmha timpeall na tíre agus ionaid taispeántais, ionaid chleachta, seiteanna do scannáin agus stiúideonna d’ealaíontóirí a dhéanamh díobh.
Bhí ról gníomhach ag an ngrúpa, ina raibh daoine óga ó gach cearn den tír, in imeachtaí na deireadh seachtaine, agus bhí páirt ghníomhach acu sna díospóireachtaí agus sa phlé.

Dúirt na rannpháirtithe, a bhí idir 15 agus 24 bliain d’aois, gur mhaith leo go mbeadh "coistí comhairleacha na n-óg" ag gníomhaireachtaí amhail an Chomhairle Ealaíon, ionas go gcothófaí a gcuid cruthaitheachta. D’fhágfadh tionscnamh den chineál sin laistigh de chomhlachtaí stáit go bhféadfadh daoine óga ionadaíocht a dhéanamh orthu féin agus a gcuid smaointe agus a gcuid tograí féin a chur chun cinn maidir le beartas cultúrtha, seachas daoine fásta níos sine, agus iad sin amháin, a bheith ag déanamh ionadaíochta orthu.

Dúirt toscairí ó na háiteanna seo a leanas; Cill Mhantáin, Aontroim, Dún na nGall, Muineachán, Sligeach, Gaillimh, Luimneach, Corcaigh, Port Láirge, Loch Garman, an Iarmhí, Laois, an Lú agus áiteanna éagsúla i mBaile Átha Cliath, gur mhaith leo ceardchumann náisiúnta a chur le chéile d’ealaíona na n-óg chun tuilleadh deiseanna a thabhairt do thallann a theacht chun cinn.

Art-Youth-Culture: Bhí FYI, sraith ceardlann, plé agus cruinnithe bunaithe ar na healaíona idir daoine óga agus lucht déanta beartais, ar siúl in Filmbase, Exchange Dublin agus in Oifigí na Cathrach ar Ché an Adhmaid, Baile Átha Cliath. Ba í an Chomhairle Ealaíon, le tacaíocht ó chlár an Aosa Óig i mBun Gníomhaíochta de chuid an Choimisiúin Eorpaigh arna riaradh ag Léargas a d’eagraigh an teacht le chéile, agus ba ghairid go raibh sí faoi lánseol. Thug físealaíontóirí óga aghaidh ar na sráideanna agus bhí ceoltóirí óga le cloisteáil ag seinm meascán uirlisí, ina measc, an corn francach, an dordveidhil, an giotár leictreach agus uirlisí eile, agus bhí smaointe maidir le beartas cultúrtha agus ealaíon á gcur ar Twitter agus ar bhlaganna idirlín.

Dúirt Gaye Tanham, ceann Daoine Óga, Páistí agus Oideachais na Comhairle Ealaíon, gur éirigh thar cionn leis an deireadh seachtaine, a thug guth don 15 faoin gcéad de dhaonra na hÉireann atá idir 15 agus 24 bliain d’aois ar bhealach díreach gan fasach. Tá 35 faoin gcéad de dhaonra na hÉireann comhdhéanta de dhaoine idir 0 agus 24 bliain d’aois (figiúirí 2006 ón bPríomh-Oifig Staidrimh).

"Chuir FYI an-deis ar fáil chun féachaint ar an gcion tábhachtach a dhéanann daoine óg ar son shaol na n-ealaíon agus an chultúir, agus chun éisteacht le smaointe, tuairimí agus taithí na ndaoine óga ó chúlraí éagsúla a ghlac páirt san imeacht" a dúirt sí.

"Thug sé an deis dúinn machnamh a dhéanamh ar scil agus ar chleachtas na comhairleoireachta, éisteacht le daoine óga agus cumhacht a thabhairt dóibh i bpróisis déanta beartais a mbeidh tionchar acu ar a dtaithí ar shaol na n-ealaíon agus an chultúir. Níl aon cheist faoi ach gur chuir sé tús le caibidil nua ó thaobh rannpháirtíocht na ndaoine óga in Éirinn de." a dúirt Gaye Tanham.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar shuíomh Gréasáin na comhdhála: www.futurearts.ie


Imeacht Líonraithe agus Taispeántais Scéim Ensembles na nÓg 2010

Ghlac daoine óga ó ensembles ar bronnadh maoiniú orthu in 2010 trí Scéim Ensembles na nÓg de chuid na Comhairle Ealaíon páirt i dtaispeántas agus imeacht líonraithe ar an 5 Márta 2011. Bhí Gailearaí Lewis Glucksman, a d’eagraigh tionscadal a fuair tacaíocht faoin scéim, ina óstach ar an imeacht seo agus rinne an Gailearaí éascú uirthi sa ghailearaí i gCathair Chorcaí i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon.

Leagann an Chomhairle Ealaíon luach ollmhór ar na daoine óga agus na ceannairí ealaíon óige a dhéanann saothar ealaíne a fhorbairt faoin scéim agus bhíomar thar a bheith sásta le hardchaighdeán na dtionscadal a bhí ar taispeáint ar an lá.


Comhdháil Natural Born Artists (19 Deireadh Fómhair 2009)

Bhí Natural Born Artists, an chomhdháil idirnáisiúnta do na luathbhlianta, a d’eagraigh Babaró, ar siúl i nGaillimh i mí Dheireadh Fómhair.

Ba é an Teachta Dála Mícheál D. Ó hUiginn a d’oscail an chomhdháil. I measc na bpríomhchainteoirí bhí Martin Drury, Stiúrthóir Ealaíon na Comhairle Ealaíon, agus David Coleman, síceolaí, údar agus láithreoir raidió agus teilifíse.

Íoslódáil téacs na hóráide a thug Martin Drury (0.08 MB, Adobe PDF).


Tuarascáil Ealaíon agus Oideachais foilsithe ag an gComhairle Ealaíon

01 Iúil 2008

Inniu, d'fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon Pointí Ailíniúcháin(0.29 MB, Adobe PDF) , Tuarascáil an Choiste Speisialta um na hEalaíona agus Oideachas. Cuireadh an Tuarascáil faoi bhráid an Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, Martin Cullen, T.D., agus an Aire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe, T.D.

Chun an preaseisiúint iomlán a léamh téigh chuig: http://www.artscouncil.ie/ga/news/news.aspx

Tá Treoir Achomair den tuarascáil ar fáil freisin: Summary GuideSummaryGuide_Treoir Achomhair(0.08 MB, Adobe PDF)


Aimsigh uirlis mhaoinithe