Cur ar chumas daoine blaiseadh de na healaíona ar bhonn níos fearr agus níos fairsinge

Chun an cuspóir sin a bhaint amach, déanfaimid na nithe seo a leanas:

Tacú le heagraíochtaí ealaíne agus eagraíochtaí agus comhlachtaí speisialtóireachta eile chun cur ar a gcumas tuilleadh daoine blaiseadh de na healaíona

Is éard a dhéanfaimid:

 • clár tacaíochta a fhorbairt chun cabhrú le heagraíochtaí ealaíne tuilleadh daoine a shroicheadh ar bhealach a oireann dá dtéarmaí tagartha agus dá n-uaillmhian féin;
 • clár tacaíochta a fhorbairt a chuirfidh ar a gcumas d'eagraíochtaí ealaíne taithí daoine ar na healaíona a fheabhsú.;
 • comhpháirtíochtaí a chruthú agus a choimeád ar siúl i measc eagraíochtaí deonacha agus eagraíochtaí speisialtóireachta de chuid na hearnála poiblí d'fhonn deiseanna ardchaighdeáin ealaíne a chur ar fáil do dhaoine de gach aois is de gach cultúr.

Tacú le ról méadaithe na n-údarás áitiúil

Is éard a dhéanfaimid:

 • clár nua tacaíochta a chruthú chun freastal ar riachtanais na n-údarás áitiúil maidir le forbairt na n-ealaíon agus speisialtóireacht sna healaíona, idir riachtanais is eol dúinn cheana agus riachtanais a dtiocfaidh ann dóibh amach anseo;
 • i gcomhpháirt leis na húdaráis áitiúla, acmhainní nua inbhuanaithe a aithint ar son na n-ealaíon ar leibhéal áitiúil d'fhonn cur le maoiniú tionscadal-bhunaithe; saothrú le hoifigigh ealaíne ags le Cumann na mBainisteoirí Cathrach agus Contae chun táscairí feidhmíochta a fhorbairt ar son na n-ealaíon atá oiriúnach agus iogair.

Deiseanna níos fearr a chruthú chun go mbeidh daoine óga in ann blaiseadh de na healaíona

Is éard a dhéanfaimid:

 • clár nua tacaíochta a chruthú ar son eagraíochtaí ealaíne a chuirfidh ar a gcumas dóibh deiseanna ealaíne ardchaighdeáin do pháistí a aithint agus a sholáthar;
 • clár a cheapadh agus a chur i ngníomh chun imeachtaí ealaíne ardchaighdeáin a sholáthar trí chomhpháirtíochtaí áitiúla 'ealaín san oideachas' ar bhun, dara agus tríú leibhéal;
 • i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus páirtithe eile, féachfaimid cé chomh hindéanta is a bheadh sé tionscnamh oideachais náisiúnta a bhunú, ag tosú le hoideachas ceoil;
 • saothrú le gníomhaireachtaí eile chun tacú le cleachtadh na n-ealaíon san oideachas neamhfhoirmiúil;
 • clár nua a fheidhmiú chun tacú le ensembles óige agus le heagraíochtaí náisiúnta a sholáthraíonn acmhainní ar son ealaíona na n-óg.

Tacú le hobair thábhachtach na ngrúpaí deonacha agus na n-ealaíon amaitéireach.

Is éard a dhéanfaimid:

 • staidéar a chur i gcrích ar chleachtais sna grúpaí deonacha agus sna healaíona amaitéaracha chun fáil amach cad iad na slite is éifeachtaí chun tacú le heochair-eagraíochtaí;
 • i gcomhar leis na heagraíochtaí agus na gníomhaireachtaí ábhartha, beartas ar son na n-ealaíon deonach agus amaitéarach a réiteach agus a fhoilsiú.

Tuilleadh deiseanna a thabhairt do dhaoine a bheith ag obair i gcomhar le healaíontóirí

Is éard a dhéanfaimid:

 • dul i dtreo maoiniú níos fadtéarmaí, inbhuanaithe don chomhobair ealaíne i bpobail, sa chóras sláinte agus i gcomhthéacsanna eile.
 • bonn níos leithne agus níos fearr a chur faoi na cláir chónaitheachta ealaíontóirí sna scoileanna, sna príosúin, i bpobail agus i suímh eile.
 
My heroes ave always been cowboys, (ola ar chanbhás) - Martin Gale, 1978, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet icon

My heroes have always been cowboys, (ola ar chanbhás) - Martin Gale, 1978, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.

Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?