13 Nollaig 2013: Laureate nua €150,000 i gcomhair Ficsean Éireannach á fhógairt ag an gComhairle Ealaíon

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon inniu go bhfuil dámhachtain nua bunaithe aici a thabharfaidh onóir do shárscríbhneoir ficsin Éireannaigh agus a spreagfaidh an chéad ghlúin eile de scríbhneoirí ficsin Éireannaigh.

Rinne an Chomhairle Ealaíon forbairt ar an Laureate i gcomhair ficsean Éireannach agus tá tacaíocht á fáil ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD) agus ó Ollscoil Nua-Eabhrac (NYU). Tá The Irish Times ina chomhpháirtí sna meáin le haghaidh an Laureate.

Bronnfaidh an Chomhairle Ealaíon an Laureate ar scríbhneoir Éireannach a scríobhann i mBéarla a bhfuil ardghradam náisiúnta agus idirnáisiúnta bainte amach aige nó aici.  Bainfear leas as an onóir chun litríocht Éireannach a chur chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus chun an pobal a spreagadh le suim a chur i bhficsean Éireannach ardchaighdeáin.

Mairfidh an Laureate ar feadh trí bliana. Le linn na tréimhse sin, múinfidh sé nó sí an scríbhneoireacht chruthaitheach do mhic léinn sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus in Ollscoil Nua-Eabhrac, caithfidh sé nó sí am ag déanamh forbartha ar a c(h)uid saothair féin agus glacfaidh sé nó sí páirt i roinnt mórimeachtaí poiblí agus promóisean. Bronnfar €150,000 ar an Laureate thar na trí bliana.

Comhordóidh an Chomhairle Ealaíon an próiseas ainmniúcháin a bheidh ag tosú láithreach bonn agus beidh baint ag daoine mór le rá sa phobal liteartha, chomh maith le traidhfil eagraíochtaí náisiúnta, leis an bpróiseas freisin.

Beidh scríbhneoir Éireannach ardiomrá, scríbhneoir Meiriceánach ardiomrá agus ionadaithe ón gComhairle Ealaíon, ó UCD, ó NYU agus ó The Irish Times ar an bpainéal moltóireachta.

Ag labhairt di tar éis fhógairt an Laureate, dúirt an tUasal Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Táim fíorbhródúil gur cheap an Chomhairle Ealaíon an Laureate i gcomhair ficsean Éireannach.  Is cor tábhachtach an Laureate i gcinniúint na litríochta Éireannaí agus cuirfidh sé scríbhneoireacht na hÉireann ar thús cadhnaíochta i measc thuairimí an phobail fud an domhain.

"Beidh an Laureate ina onóir iontach do scríbhneoir ficsin liteartha agus rachaidh a shaothar nó a saothar chun tairbhe do gach scríbhneoir atá ag teacht chun cinn.  Rachaidh an Laureate i bhfeidhm ar an bpobal i gcoitinne de thairbhe imeachtaí móra, blag agus promóisean gach bliain, a mbeidh de chuspóir acu daoine a spreagadh chun ficsean liteartha ardchaighdeáin a léamh.

"Tá cáil mhór ar fhicsean Éireannach ar fud na cruinne agus tá an-fhonn ar an gComhairle Ealaíon éachtaí ár scríbhneoirí a cheiliúradh agus níos mó daoine a spreagadh chun saothar den scoth a léamh.

"Tá sceitimíní orm go háirithe maidir leis an tslí a mbeidh daoine in ann a bheith páirteach leis an Laureate agus lena shaothar nó lena saothar agus táim ag súil le ceapadh an duine an bhliain seo chugainn."

Dúirt an tUasal Denis Staunton, Leas-Eagarthóir The Irish Times, gur mhór an onóir é don nuachtán tacaíocht a thabhairt don tionscadal.  "Tá traidisiún bródúil de scríbhneoirí den scoth ag The Irish Times agus is cúis aoibhnis dúinn tacú leis seo.  Cuirfidh an Laureate le stair liteartha oirirc na nÉireannach agus beidh sé ina aidhm aige an chéad ghlúin eile de scríbhneoirí Éireannacha a spreagadh."

Arsa an Dr Hugh Brady, Uachtarán an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath: "Mar gheall ar an tionscnamh seo, cuirfidh an Laureate le hiomrá na scríbhneoireachta Éireannaí ar fud an domhain. Táim cinnte go gcuirfidh an clár seo le feabhsú cháil na hÉireann timpeall na cruinne agus, níos tábhachtaí fós, le feabhsú cháil na hÉireann mar ionad barr feabhais le haghaidh na litríochta."

Mhaígh Deborah Landau, Stiúrthóir an Chláir um Scríbhneoireacht Chruthaitheach ag Ollscoil Nua-Eabhrac: "Is mór an onóir don Chlár um Scríbhneoireacht Chruthaitheach in NYU a bheith ina chomhpháirtí leis na heagraíochtaí liteartha uaisle seo chun scríbhneoir Éireannach amhra a thabhairt chun an champais seo againne.  Tá cumas ar leith ag NYU iomrá na scríbhneoireachta Éireannaí a bhreisiú ar fud an domhain."

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)