08 Deireadh Fómhair 2012: Spreagann na healaíona a lán fostaíochta agus is mór mar a chuirtear le haschur geilleagrach na hÉir

I dtuarascáil ina bpléitear tionchar geilleagrach na n-ealaíon in Éirinn, a foilsíodh maidin inniu (8 Deireadh Fómhair 2012), léirítear go soláthraítear fostaíocht shuntasach, idir dhíreach agus indíreach, de bharr na n-ealaíon, agus go dtacaíonn maoiniú bliantúil na Comhairle Ealaíon ón Státchiste le breis is 2,270 post. Tríd an bhfostaíocht a dtacaítear léi, gintear láimhdeachas bliantúil €184 milliúin, agus ioncam cánach (i bhfoirm ÍMAT/cáin ioncam, ÁSPC agus CBL) don Státchiste ar ionann é agus €42 milliún.
 
Tacaíonn earnáil na n-ealaíon i gcoitinne le 20,755 post agus cuireann sí níos mó ná €336 milliún ar fáil i bhfoirm cánacha.
 
Bíonn tionchar ag na healaíona freisin ar na tionscail chruthaitheacha - lena n-áirítear scannáin agus físeáin, foilsiú, fógraíocht, bogearraí, raidió agus teilifís, leabharlanna, cartlanna, iarsmalanna agus saoráidí ealaíon eile - rud a chuireann €4.7 billiún leis an ngeilleagar agus a thacaíonn le 77,000 post.
 
Is í an Chomhairle Ealaíon, an ghníomhaireacht stáit a thacaíonn leis na healaíona in Éirinn agus a dhéanann iad a fhorbairt agus a mhaoiniú, a d’fhoilsigh an tuarascáil, dár teideal An Assessment of the Economic Impact of the Arts in Ireland. Is ionann tuarascáil seo na bliana 2012, a choimisiúnaigh an Chomhairle ó Indecon International Economic Consultants, agus nuashonrú ar an measúnacht neamhspleách a rinne Indecon roimhe seo ar thionchar geilleagrach na n-ealaíon, a foilsíodh in 2009.  Tugtar le fios sa tuarascáil nuashonrúcháin seo, a bhaineann le tionchar na n-ealaíon in Éirinn in 2011, go spreagann na healaíona a lán fostaíochta go fóill agus gur mór mar a chuirtear le haschur geilleagrach na hÉireann dá mbarr.
 
Tugtar le fios sa tuarascáil gur trí láimhdeachas na n-eagraíochtaí a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo a chinntear a gcumas maidir le hearraí agus seirbhísí a cheannach, baill foirne a fhostú agus tabhairt faoi chláir infheistíochta. Bíonn tionchar ag na feidhmeanna sin ar an ngeilleagar níos fairsinge ar a n-uain.
 
B’ionann agus €60 milliún an maoiniú iomlán a gheall an Chomhairle Ealaíon d’eagraíochtaí agus do dhaoine aonair in 2011.  Is ionann láimhdeachas measta na n-eagraíochtaí agus na ndaoine aonair a fuair maoiniú ón gComhairle Ealaíon in 2011, mar a dúradh, agus €145 milliún.
 
Tá deontas i gcabhair na Comhairle Ealaíon féin laghdaithe faoi €22 milliún nó 25% thar na cúig bliana ó 2008 go dtí 2012. Cailleadh a lán post ó foilsíodh tuarascáil na bliana 2009 agus chaill an Státchiste a chomhionann i CBL agus i gcánacha eile dá réir.
 
Dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Léirítear sa tuarascáil seo go spreagann na healaíona a lán fostaíochta agus gur mór mar a chuirtear le haschur geilleagrach na hÉireann dá mbarr, agus má dhéantar infheistíocht chliste go bhfuil ar chumas na n-ealaíon tuilleadh fostaíochta agus gníomhaíochta eacnamaíochta a spreagadh tráth a bhfuil géarghá leis."
 
"Is mór againn na healaíona in Éirinn, ceanglaíonn siad pobail le chéile nuair a bhímid thuas agus thíos, agus léiríonn siad an mianach atá ionainn mar phobal. Tugtar inchreidteacht mhór dúinn nuair a fhaightear amach cad atá bainte amach againn sna healaíona agus nuair a insímid don saol mór go bhfuil fórsa oibre againn atá solúbtha, cruthaitheach agus nuálach, agus tá an Chomhairle Ealaíon bródúil as an ról atá ag na healaíona ó thaobh infheistíocht a mhealladh isteach sa tír," a dúirt an tUasal Moylan.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)