Maoiniú

Tá na ceisteanna a chuirtear go minic faoin chaoi le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniú curtha i dtoll a chéile againn sa chuid seo.   Molaimid duit na ceisteanna a chuirtear go minic a léamh, agus dul chuig ár nUirlis Aimsithe Maoinithe a thaispeánfaidh duit an maoiniú atá againn a d’oirfeadh duit.

 
Bhronn an Chomhairle Ealaíon deontas orm. Cé chomh luath agus a bheidh mé in ann iarratas a dhéanamh ar cheann eile?

Níl aon teorainn leis an líon iarratas is féidir a dhéanamh faoi aon cheann de na dámhachtainí d’ealaíontóirí in aon bhliain amháin beag beann ar dheontas a bheith bronnta cheana féin i mbabhta roimhe sin. Ba chóir d’iarratasóirí a thabhairt faoi deara gurb é an t-uasmhéid a dheonófar faoin Dámhachtain Sparánachta in aon bhliain amháin ná €15,000.


Cad é an Uirlis Aimsithe Maoinithe?

Cabhraíonn anUirlis Aimsithe Maoinithe leat féachaint trí na cineálacha éagsúla maoinithe atá le fáil ón gComhairle Ealaíon Cuirfear trí cheist ort chun do chuardach  a dhéanamh níos grinne.

 1. Cén cur síos is fearr a oireann duit? An ealaíontóir thú, mar shampla, eagraíocht ealaíon, údarás áitiúil, nó féile bheag?

 2. Cén fhoirm ealaíne nó cleachtas ealaíona ar mhaith leat deontas a fháil dó? Tá maoiniú ann nach gcuirtear ar fáil ach amháin le haghaidh foirmeacha ealaíona agus cleachtais ealaíon faoi leith agus tá maoiniú eile ann ar féidir é a éileamh le haghaidh aon fhoirm ealaíne nó cleachtas ealaíon. Cuireann Splanc! maoiniú ar fáil, mar shampla, le haghaidh clár faisnéise i nGaeilge agus ní bhaineann sé ach le scannáin, ach féadfaidh cleachtóirí atá ag plé le haon fhoirm ealaíne nó cleachtas ealaíon cur isteach ar Tionscadail: Saothar Nua, áfach.

 3. Cé mhéid ar mhian leat a chur isteach air?

An féidir liom iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh ar líne?

Is féidir, is féidir leat iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh ar líne ag suíomh Gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon: https://onlineservices.artscouncil.ie/

Déan cinnte le do thoil, go léann tú na treoirlínte maidir leis an gciste ábhartha sula ndéanann tú iarratas.  Is féidir leat sonraí a fháil faoin maoiniú atá ar fáil ón gComhairle Ealaíon.


An gá dóibh siúd a faigheann maoiniú nó dámhachtain ón gComhairle Ealaíon cáin a íoc?
Molann an Chomhairle Ealaíon go rachfá i comhairle le do chuntasóir nó go n-iarrfá comhairle ó na Coimisinéirí Ioncaim faoi cheist ar bith a bhaineann le cúrsaí cánach.  Thug na Coimisinéirí Ioncaim le fios go bhfuil díolúine ó cháin i gcás sparánachtaí agus íocaíochtaí Cnuas na Comhairle Ealaíon acu siúd a fuair an díolúine cánach d'ealaíontóirí faoi réir Alt 195 faoin acht um chánacha (comhdhlúthú) - Taxes Consolidation Act, 1997.

Céard iad na fáthanna a d’fhéadfadh a bheith le cinneadh go bhfuil m’iarratas ar Thacaíocht d'Ealaíontóirí neamhbhailí.

Measfar d'iarratas a bheith neamhbhailí agus seolfar ar ais chugat é sna cásanna seo a leanas:

 • Ní chomhlíonann tú na riachtanais incháilithe (féach 'Incháilitheacht le hiarratas a dhéanamh');
 • Fuarthas d'iarratas nó do cháipéisí tacaíochta go déanach;
 • Chuir tú d'iarratas chugainn trí ríomhphost nó trí fhacs;
 • Níor chomhlánaigh tú an fhoirm iarratais ina hiomláine;
 • Níor chuir tú an t-ábhar tacaíochta ar fad a bhí riachtanach le d'iarratas;
 • Sheol tú d'ábhar tacaíochta trí ríomhphost, trí fhacs nó mar cheangaltán le d'fhoirm iarratais ar líne (caithfear gach ábhar tacaíochta a chur isteach ar chóip chrua);
 • Níl an ghníomhaíocht a mholtar oiriúnach do chuspóir na dámhachtana sainiúla ar a bhfuil iarratas á cur isteach agat;
 • Tá an ghníomhaíocht atá molta níos feiliúnaí do dhámhachtain eile atá cistithe ag an gComhairle Ealaíon nó arna fheidhmiú ag gníomhaíochtaí stáit eile, lena n-áirítear Culture Ireland, Bord Scannán na hÉireann, Comhairle Ceardaíochta na hÉireann;
 • Níl foráil déanta ag an dámhachtain agus ag an mbabhta iarratais ar sheol tú iarratas chucu don fhoirm ealaíne/chleachtas ealaíon atá mar phríomhfhócas d’iarratais.
 • Tá tú ag iarraidh maoinithe le haghaidh gníomhaíochtaí atá curtha i gcrích cheana féin nó a bheidh curtha i gcrích faoin am a mbeidh an cinneadh le déanamh i dtaobh d'iarratais;
 • Baineann an ghníomhaíocht a mholtar le cuspóirí tiomsaithe airgid le haghaidh carthanachta, le rannpháirtíocht i gcomórtas, nó le cuspóirí brabúis go príomha;
 • Tá an ghníomhaíocht molta ag díriú den chuid is mó ar thorthaí teiripeacha (teiripe ealaíne), seachas torthaí ealaíonta a chuireann le sláinte agus folláine (na healaíona agus sláinte);
 • Rinneadh an tionscadal ar a gcuirtear síos a mheasúnú cheana féin ag an Chomhairle Ealaíon. Déanfar eisceacht má chuir an Chomhairle comhairle ort d'iarratas a athdhíriú ar dhámhachtain eile. Ach cuimhnigh nach ionann a leithéid de chomhairle agus léiriú go n-éireoidh leis an iarratas.

Light jet simulator (Photograph) - Siobhan Ha
arrow bullet iconSimulator (Grianghraf) - Siobhan Hapaska, 2003, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?