22 Aibreán 2013: Fógraítear an scéim 'Ailtirí sna Scoileanna’ a bhfuil an Chomhairle Ealaíon ag tacú léi

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt gur sheol Ruairí Quinn TD, an tAire Oideachais agus Scileanna, an Tionscnamh Náisiúnta Ailtirí sna Scoileanna inniu. Beidh an Scéim á reáchtáil ag Foras Ailtireachta na hÉireann.

Ag labhairt dó ag ócáid an tseolta, dúirt Ruairí Quinn TD, an tAire Oideachais agus Scileanna, "Cuirim fáilte roimh an Tionscnamh Náisiúnta Ailtirí sna Scoileanna de chuid Fhoras Ailtireachta na hÉireann. Is ábhar sóláis é a fheiceáil go bhfuil fíor-thiomantas ar fud ranna rialtais i ndáil le cothú na smaointeoireachta cruthaithí agus na feasachta ailtireachta i measc daoine óga in Éirinn."

Tá an Tionscnamh Náisiúnta Ailtirí sna Scoileanna cómhaoinithe ag an gComhairle Ealaíon, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi chlár forfheidhmithe 2013 Bheartas an Rialtais ar an Ailtireacht. Faoin tionscnamh, beidh taithí phearsanta ag daltaí ar an bpróiseas deartha, agus cuirfear an deis ar fáil dóibh úsáid a bhaint as smaoineamh agus nuálaíocht i leith an deartha faoi threoir ailtire nó iarchéime san ailtireacht. Tacófar leis an gclár trí acmhainní ar líne agus trí fhoilseachán nua ó Fhoras Ailtireachta na hÉireann dar teideal My Architecture Design Journal, atá dírithe ar dhaltaí, ar mhúinteoirí agus ar ailtirí.

Dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Tá an Chomhairle Ealaíon lán-tiomanta do thacú le tionscnamh na Scéime seo le blianta beaga anuas. Cuireann an ailtireacht foirm ealaíne atá thar a bheith inláimhsithe ar fáil do leanaí, ónar féidir leo tuairimí agus uirlisí a fhorbairt ionas go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar a dtimpeallacht mar aon le tionchar níos fearr ar an timpeallacht sin. Tá an-ríméad orainn a bheith ag tacú leis an scéim i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta."

Labhair Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, faoin seoladh, agus dúirt: "Ceann de na haidhmeanna is mó atá ag ár mbeartas maidir leis an ailtireacht is ea daoine a spreagadh chun a luach cultúrtha agus a luach ealaíne a thuiscint. Bíonn an-tionchar ag ár dtimpeallacht thógtha ar an tslí ina mbímid ag maireachtáil, ag obair, agus ag foghlaim. Na scileanna a úsáidtear chun ár dtimpeallacht a dhearadh agus a thógáil, is bunscileanna tábhachtacha iad ó thaobh cháilíocht na beatha againn."

"Trí thiomantas na gcomhpháirtithe maoinithe don tionscnamh seo, léirítear infheistíocht nach beag i dtodhchaí na hailtireachta in Éirinn. Is comhartha muiníne é an tiomantas sin i ndáil leis an misean atá ag Foras Ailtireachta na hÉireann luach cultúrtha na hailtireachta a chur chun cinn, agus cuirtear in iúl leis go bhfuilimid sa riocht is fearr chun tionscnaimh oideachais a sheachadadh a dhéanfaidh an rud céanna sin," a dúirt Kathleen James-Chakraborty, Cathaoirleach Fhoras Ailtireachta na hÉireann.

Faoin tionscnamh náisiúnta seo, tacófar le hailtirí sainoilte chun naisc a fhorbairt le scoileanna thar thréimhse dhá bhliain. Beidh na hailtirí i mbun comhoibrithe le múinteoirí chun cur le hábharthacht na hailtireachta i súile na ndaltaí, agus chun na daltaí a spreagadh lena thuiscint gur leo féin a dtimpeallacht thógtha. Tá an tionscnamh ceaptha chun aidhmeanna na hIdirbhliana a chomhlánú, agus beidh ceangal idir é agus an siollabas scoile dara leibhéal, rud a fhágann go mbeidh deiseanna luachmhara ann maidir le foghlaim thraschuraclaim agus tacú le forbairt ghairmiúil agus forbairt phearsanta na ndaltaí.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)