20 Nollaig 2011: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon deiseanna nua le haghaidh Ceoldrámaíochta

Ghlac an Chomhairle Ealaíon le beartas nua le haghaidh ceoldrámaíochta ina leagtar amach an chaoi a bhfuil sé i gceist aici ceoldrámaíocht a chur chun cinn agus a fhorbairt in Éirinn. 

Ag labhairt di inniu, dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Is ionann ár mbeartas nua agus an chaoi a théann an Chomhairle i mbun tacaíochta le foirmeacha ealaíne eile, .i. an pobal a chumasú saothar ealaíontóirí ceoldrámaíochta agus na ndaoine siúd atá bainteach le léiriú ceoldrámaíochta a fheiceáil agus infhaighteacht na ceoldrámaíochta a fhairsingiú i measc lucht féachana na hÉireann.

"Agus an beartas seo á chur i gcrích, ba mhian linn an tacaíocht agus an maoiniú leanúnach uainn do phríomheagraíochtaí ceoldrámaíochta na hÉireann a chomhcheangal le roinnt forbairtí nua lena gcruthófar deiseanna spreagúla nua d’ealaíontóirí, do léiritheoirí agus d’ionaid oibriú le chéile chun ceoldrámaíocht a dhéanamh, trí chineálacha nua comhoibríochtaí ealaíonta agus comhpháirtíochtaí cruthaitheacha más féidir." 

Eascraíonn beartas nua na Comhairle Ealaíon maidir le ceoldrámaíocht as iarratas ón Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i mBealtaine na bliana seo, go ndéanfadh an Chomhairle Ealaíon dualgas a ghlacadh in athuair as an mbeartas ceoldrámaíochta agus as é a chur chun feidhme

Sula ndearnadh cinneadh faoin gcaoi ab fhearr chun dul chun cinn a dhéanamh, bhuail an Chomhairle Ealaíon le trasghearradh leathan den earnáil cheoldrámaíochta i bhFómhar 2011 agus éisteadh le raon leathan tuairimí agus smaointí a tháinig chun cinn de thoradh an phróisis seo.

Tá an beartas nua suaithinseach ó thaobh an chur chuige de (i gcomparáid le beartais roimhe seo) ós rud é go bhfuil sé dírithe ar chothú comhpháirtíochtaí i gceoldrámaíocht na hÉireann idir an gearrtéarma agus an meántéarma a chuirfidh leis an earnáil san fhadtéarma - cumadóirí, ealaíontóirí, taibheoirí agus luchtanna féachana. Dúirt an tUasal Pat Moylan an méid seo freisin i leith an bheartais: "Gur aidhm é guth dúchasach suaithinseach a chumasú ó thaobh na ceoldrámaíochta in Éirinn trí chumadóireacht agus trí thaibhiú".

Agus sriantaí a bhaineann leis an gcor chun donais eacnamaíoch á dtabhairt san áireamh, tá sé i gceist ag an gComhairle a beartas a chur i gcrích sa mheántéarma (4/5 bliana ag tosú an bhliain seo chugainn) trí thacú le léiriú agus le cur i láthair dúchasach na ceoldrámaíochta agus trí bhíthin tacaíocht dhíreach ar bhonn leanúnach don ealaíontóir ceoldrámaíochta aonair trí sparánachtaí ceoldrámaíochta agus trí dhámhachtainí taistil agus oiliúna.

Is é a bheidh i gceist le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon do léiriú agus do chur i láthair na ceoldrámaíochta leanúint ar aghaidh le tacú leis an obair arna déanamh ag an dá phríomheagraíocht maoinithe, (Wexford Festival Opera agus Opera Theatre Company), agus ag an am céanna deiseanna breise agus comhlántacha a chur ar fáil lena spreagfar earnáil na ceoldrámaíochta iniúchadh a dhéanamh ar shlite nua oibre. 

Is iad seo a leanas na deiseanna maoinithe nua:

  • Dámhachtain nua do Léiriúchán Ceoldráma atá deartha chun tograí bunaithe ar chomhpháirtíocht a spreagadh uathu siúd a dteastaíonn uathu ceoldráma a léiriú agus a chur i láthair ar bhonn mórscála, meánscála nó mionscála.
  • Dámhachtain do Thionscadail Cheoldrámaíochta lena ndíreofar ar thacaíocht do thograí bunaithe ar chomhpháirtíocht chun saothar nua a fhorbairt agus/nó a léiriú, ar bhonn mionscála i dtús báire.

Tá an cur chuige seo ceaptha chun deiseanna a chruthú do luchtanna féachana taitneamh a bhaint as léiriúcháin dhúchasacha cheoldrámaíochta ar fud raon seánraí agus scálaí lena n-áirítear cur i láthair saothar ar scála níos mó i mBaile Átha Cliath agus i gcathracha eile faoi mar atá beartaithe. Cé go bhfuil sé oscailte d’iarratais ó chuideachtaí ceoldrámaíochta atá ann cheana agus ó chuideachtaí nua, tabharfaidh na deiseanna maoinithe nua tosaíocht do thograí ealaíonta ardchaighdeáin lena mbaineann cur chuige comhpháirtíochta idir ealaíontóirí, léiritheoirí agus ionaid. Tá an beartú tosaíochta ceaptha chun tionchar agus luach infheistíocht an mhaoinithe phoiblí a fheabhsú.
 
Déanfar an Dámhachtain nua do Léiriúchán Ceoldráma a thairiscint faoi dhó i rith 2012. Déanfar an chéad bhabhta de chinntí maoinithe a fhógairt i Márta 2012, agus táthar ag súil go dtiocfaidh méadú suntasach ar an méid ceoldrámaíochta a léireofar in Éirinn in 2012 dá thoradh. As sin amach, ag tosú in 2012, déanfar cinntí maoinithe maidir leis an Dámhachtain do Léiriúchán Ceoldráma a ghlacadh uair sa bhliain i mí Iúil, agus dá réir sin déanfar léiriú agus cur i láthair ceoldrámaíochta a éascú sa bhliain féilire dár gcionn. Tá an fráma ama beartaithe chun pleanáil ar aghaidh ar obair dá leithéid a éascú.

Eolas Breise

Spriocdhátaí le haghaidh iarratais

Is é Déardaoin, 9ú Feabhra 2012 an spriocdháta le haghaidh iarratais a chur isteach ar an Dámhachtain nua do Léiriúchán Ceoldráma (.i. le haghaidh gníomhaíochta a ndéanfaí í a reáchtáil ag am níos déanaí in 2012). Le haghaidh eolais bhreise maidir le an dámhachtain seo, breathnaigh ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon. Is é Déardaoin, 17 Bealtaine 2012 an spriocdháta le haghaidh iarratas chun maoiniú a lorg maidir le gníomhaíochtaí arna sceidealú le haghaidh 2013.

Lorgófar iarratais maidir le Tionscadal Ceoldrámaíochta roimh an dá spriocdháta Déardaoin, 29ú Márta (le haghaidh gníomhaíochta arna sceidealú le bheith ar siúl níos déanaí in 2012) agus Déardaoin, 6ú Meán Fómhair 2012 (le haghaidh gníomhaíochta arna sceidealú le bheith ar siúl sa chéad leath de 2013). Cuirfear eolas breise maidir leis an dámhachtain seo ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaín go luath in 2012.

Déanfar sparánachtaí ceoldrámaíochta agus dámhachtainí taistil agus oiliúna a thairiscint do chleachtóirí aonair i gcónaí. Ní foláir nó go mbeidh iarratais ar sparánachtaí ceoldrámaíochta faighte faoin Déardaoin, 12 Iúil 2012.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)