30 Meitheamh 2011: Leagann na CE thuaidh & theas béim ar an gcuspóir céanna atá acu araon maidir le tacú healaíontóirí

Athdhearbhaigh An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann (CETÉ) ag a gcomhchruinniú iomlánach go bhfuil an tiomantas céanna acu araon maidir le tacú le healaíontóirí aonair.

Rinne na Comhairlí athbhreithniú ar thorthaí na taighde a rinneadh ar Living and Working Conditions of Artists in the Republic of Ireland and Northern Ireland.

Léiríodh sa taighde nach dtuilleann an gnáthealaíontóir gairmiúil ag maireachtáil sa Phoblacht ach €14,500 in aghaidh na bliana de bharr a s(h)aothair ealaíne, in ainneoin go bhfuil leibhéil níos airde oideachais fhoirmiúil acu ná mar atá ag an bhfórsa oibre níos leithne.

"Má tá meas againn ar na healaíona caithfimid meas a bheith againn ar an ealaíontóir aonair agus caithfimid na dálaí sin a chruthú in bhféadfaidh siad tairbhe eacnamaíoch a bhaint as a gcuid oibre," a dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon i ndiaidh an chruinnithe iomlánaigh le déanaí.

Ba é a dúirt Rosemary Kelly, Cathaoirleach an CETÉ ná: "Caithfimid tús áite a thabhairt do thacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí ina ngairmeacha agus caithfear earnáil na n ealaíon a spreagadh chun deiseanna a chur ar fáil a chinnteoidh go roghnóidh ealaíontóirí tréitheacha teacht anseo agus go mbeidh siad in ann maireachtáil agus dul i mbun oibre anseo."

D’fhógair an dá Chomhairle Ealaíon ag a gcomhchruinniú gur cúis imní dóibh na hathruithe atá tagtha ar chúrsaí eacnamaíochta agus an tionchar atá acu ar ealaíontóirí gairmiúla atá ina gcónaí in Éirinn agus ag obair anseo.

Cuireadh bailchríoch ar an taighde anuraidh agus ba é sin an staidéar ba mhó a rinneadh le breis agus scór bliain. Chuir sé an fhianaise ar fáil atá riachtanach chun an brú atá ar ealaíontóirí a thuiscint.

Tá rún daingean ag na Comhairlí athbhreithniú a dhéanamh ar thorthaí na tuarascála gach bliain agus deimhin a dhéanamh de go mbeidh na torthaí sin mar bhunsraith faoi na cinntí straitéiseacha a dhéanfaidh siad feasta.

Arna eisiúint ag: Joe Stuart, Bainisteoir Comhordaithe agus cur chun cinn na nEalaíon, An Chomhairle Ealaíon, Teil. 01 6180 235 / 087 4108751

Nóta an eagarthóra: Ba é cuid lárnach an taighde ná suirbhé mórscála a dhéanamh ar ealaíontóirí gairmiúla. Choimisiúnaigh an dá Chomhairle an tuarascáil iomlán. Ba é Hibernian Consulting a chuir ar fáil agus a d’fhoilsigh an tuarascáil in 2010. Tagraítear ann do dhálaí socheacnamaíochta na n-ealaíontóirí agus cuireann sé faisnéis ar fáil faoi staidéir chosúla a rinneadh i dtíortha eile le tacú le healaíontóirí gairmiúla. Aibhsíonn príomhthorthaí an tsuirbhé tréithe déimeagrafacha na n-ealaíontóirí; an leibhéal oideachais agus oiliúna atá acu; na patrúin oibre agus dífhostaíochta atá acu; an tsoghluaiseacht a bhaineann leo agus na leibhéil ioncaim agus an caighdeán maireachtála atá acu.

Cliceáil ar an nasc seo chun sonraí breise a fháil agus cóip den tuarascáil a rochtain: http://bit.ly/jy76gi

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)