05 Iúil 2011: Deir an Chomhairle Ealaíon gur chóir tiomantas a thabhairt in Farmleigh 2 chun tacaíocht a thabhairt

Tá fáilte curtha ag an gComhairle Ealaíon roimh thuarascáil arna coimisiúnú ag Coimisiún Forbartha an Iarthair (CFI) ina leagtar béim ar an bhféidearthacht chun an lucht saothair atá fostaithe san earnáil chruthaitheach a mhéadú faoi dhó sna 10 mbliana amach romhainn.

Agus é ag labhairt ag cruinniú na Comhairle Ealaíon i Luimneach inniu (an 5 Iúil 2011), dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, an tUas. Pat Moylan go bhfuil poitéinseal ollmhór ann in Éirinn ó thaobh nuálaíochta agus cruthaíochta de agus gur chóir díriú go hiomlán ar na deiseanna sin ag Farmleigh 2.

"I rith pléite beartais na Comhairle thar an dá lá anseo i Luimneach, thug na baill aitheantas go soiléir go bhfuil na healaíona mar fhothaca don tionscal cruthaitheach agus cultúrtha agus tá a fhios againn go maith go bhfuil féidearthachtaí ann chun sineirgí níos mó a chruthú idir na hearnálacha gnó agus ealaíon. Is réimse é seo a bhfuil suntas ar leith ag baint leis do na healaíona, agus féidearthachtaí ann maidir le fostaíocht inbhuanaithe."

Dúirt an tUasal Moylan go bhfuil sí leath bhealach trí chruinnithe le roinnt de ghníomhaireachtaí forbartha an stáit, "chun bealaí gur féidir linn a bheith ag obair le chéile sna réimsí is tábhachtaí a fhiosrú, lena n-áirítear deiseanna fostaíochta a fhorbairt do na daoine a bhfuil ardscileanna agus tallann acu i dtionscal na n-ealaíon agus sna tionscail chruthaitheacha a ghabhann leo - go háirithe na hearnálacha cluichíochta agus siamsaíochta."

Measann tuarascáil CFI cruthaitheacht a bheith ina mórghníomhaí a spreagann jabanna a d’fhéadfadh €150 milliún in easpórtálacha breise a bheith ann dá bharr ón earnáil san Iarthar. Tá an tuarascáil ag leanúint ón tuarascáil Creative West de chuid CFI a foilsíodh i mí Feabhra 2009. Fuarthas amach sa tuarascáil sin go bhfuil 4,775 gnó sa gheilleagar cruthaitheach i réigiún iarthair na hÉireann ina bhfuil 11,000 fostaithe go díreach.

Chuir an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh thuarascáil Measúnachta Tionchair Eacnamaíochta de chuid CFI, ag rá: "Cuireann na healaíona le cáil na hÉireann mar cheann de na geilleagair is cruthaithí agus is nuálaíoch ar domhan. Ní mór dúinn in Éirinn a bheith tiomanta do bheith ag féachaint go gníomhach ar bhealaí chun tacaíocht a thabhairt do na tionscail chruthaitheachta agus chultúrtha in Éireann." 

Thug taighdeoirí ó OÉ Gaillimh faoin tuarascáil CFI.  Is é teideal na tuarascála taighde ná Economic Impact Assessment. The Creative Sector in the Western Region. Future Growth.

Is é a dúirt Mary Cloake Uasal, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Tá go leor le soláthar ag ealaíontóirí don phobal gnó. Is féidir leo cabhrú chun fiontair nua uathúla a thógáil. Is féidir leis an gComhairle Ealaíon ról lárnach a bheith aici ag cabhrú leis an bpróiseas seo."

Leagadh béim láidir ar an nasc idir na healaíona agus na tionscail chruthaitheacha i dTuarascáil Indecon in 2009, arna choimisiúnú ag an gComhairle Ealaíon.

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)