03 Nollaig 2013: Ráiteas Straitéiseach foilsithe ag an gComhairle Ealaíon

D’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon, gníomhaireacht Rialtas na hÉireann i gcomhair mhaoiniú agus fhorbairt na n-ealaíon, Ráiteas Straitéiseach inniu, ina dtugtar cuntas ar a treo straitéiseach, a spriocanna lárnacha agus a cuspóirí de réir mar a theannann sí le 2014. Tá an doiciméad, ar féidir é a léamh ina iomláine anseo, (PDF, 0.44 MB) foilsithe tráth a bhfuil athrú mór ag teacht ar chúrsaí ealaíon, agus téitear i ngleic ann le dúshláin agus le deiseanna.

I ráiteas uaithi, dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon Pat Moylan go bhfuil comhthéacs an Ráitis Straitéisigh bunaithe ar an bhfíric go gcruthaítear buntáiste mór millteach don phobal leis na healaíona.

"Ní buntáiste amháin nó péire atá i gceist anseo: tá idir fhírinne agus áilleacht i gceist, trí chomhtháthú sóisialta agus féiniúlacht an phobail, trí thionscail nuálaíochta agus chruthaitheacha, go dtí turasóireacht chultúrtha agus infheistíocht dhíreach choigríche," a deir an tUasal Moylan. "Má fhéachaimid air ó aon cheann de na peirspictíochtaí sin, is iad na healaíona sainchomhartha na hÉireann, ár sainmharc, ár nglaochárta."

Is cuid lárnach den Ráiteas Straitéiseach an tiomantas atá tugtha ag an gComhairle Ealaíon Athbhreithniú Straitéiseach a dhéanamh in 2014, ina ndéanfar scrúdú ar gach gné den obair a dhéanann an ghníomhaireacht, agus ina leagfar amach is dóigh obair na Comhairle sna blianta seo amach romhainn.

Dúirt an tUasal Moylan freisin: "Deich mbliana tar éis Acht Ealaíon 2003 agus cúig bliana tar éis suim mhór infheistíochta poiblí a bheith déanta sna healaíona tríd an gComhairle Ealaíon, táim cinnte de anois go bhfuil sé fíorthábhachtach don Chomhairle Ealaíon a bheith rannpháirteach i scrúdú bunúsach ar conas a théann sí i ngleic lena sainchúram."

Dar le Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon Orlaith McBride go bhfuil scála an laghdaithe ar mhaoiniú poiblí do na healaíona le cúig bliana anuas, agus a thionchar siúd ar an éiceolaíocht ealaíon ar an iomlán, tagtha chuig an bpointe anois ag a gcaithfidh an ghníomhaireacht breithniú, díriú ar an todhchaí agus cibé athruithe beartais, struchtúir nó maoinithe a theastaíonn a dhéanamh chun an taithí ealaíon is fearr a bhaint amach do mhuintir na hÉireann.

"Cuirfear na hathruithe sóisialta, cultúir agus teicneolaíochta a tharla le deich mbliana anuas, a bhfuil cuid díobh ábhartha go háirithe do na healaíona, san áireamh chomh maith," a dúirt an tUasal McBride.

Déanfaidh grúpa stiúrtha, faoi chathaoirleacht neamhspleách Terence O’Rourke, maoirseacht ar an athbhreithniú agus beidh daoine ón gComhairle Ealaíon agus daoine seachtracha ina gcomhaltaí de. Tosóidh sé a chuid oibre i mí Eanáir 2014 agus tuairisceoidh sé don Chomhairle sa samhradh. Tá sé dóchúil, mar sin, go mbeidh tionchar ag na torthaí ar infheistíocht na Comhairle Ealaíon ó 2015 ar aghaidh.

Dúirt an ghníomhaireacht go mbeidh na téarmaí tagartha iomlána maidir leis an Athbhreithniú Straitéiseach ar fáil ar a suíomh idirlín sna seachtainí amach romhainn, ach idir an dá linn go bhfuil an Ráiteas Ginearálta Cuspóra seo a leanas eisithe aici mar threoir:

Ráiteas Ginearálta Cuspóra

  • Tá athbhreithniú á dhéanamh ag an gComhairle Ealaíon maidir leis an dóigh a dtugann sí aghaidh ar a sainchúram chun bonn eolais a chur faoi bheartas agus straitéis amach anseo.
  • Tá an tAthbhreithniú Straitéiseach seo á dhéanamh deich mbliana i ndiaidh an Achta Ealaíon 2003 i gcomhthéacs cultúir atá ag athrú go tapa agus ag tráth ina bhfuil srian suntasach ar mhaoiniú poiblí.
  • Chuir an Chomhairle Ealaíon tús leis an athbhreithniú sin chun tairbhe a bhaint as próiseas um breithniúchán agus anailís mhionsonraithe.
  • Áireofar ar an bpróiseas - a bheidh á mhaoirsiú ag Grúpa Stiúrtha faoi chathaoirleacht neamhspleách agus ina mbeidh saineolaithe seachtracha - scrúdú ar phríomhghnéithe obair na Comhairle Ealaíon agus cuirfidh plé le páirtithe leasmhara, le comhpháirtithe agus leo siúd in earnáil na n-ealaíon bonn eolais faoi.
  • Beidh na torthaí ón athbhreithniú ina mbonn eolais le haghaidh smaointeoireacht na Comhairle Ealaíon maidir leis an dóigh a léirmhíníonn sí a sainchúram agus a gcuireann sí i bhfeidhm é chun tacú leis na healaíona agus iad a fhorbairt.
  • Beifear ábalta na torthaí a úsáid chun gníomhartha agus cinntí na Comhairle Ealaíon amach anseo a mhúnlú ina ceithre réimse oibre: Comhairle, Abhcóideacht, Infheistíocht, agus Comhpháirtíocht.
Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)