04 Iúil 2011: Béim á leagan ar thábhacht thacaíocht na n údarás áitiúil do na healaíona ag cruinniú na CE

Tá an Chomhairle Ealaíon, an ghníomhaireacht rialtais le haghaidh fhorbairt na n ealaíon in Éirinn, ag reáchtáil cruinniú iomlánach (de chomhaltaí a Comhairle) i gcathair Luimnigh inniu, Dé Luain an 4 Iúil. Cuirfear deireadh leis an gcruinniú amárach, an 5 Iúil. Tá deis ag an gComhairle i rith an chruinnithe dhá lá seo féachaint ar obair beartais thábhachtach i réimsí ata ag teacht chun cinn, amhail na tionscail chruthaitheacha agus chultúrtha, i dteannta an ghnó rialta.  Reáchtálfar fáiltiú in oifigí an údaráis áitiúil tráthnóna inniu (Dé Luain), agus is iad an Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Chathair Luimnigh - príomh-chomhpháirtí na Comhairle chun foráil do na healaíona sa chathair agus chun iad a fhorbairt - a bheidh mar chomhóstaigh an fháiltithe. Tá cuireadh tugtha d’ionadaithe ó phobail ealaíon agus ghnó teacht chuig an bhfáiltiú. 

Ag labhairt di inniu dúirt an tUasal Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Tá an-tábhacht ag baint lenár gcuid oibre leis na húdaráis áitiúla timpeall na tíre.  Comhpháirtíocht atá ann atá tiomnaithe d’fhorbairt straitéiseach na n ealaíon ar leibhéal áitiúil.  Maidir le Comhairle Chathair Luimnigh, tá ár gcomhpháirtíocht leis an gcomhairle ríthábhachtach chun na healaíona a chur chun cinn sa chathair.  Bhí Comhairle Chathair Luimnigh ar na chéad údaráis áitiúla a d’fhostaigh Oifigeach Ealaíon thiar in 1988 le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon. Ó shin i leith, tá dianiarracht á déanamh againn le cinntiú go mbímid ag obair as lámha a chéile chun foráil do na healaíona sa chathair agus chun iad a fhorbairt. Tugaimid aitheantas freisin dár gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Luimnigh agus do chlár mórthaibhseach na Comhairle i bhforbairt na n ealaíon áitiúil."

Dúirt an tUasal Pat Moylen an méid seo freisin: "Bhí áthas ar an gComhairle Ealaíon comóradh a dhéanamh ar 25 bliain de chomhpháirtíocht níos leithne leis na húdaráis áitiúla i mí na Samhna seo caite ag an gComhdháil maidir le Forbairt na nEalaíon Áitiúil in Ollscoil Luimnigh.   Bhí deis ag an gComhairle Ealaíon le déanaí oibriú arís le Comhairle Chathair Luimnigh agus le Comhairle Contae Luimnigh, agus leis an eagraíocht Áitiúil Doras Luimní, chun imeacht Ealaíon agus Éagsúlacht Chultúrtha a eagrú a bhí ar siúl anseo sa chathair i mí na Bealtaine."

Dúirt an tUasal Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Tuigeann an Chomhairle Ealaíon go rímhaith an tiomantas atá ag Comhairle Chathair Luimnigh do na healaíona le tionscadail amhail tionscnamh Creative Limerick, a chuir deiseanna tairbheacha ar fáil do chéimithe cruthaitheacha agus d’úinéirí maoine tráchtála chomh maith le tacú le hathbheochan lár na cathrach; Lárionad Ealaíon Belltable a cheannach agus a athchóiriú, agus an síneadh mórthaibhseach le Limerick City Gallery a osclófar níos déanaí i mbliana.  Tá an réimse oibre atá ag dul ar aghaidh ar leibhéal Chontae Luimnigh díreach chomh tábhachtach céanna, agus tá deiseanna spreagúla á gcur ar fáil do shaoránaigh de gach aois a bheith rannpháirteach sna healaíona. Sampla de seo is ea Cór na nÓg Chontae Luimnigh, a bhfuil taibhléiriú de cheol córúil clasaiceach agus comhaimseartha ar an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta déanta acu, agus tá ardmholadh gnóthaithe ag na taibhléirithe sin. Léiríonn an raon oibre agus gníomhaíochtaí sin an creideamh atá ag na húdaráis áitiúla anseo i Luimneach sa mhéid is féidir leis na healaíona a dhéanamh chun an chathair agus an contae a athbheochan agus chun feabhas a chur ar cháilíocht na beatha do na saoránaigh ar fad."

Dúirt an tUasal Cloake freisin: "Tá go leor leor dea-oibre á déanamh sna healaíona i Luimneach, agus feicimid tiomantas láidir do chothú agus d’fhorbairt na n ealaíon. Táimidne sa Chomhairle Ealaíon ag súil le leanúint lenár gcuid oibre i ndlúth-chomhpháirtíocht leis na húdaráis áitiúla chun an tiomantas sin a bhaint amach." 

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)