16 Mí na Samhna 2011: Spreagann na healaíona a lán fostaíochta go fóill

I dtuarascáil ar thionchar geilleagrach na n-ealaíon in Éirinn, a sheol Jimmy Deenihan, TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, maidin inniu (an 16 Samhain 2011), léirítear go soláthraítear fostaíocht shuntasach, idir dhíreach agus indíreach, de bharr na n-ealaíon, agus go dtacaíonn maoiniú bliantúil na Comhairle Ealaíon ón Státchiste le breis is 2,600 post. Tríd an bhfostaíocht a dtacaítear léi, gintear láimhdeachas bliantúil €135 milliúin, agus ioncam cánach (i bhfoirm ÍMAT/cáin ioncam, ÁSPC agus CBL) don Státchiste ar ionann é agus €41 milliún.
 
Tacaíonn earnáil na n-ealaíon féin le 21,328 post agus tagann €306.8 milliún i gcánacha uaithi.
 
Bíonn tionchar ag na healaíona freisin ar an tionscal cruthaitheach níos fairsinge*, trína gcuirtear €4.7 billiún ar fáil don gheilleagar agus trína dtacaítear le 79,000 post.
 
Is í an Chomhairle Ealaíon, an ghníomhaireacht stáit a thacaíonn leis na healaíona in Éirinn agus a dhéanann iad a fhorbairt, a d’fhoilsigh an tuarascáil, dár teideal An Assessment of the Economic Impact of the Arts in Ireland. Is ionann tuarascáil seo na bliana 2011, a choimisiúnaigh an Chomhairle ó Indecon International Economic Consultants, agus nuashonrú ar an measúnacht neamhspleách a rinne Indecon roimhe seo ar thionchar geilleagrach na n-ealaíon, a foilsíodh in 2009.  Tugtar le fios sa tuarascáil nuashonrúcháin seo, a bhaineann le tionchar na n-ealaíon in Éirinn in 2010, go spreagann na healaíona a lán fostaíochta go fóill agus gur mór mar a chuirtear le haschur geilleagrach na hÉireann dá mbarr.
 
Tugtar le fios sa tuarascáil gur trí láimhdeachas na n-eagraíochtaí a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo a chinntear a gcumas maidir le hearraí agus seirbhísí a cheannach, baill foirne a fhostú agus tabhairt faoi chláir infheistíochta. Bíonn tionchar ag na feidhmeanna sin ar an ngeilleagar níos fairsinge ar a n-uain. B’ionann agus €60.3 milliún an maoiniú iomlán a gheall an Chomhairle Ealaíon d’eagraíochtaí agus do dhaoine aonair in 2010.  Is ionann láimhdeachas measta na n-eagraíochtaí agus na ndaoine aonair a fuair maoiniú ón gComhairle Ealaíon in 2010, mar a dúradh, agus €135 milliún.
 
Tá deontas i gcabhair na Comhairle Ealaíon féin laghdaithe faoi €16.4 milliún nó 20% thar na ceithre bliana ó 2008 go dtí 2011; cailleadh 400 post ó foilsíodh tuarascáil na bliana 2009 agus chaill an Státchiste €13 milliún i CBL agus i gcánacha eile dá réir.
 
Ag labhair dó inniu ag seoladh na tuarascála, dúirt Jimmy Deenihan, TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta: "Cuirtear go suntasach leis an aschur geilleagrach de bharr na n-ealaíon ina gceart féin agus fostaítear líon suntasach daoine san earnáil sin, mar a léirítear sa tuarascáil seo, ach baineann tábhacht leis na healaíona freisin agus iad i riocht clocha tógála i gcomhair na mbeartas geilleagrach atá aitheanta ag an Rialtas mar iadsan a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo maidir lenár dtéarnamh geilleagrach.  Tá na healaíona mar bhonn taca le beartais maidir le hinfheistíocht dhíreach eachtrach a mhealladh, fórsa saothair samhlaíoch a chruthú, timpeallacht nuálach a bhunú ina mbeidh rath ar na tionscail chruthaitheacha agus chultúrtha, agus maidir le turasóireacht chultúrtha. Trí dhíriú ar na healaíona mar ghné den athnuachan shóisialta agus gheilleagrach, táimid ag baint leasa as cuid de na buanna is láidre dá bhfuil againn.
 
Chuir Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, an méid seo lena raibh le rá ag an Aire: "Tá ár gcuid ealaíontóirí agus ár gcuid eagraíochtaí ealaíon ag glacadh a bpáirte inár dtéarnamh náisiúnta go fóill. Cé nár cheart go ndéanfaí na healaíona a mheasúnú ar fhorais gheilleagracha amháin, tá sé soiléir ón tuarascáil seo gur earnáil í earnáil na n-ealaíon a bhfuil tábhacht ag baint léi ó thaobh airgeadais de agus gur earnáil dlúthfhostaíochta í. Creidimid gur cheart go mbeadh sé ina tosaíocht ag an Rialtas an infheistíocht sin a chosaint."

Desert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconDesert Rose, (ola ar chlár) - Colin Middleton, 1975, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)