27 Iúil 2011: Cuireann deontais chamchuairte €1.2 mhilliún na Comhairle Ealaíon ar chumas seónna cur chun bóthair

Féadfaidh daoine i mbreis agus 40 baile, sráidbhaile agus cathair ar fud na tíre ó Chrois na Rae i gContae Thiobraid Árann go dtí Leitir Ceanainn i gContae Dhún na nGall a bheith ag súil le ceolchoirmeacha, drámaí, léirithe agus taispeántais den chéad scoth sna míonna amach romhainn faoi scéim camchuairte speisialta na Comhairle Ealaíon. Agus deontais á bhfógairt aici inniu (27 Iúil 2011) dar fiú breis agus €1.2 mhilliún i maoiniú breise le haghaidh camchuairte saothair in Éirinn maidir le téatar, ceol, na healaíona traidisiúnta, litríocht, na físealaíona, clársceidealú do dhaoine óga agus damhsa, dúirt an Chomhairle Ealaíon go gcuirfeadh an maoiniú ar chumas 38 eagraíocht agus ealaíontóir aonair a gcuid seónna a thógáil ar camchuairt ó Iúil 2011 go dtí Iúil 2012 ar fud na hÉireann.


Chuir Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, fáilte roimh fhógairt na ndeontas sin ag an gComhairle Ealaíon, a thagann i ndiaidh an ratha a bhí ar 'Turgnamh na Camchuairte’ de chuid na Comhairle in 2007 agus 2008. Tá an scéim, ar a dtugtar an ‘Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair’ anois, deartha chun eagraíochtaí ealaíon a spreagadh chun a seónna is fearr a thabhairt go dtí lucht féachana ar fud na tíre.


Cuirfidh na deontais chamchuairte bhreise ar chumas eagraíochtaí léiriúcháin amhail an Cór Aireagail Náisiúnta (dá ndámhadh €70,000) clár ceoil chórúil a thabhairt chuig lucht féachana ag Coláiste Ealaíne Bhoirne, an Solstice Arts Centre agus Eaglais na hÉireann san Uaimh, Ionad Oidhreachta na Tríonóide Naofa i gCairlinn agus ionaid eile bPort Láirge, i nGaillimh agus i gCill Chainnigh.  Tabharfaidh Amharclann na Mainistreach (dá ndámhadh €68,000) a léiriú ar 'B for Baby' le Carmel Winters chuig ionaid in Éirinn lena n-áirítear Amharclann na Cathrach, Gaillimh, Siamsa Tíre i dTrá Lí, Mermaid Arts Centre i mBré, Everyman Palace i gCorcaigh agus Ionad Ealaíon Ros Comáin i measc mórán eile. Tabharfaidh an Druid Theatre Company (dá ndámhadh €77,000) ‘Big Maggie’ le John B Keane chuig roinnt ionad ar camchuairt náisiúnta i ndiaidh a léirithe i mí na Samhna i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath.    Cuireann na deontais ar chumas an ghrúpa léiriúcháin damhsa Junk Ensemble - deirfiúracha Megan agus Jessica Kennedy, - (dá ndámhadh €39,178), taisteal chuig Leitir Ceanainn, Gaillimh, Port Láirge, Trá Lí agus Ceatharlach agus ar chumas Barnstorm Theatre Company, Cill Chainnigh, (dá ndámhadh €64,000) a bhfuil 20 bliain de thaithí acu ar oibriú le leanaí agus daoine óga agus saothair a chur i láthair dóibh, an chéad taibhiú de shaothar nua 'A Murder of Crows' a léiriú ag an Watergate Theatre, i gCill Chainnigh i nDeireadh Fómhair agus dul ar camchuairt leis an léiriú i bhFeabhra agus Márta 2012. Déanfar ceolchoirm le Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann, (dá ndámhadh €25,000) leis an aonréadaí Michael McHale agus an stiúrthóir Gerard Korsten, a shruthú beo ó Halla Ceolchoirmeacha na hOllscoile, Luimneach ar platformireland.ie an 20 Deireadh Fómhair.  Bheidh an t-imeacht seo le fáil ar fhóin chliste, ar ríomhairí agus beidh sé le feiceáil in ionaid roghnaithe ar fud na tíre.

Agus é ag cur fáilte roimh an bhfógra inniu, dúirt Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta: "Inár gClár don Rialtas táimid tiomanta d’infheistíocht an Stáit sa bhonneagar ealaíon réigiúnach a chosaint.  Tá an-áthas orm fáilte a chur roimh an bhfógra inniu faoi na deontais os cionn €1.2 mhilliún ón gComhairle Ealaíon le cur ar chumas léirithe téatair, ceoil, damhsa, físealaíne agus imeachtaí liteartha agus léirithe ealaíon do dhaoine óga dul ar camchuairt chuig ionaid éagsúla ar fud na tíre. Ní hamháin go mbeidh na seónna ina n-ábhar suime do dhaoine áitiúla agus go gcuirfidh siad lena ngníomhaíochtaí ealaíon féin, ach tabharfaidh na saothair deiseanna turasóireachta cultúrtha do na bailte agus sráidbhailte sin chomh maith."

Dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Tá a fhios againn ónár gcuid taighde go bhfuil daoine ar fud na hÉireann díograiseach faoi shaothair ardchaighdeáin a fheiceáil.  Tá an-áthas orainn go rabhamar in ann maoiniú a thabhairt do 38 camchuairt, lena gcuirfear ar chumas lucht féachana ar fud na tíre freastal ar léirithe iontacha nach mbeadh deis acu iad a fheiceáil murach sin b’fhéidir."  Dúirt an tUasal Moylan freisin: "Le linn na bliana ar fad bíonn ról tábhachtach ag na healaíona i ngeilleagair áitiúla trí phoist a chruthú agus cuairteoirí a mhealladh le léiriúcháin agus taispeántais den scoth i mórán ionad áitiúil."
I measc na mbailte, na gcathracha agus na sráidbhailte a bhfuil sé beartaithe léirithe ealaíon a chur ar siúl iontu faoi scéim camchuairte na Comhairle Ealaíon tá Baile Átha Cliath (lena n-áirítear Ospidéal Thamhlachta); cathair Chorcaí, Baile an Chollaigh, Cill Uird, Cionn tSáile, Bántír agus Dún na Séad i gContae Chorcaí; Trá Lí agus an Ráth Mhór i gContae Chiarraí; Cluain Meala, Crois an Rae, Béal Átha Lúbaigh agus Durlas i gContae Thiobraid Árann; Cathair na Mart, Béal an Átha agus Caisleán an Bharraigh i gContae Mhaigh Eo; Inis, Baile Uí Bheacháin agus Cill Rois i gContae an Chláir; Droichead Nua agus Baile Átha Í i gContae Chill Dara; Bré agus Tigh na hÉille i gContae Chill Mhantáin; cathair Phort Láirge; Cora Droma Rúisc agus Cluainín i gContae Liatroma; an Uaimh; Muineachán; an Longfort; Leitir Ceanainn; Luimneach; Ceatharlach; Ros Comáin; Cill Chainnigh; Sligeach; Cairlinn agus Droichead Átha i gContae Lú; cathair na Gaillimhe agus an Clochán i gContae na Gaillimhe; an Ros Mór agus Port Laoise i gContae Laoise; an Charraig agus Loch Garman i gContae Loch Garman; an Cabhán agus Achadh an Iúir; Baile na Carraige i gContae na hIarmhí.
Dámhadh os cionn €1.2 mhilliún i maoiniú breise ón gComhairle Ealaíon do 38 eagraíocht/ealaíontóir aonair le cur ar a gcumas dul ar camchuairt lena gcuid saothar ar fud na tíre faoi na catagóirí seo a leanas - rannpháirtíocht sna healaíona; damhsa, litríocht, ceol, téatar, na healaíona traidisiúnta, na físealaíona agus saothar daoine óga.     Is iad sin ná:
1. Ospidéal Adelaide agus na Mí, Baile Átha Cliath, (Tamhlacht) €15,400
2. Junk Ensemble, €39,178
3. Ballet Ireland, €56,000
4. Lilliput Press, €26,000
5. Dublin Review of Books, €25,000
6. Gaelchultúr, €9,250
7. Salmon Poetry, €6,000
8. The Stinging Fly, €11,100
9. Áras na Scríbhneoirí, €56,000
10. Classicallinks, €22,000
11. Note Productions, €20,000
12. Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann, €25,000
13. An Cór Aireagail Náisiúnta, €70,000
14. Ergodos, €6,000
15. Sean Carpio, €10,000
16. eX, €32,000
17. Resurgam, €70,000
18. Amharclann na Mainistreach, €68,000
19. Castastrophe Theatre Company, €8,000
20. Amharclann na Cathrach, Gaillimh, €68,000
21. Druid Theatre Company, €77,000
22. Ionad Ealaíon Lána Gairtéir, €34,000
23. Ionad Ealaíon Loch Garman, €31,000
24. Rough Magic Theatre Company, €124,000
25. Blueraincoat Theatre Company, €30,000
26. Second Age Theatre Company, €114,000
27. Christopher Leahy, €6,000
28. Conor O Leary, €11,300
29. Acadamh Ríoga Ibeirneach na nEalaíon, €9,000
30. Live@8, €3,000
31. Project Arts Centre, €14,000
32. Gailearaí Lewis Glucksman, €8,000
33. Cumann Náisiúnta na gCór, €15,000
34. Ionad Ealaíon Tigh Filí, €15,000
35. Branar Drámaíocht Teo, €15,000
36. Cyclone Repertory Company, €12,000
37. Kids' Own, €10,000
38. Barnstorm Theatre Company, €64,000

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)