Maoiniú atá ar fáil

Féadfaidh eagraíochtaí ealaíon, ealaíontóirí agus grúpaí (ar nós eagraíochtaí neamhbhrabúsacha nó grúpaí pobail nó iad siúd atá ag obair in earnáil na sláinte nó an oideachais) cur isteach ar thacaíocht airgeadais  ón gComhairle Ealaíon.   Cabhraíonn an ‘Uirlis Aimsithe Maoinithe’  leat féachaint ar na  cineálacha maoinithe atá ar fáil chun an clár maoinithe ceart a roghnú do na riachtanais faoi leith atá agat.

 

Aimsigh uirlis mhaoinithe

AinmSpriocdhátaUasmhéid Bronnta €Cur síos
Dámhachtain taistil & oiliúnaLeanúnach8000Tá trí shraith sa dámhachtain seo: Taisteal agus Oiliúint Amach chun tacú le daoine ar mian leo leas a bhaint as deiseanna oiliúna agus as deiseanna eile forbartha gairmiúla thar lear; Taisteal agus Oiliúint Isteach chun tacú le daoine nó le heagraíochtaí ar mian leo cuireadh a thabhairt do speisialtóirí ó thar lear chun oiliúint nó meantóireacht ardleibhéil a dhéanamh; agus an Dámhachtain Taistil um Eoraip Chruthaitheach (fochlár Cultúir) a thugann tacaíocht d’eagraíochtaí ealaíon atá ag beartú iarratais a dhéanamh chuig an gclár, an Eoraip Chruthaitheach.
Scéim na bhfísealaíontóirí sna príosúinLeanúnach2400Cuireann an scéim ar chumas dealaíontóirí oibriú le príosúnaithe i bpríosún/ionaid choinneála ar feadh thréimhse 8-10 lá agus comhlánaíonn sí clár ealaíon agus oideachais atá ann cheana féin sna Aonaid Oideachais laistigh de chóras na bpríosún
Scéim na scríbhneoirí sna príosúinLeanúnach1000Cuireann an scéim ar chumas do scríbhneoirí oibriú le príosúnaithe i bpríosún/ionaid choinneála agus comhlánaíonn sí clár ealaíon agus oideachais atá ann cheana féin sna Aonaid Oideachais laistigh de chóras na bpríosún
Scéim na scríbhneoirí sna scoileannaLeanúnach304Soláthraíonn Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna páirtchistiú le haghaidh chuairteanna scríbhneoirí agus scéalaithe chuig scoileanna ar fud Phoblacht na hÉireann.
Scéim Chónaitheachta dEalaíontóir Téatair, 201 Bealtaine 201420000Is é cuspóir na scéime seo ná deis a thabhairt dealaíontóirí téatair clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid agus le húdaráis áitiúla. Déanfaidh an t-ealaíontóir téatar a mbeidh i gceist leIs an gclár oibre go sonrach a dhearadh i gcomhar leis an ionad agus leis an údarás áitiúil.
Scéim cónaitheachta dealaíontóir damhsa01 Bealtaine 201420000Is é cuspóir na scéime seo ná líonra ealaíontóirí cónaitheacha damhsa a chobhsú ar fud na tíre agus tacú leo.
Scéim mhaoinithe ar mhaithe le forbairt téata01 Bealtaine 201430000Is é cuspóir na scéime seo ná deis a chur ar fáil deagraíochtaí téatair agus deagraíochtaí ealaíon eile cláir oiliúna nó forbartha a thairiscint do ghrúpaí ealaíontóirí téatair aonair i dtimpeallacht faoi mheantóireacht, nó deiseanna a thairiscint do ghrúpaí ealaíontóirí téatair a smaointe forbartha féin a mholadh deagraíochtaí. Fágfar dearadh agus ábhar gach cláir forbartha faoin eagraíocht atá i mbun an iarratais. Tá sé intuigthe go mbeidh an clár beartaithe comhaontaithe leis na comhpháirtithe ábhartha más ann dóibh, nó go mbeidh a indéantacht léirithe cheana féin trí bhíthin feidhmiú rathúil.
Tacaíocht le comhroinnt acmhainní téatair01 Bealtaine 201420000Is é cuspóir na dámhachtana seo ná deis a chur ar fáil deagraíochtaí acmhainní riaracháin agus léirithe a chomhroinnt le roinnt ealaíontóirí téatair aonair agus/nó compántais neamh-mhaoinithe thar thréimhse shonraithe ama.
An scéim camchuairte is scaipthe saothair08 Bealtaine 2014Gan teorainnTá an scéim seo deartha le go dtabharfar tacaíocht do chamchuairt agus scaipeadh saothair i réimsí áirithe sna healaíona do chamchuairteanna a thosaíonn idir Eanáir 2015 agus Meitheamh 2015, agus tá sé ar oscailt diarratasóirí a bhfuil cónaí orthu nó bunús acu i bPoblacht na hÉireann nó i dTuaisceart Éireann.
Splanc! 30 Bealtaine 2014120000Fáilteoidh TG4 agus An Chomhairle Ealaíon roimh iarratais don 8ú séasúr den togra nuálaíoch seo faoina maoinítear cláracha cruthaitheacha faisnéise teilifíse a léiríonn saol na n-ealaíon agus cruthú na n-ealaíon in Éirinn.
Scéim na nealaíontóirí sa phobal23 Meitheamh 201410000Is í aidhm na scéime ná dian-chomhoibriú a spreagadh idir pobail áite agus/nó suime agus ealaíontóirí, a mbíonn saothar ealaíne nó tionscadal mar thoradh air, ina n-oibríonn baill an ghrúpa pobail agus na healaíontóirí le chéile chun tionscadal nó imeacht ealaíonta a chruthú. Tá Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal á bainistiú ag Create, an ghníomhaireacht forbartha pobail i gcomhair na n-ealaíon comhpháirteach, ag cur seirbhísí ar fáil i gcomhair forbartha ealaíon agus cleachtas ealaíne comhpháirteach in Éirinn.
Dámhachtain sparánachta litríochta17 Iúil 201415000Tacaíonn an dámhachtain le healaíontóirí gairmiúla aonair a gcleachtas a fhorbairt.
Dámhachtain sparánachta na bhfísealaíon17 Iúil 201415000Tacaíonn an dámhachtain le healaíontóirí gairmiúla aonair a gcleachtas a fhorbairt.
Dámhachtain Sparánachta na nEalaíon Traidisiú17 Iúil 201410000Is éard is cuspóir na dámhachtana ná tacú le healaíontóirí gairmiúla a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Tugtar am agus acmhainní leis an dámhachtain d’ealaíontóirí smaoineamh, taighde agus machnamh a dhéanamh agus chun dul i ngleic go criticiúil lena gcleachtas ealaíne.
YPCE bursary award17 Iúil 201410000Tacaíonn an Dámhachtain Sparánacht do Dhaoine Óga, Leanaí, agus Oideachas le healaíontóirí gairmiúla aonair atá ag obair le leanaí agus le daoine óga, agus ag léiriú saothair dóibh, thar raon foirmeacha ealaíne. Is é cuspóir na dámhachtana tacú le healaíontóirí gairmiúla a gcleachtas ealaíne a fhorbairt.
An chónachtainí dEalaíontóirí in Obair don ÓSpriocdháta thart5000Is í aidhm na cónaitheachta ná comhar ealaíne a chothú idir ealaíontóirí gairmiúla agus daoine óga.
An Dámhachtain do Léiriúchán CeoldrámaSpriocdháta thartGan teorainnIs éard atá i gceist leis an dámhachtain ná tacaíocht a thabhairt chun léiriúcháin ceoldráma a dhéanamh agus a léiriú le linn 2014, ag teacht le beartas foilsithe na Comhairle Ealaíon le haghaidh ceoldráma
An Dámhachtain do Léiriúchán Ceoldráma - DUPSpriocdháta thart80000Is éard atá i gceist leis an dámhachtain ná tacaíocht a thabhairt chun léiriúcháin ceoldráma a dhéanamh agus a léiriú le linn 2014, ag teacht le beartas foilsithe na Comhairle Ealaíon le haghaidh ceoldráma
An scéim comhpháirteachais áitiúilaSpriocdháta thart20000Scéim a spreagfaid comhpháirtíochtaí nua faoi stiúir na n-údarás áitiúil chun tionscadail ealaíon comhpháirteacha nuálach a fhorbairt, sa réimse lena mbaineann Éagsúlacht Cultúrtha agus na hEealaíona.
An Scéim Rannpháirtíochta san AiltireachtSpriocdháta thart20000Is é aidhm na scéime tionscnaimh uaillmhianacha, nuálacha agus chruthaitheacha ar ardchaighdeán a bhfuil sé mar aidhm sonrach acu cur le taithí an phobail ar an ailtireacht agus a rannpháirtíocht léi, agus an taithí agus an rannpháirtíocht sin a leathnú.
An scéim taifeadta ceoilSpriocdháta thartGan teorainn 
Camchuairt Scaipthe Saothair-Pleanáil roimhréSpriocdháta thartGan teorainnTá an Scéim Camchuairte is Scaipthe Saothair deartha le do dtabharfar tacaíocht do chamchuairt agus scaipeadh saothar i réimsí foirmeacha ealaíne agus cleachtas ealaíon a bheidh le bheith ar siúl idir Eanair 2015 augs Nollaig 2015, agus tá sé ar oscailt diarratasóirí a bhfuil cónaí orthu nó bunús acu i bPoblacht na hÉireann nó i dTuaisceart Éireann.
Circus bursary awardSpriocdháta thart12000 
Ciste Gníomhaíochta Cláir do DÓLOSpriocdháta thartGan teorainnIs é aidhm an Chiste Gníomhaíochta Cláir (CGC) do DÓLO ná cuidiú leis an earnáil Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas le costais ghné amháin nó níos mó de chlár ealaíonta atá beartaithe le haghaidh 2013. Níl sé i gceist go dtacódh an Ciste Gníomhaíochta Cláir le príomhchostais nó le costais riaracháin na heagraíochta.
Comhaltacht Location oneSpriocdháta thart22500Cuireann an Chomhairle Ealaíon Comhaltacht ar fáil dealaíontóir amháin chun cur ar a c(h)umas dó/di páirt a ghlacadh sa chlár cónaitheachta idirnáisiúnta ag Location One go ceann 5 mí, chun a c(h)leachtas a fhorbairt agus chun saothar nua a chruthú.
Dámhachtain Coimisiún sna hEalaíona TraidisiúSpriocdháta thart10000Is é príomhchuspóir na dámhachtana seo ná comhpháirtíochtaí cruthaitheacha a éascú idir coimisinéirí agus ealaíontóirí ó réimsí éagsúla. Ní mór toradh nó críoch éigin a bheith ar an bpróiseas seo.
Dámhachtain do Thionscadal AiltireachtaSpriocdháta thart30000Tacaíonn an dámhachtain do thionscadal Ailtireachta le tionscnaimh i réimse Ailtireachta.
Dámhachtain do Thionscadal CeoilSpriocdháta thart35000Ag tacaíocht tionscadail ceol ag tosú i 2014.
Dámhachtain do Thionscadal DamhsaSpriocdháta thart40000Tacaíonn an Dámhachtain do Thionscadal Damhsa le tionscnaimh i réimse an Damhsa.
Dámhachtain do Thionscadal FísealaíonSpriocdháta thart40000Ag tacaíocht tionscadail sna fisealaíona ag tosú i 2014.
Dámhachtain do Thionscadal Rannpháirtíochta sSpriocdháta thart40000Tacaíonn an dámhachtain do thionscadal Rannpháirtíochta le tionscnaimh i réimse Rannpháirtíochta sna hEalaíona
Dámhachtain do Thionscadal ScannáinSpriocdháta thart50000Ag tacaíocht tionscadail scannáin ag tosú i 2014.
Dámhachtain do Thionscadal sna hEalaíona TraiSpriocdháta thart60000Tacaíonn an Dámhachtain do Thionscadal sna hEalaíona Traidisiúnta le tionscnaimh i réimse an cheoil, na hamhránaíochta agus an rince thraidisiúnta agus na n-ealaíon béil.
Dámhachtain do Thionscadal SorcaisSpriocdháta thart30000Tacaíonn an Dámhachtain do Thionscadal Sorcais le tionscnaimh i réimse an tSorcais.
Dámhachtain do Thionscadal TéatairSpriocdháta thart150000Ag tacaíocht tionscadail téatar ag tosú i 2014.
Dámhachtain sparánachta ailtireachtaSpriocdháta thart15000Tacaíonn an dámhachtain le healaíontóirí gairmiúla aonair a gcleachtas a fhorbairt.
Dámhachtain Sparánachta CeoilSpriocdháta thart10000Tacaíonn an dámhachtain le healaíontóirí gairmiúla aonair a gcleachtas a fhorbairt.
Dámhachtain sparánachta ceoldrámaíochtaSpriocdháta thart15000 
Dámhachtain sparánachta damhsaSpriocdháta thart10000Tacaíonn an dámhachtain le healaíontóirí gairmiúla aonair a gcleachtas a fhorbairt.
Dámhachtain Sparánachta RannpháirtíochtSpriocdháta thart10000Tacaíonn an dámhachtain le healaíontóirí gairmiúla aonair a gcleachtas a fhorbairt.
Dámhachtain Sparánachta ScannáinSpriocdháta thart15000Tacaíonn an dámhachtain le healaíontóirí gairmiúla aonair a gcleachtas a fhorbairt.
Dámhachtain Sparánachta TéatairSpriocdháta thart15000Tacaíonn an dámhachtain le healaíontóirí gairmiúla aonair a gcleachtas a fhorbairt.
Dámhachtain taifeadta DeisSpriocdháta thart10000Is é cuspóir Dhámhachtain Taifeadta Deis tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail taifeadta sna healaíona traidisiúnta nó do thionscadail taifeadta ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne
Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na ÉireanSpriocdháta thart5700Tá sé mar aidhm ag an scéim dúshlán a thabhairt dealaíontóirí le míchumais agus iad a spreagadh chun a gcumas a bhaint amach trí thionscadail nuálaíocha agus thurgnamhacha.
DeisSpriocdháta thart20000Is scéim í Deis a bunaíodh faoi Thionscnamh na Comhairle Ealaíon um na hEalaíona Traidisiúnta, 2005-2008. Tá sé mar aidhm ag Deis lucht na n-ealaíon traidisiúnta a spreagadh chun maoiniú a lorg ón gComhairle Ealaíon le haghaidh raon tionscadal.
Deontais Chláreagraithe BhliantúlaSpriocdháta thartGan teorainnIs é cuspóir an Deontais le haghaidh Chláir Bhliantúil ná chun cabhrú le hiarratasóirí le costais a gclár ealaíonta. Níl sé i gceist ag an scéim tacaíocht a sholáthar do chostais fheidhmithe / riaracháin leanúnaigh.
Deontas an Údaráis ÁitiúilSpriocdháta thartGan teorainnIs é cuspóir Deontas an Údaráis Áitiúil ná chun tacú le clár leanúnach agus le gníomhaíochtaí straitéiseacha na seirbhísí ealaíon údaráis áitiúil i bhforbairt na n-ealaíon go háitiúil. Tá an scéim maoinithe seo ar oscailt do sheirbhísí ealaíon údaráis áitiúil amháin.
Eagraíochtaí Maoinithe RialtaSpriocdháta thartGan teorainnD’fhéadfadh iarratasóirí do Dheontas le haghaidh Chláir Bhliantúil ranníoc a iarradh do chostais fheidhmithe is chlárúcháin ealaíonta. Níl an clár maoinithe se ar oscailt d’iarratais ghinearálta. A mhalairt, tabharfaidh an Chomhairle Ealaíon cuireadh d’eagraíochtaí le bheith rannpháirteach ar bhonn chritéar foilsithe.
Foilseacháin/An Scéim Title by TitleSpriocdháta thart25000Foilseacháin/An Scéim Title by Title le foilsitheoirí teidil liteartha agus irisí a tháirgeadh.
Maoiniú bliantúilSpriocdháta thartGan teorainnD’fhéádfadh iarratasóirí do Mhaoiniú Bliantúil ranníoc a iarradh do chostais fheidhmithe is chlárúcháin ealaíonta.
Music commissions awardSpriocdháta thart10000The music commissions award is focused on partnerships. The primary purpose of this award is to facilitate partnerships between commissioners and artists that result in some form of creative output.
Opera production award 2013 (round 2)Spriocdháta thart360000The award is intended to support the making and presentation of opera productions during 2013, in line with the Arts Councils published policy for opera
RAISESpriocdháta thart30000 
Reel Art schemeSpriocdháta thart80000Is scéim de chuid na Comhairle Ealaíon í Reel Art trína gcuirtear deis uathúil ar fáil d’ealaíontóirí scannáin chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne.
SAS Gníomhaíochta Cláirníomhaíochta CláirSpriocdháta thartGan teorainnIs é aidhm an Chiste Gníomhaíochta Cláir (CGC) ná cuidiú leis an earnáil Sráidealaíne agus Seónna le costais ghné amháin nó níos mó de chlár ealaíonta atá beartaithe le haghaidh 2013.
Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla an AESpriocdháta thartGan teorainnLe haghaidh gníomhaíochtaí agus imeachtaí tionscadail a bheidh ar bun idir 1 Eanáir 2013 agus 30 Meitheamh 2013 agus an dá dháta sin san áireamh. Chun Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a chomóradh, tá sé i gceist go gcabhródh an eisiúint speisialta seo den Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla agus Ealaín na Gaeltachta chun tionscadail ealaíon comhpháirteach nuálach a fhorbairt nó a chur ar bun i gcomhar le heagraíochtaí ealaíon eile laistigh dá gceantair nó dá réigiúin, agus le comhpháirtithe in áiteanna eile san Eoraip.
Scéim Ensembles na n ÓgSpriocdháta thart10000Tá Scéim Ensemble na nÓg ar cheann de roinnt deiseanna cistithe arna dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon chun na healaíona in Éirinn a fhorbairt agus chun tacú leo. Eascraíonn sí ó thiomantas na Comhairle Ealaíon, mar a léirítear sa Chomhpháirtíocht ar son na nEalaíon, chun deiseanna níos fearr a chruthú do dhaoine óga chun blaiseadh de na healaíona agus chun clár nua a chur i bhfeidhm chun tacú le ensembles na n-óg agus le heagraíochtaí acmhainne náisiúnta um ealaíon don óige.
Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaíSpriocdháta thart20000Thug an Chomhairle Ealaíon scéim nua isteach chun tacú le féilte agus imeachtaí. Beidh Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí cosúil leis an scéim roimhe seo agus féadfaidh féilte ildisciplíneacha agus féilte foirm ealaíne aonair cur isteach air. Is é atá i gceist le himeachtaí ná tionscadail aon ócáide nó cláir a bheidh ar siúl thar roinnt míonna.
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid naSpriocdháta thart10000
Scéim shónaitheachta do choimeádaí físealaíonSpriocdháta thart20000Is é cuspóir na scéime seo deis a thabhairt do choimeádaithe físealaíon taighde a dhéanamh agus a gcleachtas a fhorbairt, fad is a dhéanfaidh siad clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid ildisciplíneacha agus le húdaráis áitiúla.
Scéim spás oibre na bhfísealaíontóirí 2014Spriocdháta thart30000Bronnfar deontas de suas le €30,000 faoin scéim i dtreo costais reatha cosúil le solas, teas, cíos, cláir forbartha ealaíontóirí, costais riaracháin agus/nó costais oiriúnacha eile. Ní féidir iarratas a dhéanamh ar chostais chaipitil faoin scéim seo. Déanfar an maoiniú seo a thairiscint ar bhonn aonuaire don bhliain 2014.
Street arts and spectacle bursary awardSpriocdháta thart15000The award supports individual professional artists in the development of their arts practice.
The Arts Council and RTE film opportunitiesSpriocdháta thart12500 
Thionscadal sráidealaíon agus seonnaSpriocdháta thart30000Ag tacaíocht tionscadail seónna agus sráidealaine ag tosú i 2012.