Achomhairc

Gnás achomharc

Tá córas gearán agus achomharc ag an gComhairle Ealaíon a ceapadh chun deis a thabhairt don phobal a n-imní a chur in iúl i dtaobh gnéithe éagsúla de sheirbhís agus de chinnteoireacht na Comhairle. Lena rá go simplí, is féidir gearáin a dhéanamh i dtaobh rudaí a bhaineann le caighdeán na seirbhíse a sholáthraíonn an Chomhairle Ealaíon. Ní féidir achomharc a dhéanamh ach i dtaobh cinntí ar leith a bhaineann le duine aonair nó le heagraíocht. Is gnách gur cinntí maidir le maoiniú a bhíonn i gceist.

Achomhairc

Is féidir le hiarratasóirí cinneadh maoinithe a achomharc má mheasann siad gur sáraíodh gnásanna foilsithe na Comhairle, nó nár cloíodh leo nó gur feidhmíodh go héagórach iad.

Fágann sin go gcaithfidh an t-iarratasóir a thaispeáint go bhfuil ábhar acu a chreidiúint gur measadh nó gur pléadh lena n-iarratas ar bhealach nach bhfuil ag teacht leis na gnásanna caighdeánacha riaracháin agus meastóireachta a cuireadh ina láthair nuair a rinne an t-iarratasóir an t-iarratas ar mhaoiniú.

  1. Más mian leat cinneadh maoinithe a achomharc, moltar duit dul i dteagmháil leis an gComhairle Ealaíon nó le Ceann Foirne na seirbhíse atá freagrach as an gcinneadh chun ábhar an achomhairc a d’fhéadfá a dhéanamh a phlé. Ar aon dul le gearáin, tá liosta ar an suíomh Gréasáin seo de na rannóga éagsúla, mar aon le sonraí teagmhála na foirne. 
  2. Más mian leat, tar éis an t-ábhar a phlé le ball foirne de chuid na Comhairle Ealaíon, leanúint ar aghaidh agus an cinneadh maoinithe a achomharc, caithfidh tú scríobh chuig Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon laistigh de cheithre seachtaine oibre tar éis litir a fháil ag dearbhú go bhfuarthas an gearán. Gheobhaidh tú admháil scríofa ón Stiúrthóir, nó ó dhuine a údaraíodh chun gníomhú in ionad an Stiúrthóra, laistigh de thrí lá oibre. Ní mór an t-eolas seo a leanas a bheith sa litir achomhairc: na cúiseanna atá agat le creidiúint nár measadh nó nár pléadh le d'iarratas mar ba cheart; cúiseanna ar leith nó fianaise atá agat chun tacú le d'achomharc.
  3. Laistigh d'fhiche lá i ndiaidh a leithéid d'iarratas a fháil, déanfaidh an Stiúrthóir, an Stiúrthóir Oibríochtaí nó an Stiúrthóir Ealaíon cuí, beirt bhall den Chomhairle Ealaíon agus Cathaoirleach neamhspleách, an t-achomharc a mheas. Cuirfear toradh a machnaimh agus a gcuid moltaí i láthair an chéad lánchruinnithe eile den Chomhairle (bíonn ceann in aghaidh na míosa ann ach amháin sa tréimhse Meitheamh/Iúil). Ní bheidh aon dul thar chinneadh na Comhairle ag an gcéim sin agus cuirfear an toradh in iúl don achomharcóir laistigh de sheacht lá oibre ón gcruinniú, mar aon le míniú ar an gcinneadh.

Ná tuigtear gurb é an toradh a bhíonn i gcónaí ar ghnásanna achomhairc na Comhairle go gcuirtear athmhaoiniú nó maoiniú breise ar fáil le dul in ionad an chéad chinnidh a ndearnadh achomharc air. Cuirfidh an Chomhairle maoiniú breise ar fáil de thoradh achomharc ag brath ar a staid airgeadais féin.

I ngach uile ghné dá cuid oibre, tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do chóras gnásanna agus próiseas a sholáthar atá oscailte, cuntasach agus inrochtana. Is féidir moltaí faoin gcaoi a bhféadfaimis feabhas a chur ar ár seirbhísí a sheoladh chuiginfo@artscouncil.ie

Sonraí teagmhála maidir le hachomhairc agus gearáin
Achomhairc agus gearáin
70 Cearnóg Mhuirfean
Baile Átha Cliath 2
R.phost: appealsandcomplaints@artscouncil.ie
Teileafón: 353 1 618 02 00

 
Small Kitchen, (ola ar chlár) - Richard Gorman, 1987, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconSmall Kitchen, (ola ar chlár) - Richard Gorman, 1987, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Aimsigh uirlis mhaoinithe