30 Lúnasa 2011: Tá sé mar aidhm le Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla na Comhairle Ealaíon acmhainneacht ealaíontóirí a

Bhronn an Chomhairle Ealaíon maoiniú le déanaí ar dhá thionscadal nuálacha faoi threoir Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas. Tá an maoiniú seo á chur ar fáil faoi Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla na Comhairle Ealaíon.

Dearadh an Scéim sin chun comhpháirtíochtaí agus comhoibrithe nua a spreagadh idir údaráis áitiúla, eagraíochtaí ealaíon agus grúpaí nó eagraíochtaí ábhartha eile. Tá sraith éagsúlachta cultúrtha ag an Scéim a bhfuil sé d’aidhm léi forbairt ar chumas idirchultúrtha a chur chun cinn sna healaíona i measc na n-údarás áitiúil.

Is tionscadal taighde é an chéad cheann de na tionscadail a fuair maoiniú. Beidh iniúchadh i gceist leis an tionscadal ar ealaíontóirí gairmiúla agus ar chleachtóirí cultúrtha imirceacha a bhfuil éagsúlacht chultúrtha ag baint leo agus a bhfuil cónaí orthu i gCathair Bhaile Átha Cliath agus i gContae Bhaile Átha Cliath Theas. Beidh sé d’aidhm aige measúnú a dhéanamh ar riachtanais, ar bhaic agus ar dhúshláin a bhaineann le gairm bheatha a fhorbairt sna healaíona in Éirinn. Áirítear leis na comhpháirtithe sa tionscadal an dá údarás áitiúil, Ealaíona Pobail Thamhlachta agus New Communities Partnership, atá bunaithe sa chathair.
 
Ag cur fáilte roimh an tionscadal taighde, dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Pat Moylan: "Sheol an Chomhairle Ealaíon a beartas agus a straitéis nua maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus na hEalaíona anuraidh agus tá áthas orainn torthaí luatha an tionscnaimh sin a fheiceáil agus tús á chur leis an bpíosa tábhachtach taighde seo. Is mian leis an gComhairle Ealaíon a chinntiú go mbeidh rochtain chomhionainn ag gach ealaíontóir ar an réimse deiseanna a chuirimid ar fáil agus d’fhéadfadh torthaí an taighde seo tionchar a bheith acu ar straitéis agus ar chleachtas don todhchaí sa réimse seo. Tá áthas ar leith orainn a fheiceáil go bhfuil Aonaid Cuimsithe Sóisialta an dá údarás áitiúil páirteach sa tionscnamh seo."

Dúirt Bainisteoir Contae Chomhairle Contae Átha Cliath Theas, Joe Horan: "Ní bhaineann aon teorainneacha leis an ealaín, agus tá an tionscadal taighde seo dírithe ar acmhainneacht ealaíontóirí a aithint agus a bhaint amach, is cuma cén náisiúntacht, cine nó cúlra atá acu, agus dhá mhór-údarás áitiúil á nascadh aige le heagraíochtaí atá bunaithe sa phobal.

"Brostaíonn an cur chuige seo an próiseas comhtháthaithe chomh maith le réimse agus líon na n-ealaíontóirí a leathnú agus cultúr an phobail ina iomláine a shaibhriú. Leis an tionscnamh seo, cuirfear bonn taca le hobair Aonad Cuimsithe Sóisialta agus Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas agus tá an-áthas orainn gur bronnadh an maoiniú seo orainn chun a chur ar ár gcumas dul chun cinn a dhéanamh lenár gcuid oibre leis na pobail nua tríd na healaíona."

Is éard atá i gceist leis an dara tionscadal chun maoiniú na Comhairle Ealaíon a fháil ná suíomh Gréasáin léarscáile agus imeachtaí ealaíon idirghníomhach a fhorbairt do lucht féachana óg agus do lucht cruthaithe óg. Tá an tionscadal um chur chun cinn seo bunaithe ar thaighde le daoine idir 13 - 25 bliain d’aois, a chuir in iúl gur gá bealaí nua a fhorbairt chun foghlaim faoi dheiseanna ealaíon, oiliúint agus acmhainní eile san áireamh. Oibreoidh comhpháirtithe an tionscadail, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill, Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann agus Choice Cuts le chéile chun tabhairt faoi thosaíocht atá i gcoiteann acu go léir, forbairt lucht féachana na hóige. 

Ag labhairt di faoin tionscadal nua seo, dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Pat Moylan: "Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis tús áite a thabhairt do lucht féachana ealaíon agus don rochtain ina straitéis, Na hEalaíona a Fhorbairt in Éirinn.  Molaimid uaillmhian an tionscadail seo, a bhfuil d’aidhm aige imeachtaí na n-eagraíochtaí ealaíon, oiliúint agus deiseanna eile a nascadh le daoine óga ar fud mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Trí úsáid dhinimiciúil na meán agus na teicneolaíochta nua, cuirfear teimpléad sármhaith ar fáil do sholáthraithe ealaíon eile go náisiúnta i gcomhair forbartha."  


Dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Tá sé mar aidhm ag an gComhairle Ealaíon seirbhísí comhroinnte a dhreasú, go háirithe nuair a bheidh siad dírithe ar mhargaíocht agus ar chur chun cinn. Leis an Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla, spreagtar comhoibriú idirghníomhaireachta den chineál sin, agus is samplaí iad na comhpháirtíochtaí atá leagtha síos san dá thionscadal den chleachtas is fearr sa réimse sin."

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)