23 Meán Fómhair 2010: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon beartas nua i leith na hÉagsúlachta Cultúrtha

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon beartas nua i leith na hÉagsúlachta Cultúrtha agus seolann an paimfléad Éagsúlacht Chultúrtha agus na hEalaíona: Teanga agus Bríonna

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon beartas nua agus straitéis nua i leith na hÉagsúlachta Cultúrtha agus na nEalaíon agus sheol sí an paimfléad Éagsúlacht Chultúrtha agus na hEalaíona: Teanga agus Bríonna. 
Beidh tionchar ag an mbeartas seo ar obair na Comhairle Ealaíon sna blianta amach romhainn agus tá sé i gceist go mbeidh an paimfléad ina acmhainn phraiticiúil chun tacú leis an earnáil i bhforbairt a cuid smaointe agus a cleachtas sa réimse seo. 

Rinne an Chomhairle Ealaíon coimisiúnú ar an tuarascáil taighde Cultural Diversity and the Arts (2009) (Éagsúlacht Chultúrtha agus na hEalaíona) i gcomhpháirtíocht leis an Aire Comhionannais, Comhtháite agus Cearta Daonna faoi phlean an Rialtais: An Plean Gníomhaíochta Náisiúnta i gcoinne an Chiníochais, agus is ar bhonn na tuarascála sin a tógadh an beartas nua.   Ba é Create, an ghníomhaireacht náisiúnta forbartha um ealaíona comhpháirteacha, a rinne comhordú ar an taighde.

Tá aitheantas á thabhairt don éagsúlacht mar sprioc lárnach d’obair na Comhairle Ealaíon ó 2006 i leith.  D’fhorbair an Chomhairle an beartas chun aitheantas a thabhairt don chaoi ina saibhríonn éagsúlacht chultúrtha earnáil na n-ealaíon in Éirinn agus don chaoi ina gcuirfidh sí fuinneamh leanúnach i bhforbairt na gcleachtas ealaíon agus na foirme ealaíne.   Aithníonn an Chomhairle an luach bunúsach a bhaineann le cur chuige idirchultúrtha maidir le soláthar na n-ealaíon in Éirinn agus aithníonn sí freisin gurb iomaí sraith agus féiniúlacht atá i sochaí na hÉireann agus go mbíonn siad ag síorathrú.

Labhair an tAire Comhionannais, Comhtháite agus Cearta Daonna Mary White T.D. ag an seoladh agus dúirt: "is féidir saol gach duine sa tír a fheabhsú trí mheán na n-ealaíon, is cuma cén aois, inscne, cine nó náisiúntacht atá acu.  Creidimse go daingean gur féidir feasacht, tuiscint agus idirghníomhú idirchultúrtha a chur chun cinn trí mheán na n-ealaíon agus gur féidir tionchar dearfa a imirt orthu. Is féidir é sin a dhéanamh trí chruthú, trí rannpháirtíocht agus trí thaitneamh a bhaint as na healaíona éagsúla. Samplaí breátha iad Straitéis i leith na nEalaíon agus an Paimfléad den aitheantas a thugann eagraíochtaí don saol athraitheach ina bhfuilimid inár gcónaí agus ina mbímid ag gníomhú agus den fhreagairt a thugann siad ar an saol sin."

Dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Tá an Chomhairle Ealaíon ag súil go dtabharfaidh na foilseacháin seo spreagadh dóibh siúd atá ag obair sna healaíona oibriú níos mó le cleachtóirí agus leis an bpobal ó chúlraí éagsúla cultúrtha agus go gcabhróidh siad leo é sin a dhéanamh.  Má dhéantar tuilleadh oibre den chineál seo agus má dhéantar níos fearr í, cuirfidh sé sin le réimse na gcleachtas ealaíon ar fud na tíre agus saibhreoidh siad é."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)