17 Nollaig 2008: Cuireann stiúrthóir na Comhairle Ealaíon fáilte roimh bhaill nua na Comhairle Ealaíon

Chuir Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, Mary Cloake, fáilte inniu roimh Pat Moylan mar chathaoirleach na Comhairle Ealaíon agus roimh bhaill nua na Comhairle.

"Cúis áthais dom fáilte a chur roimh Pat Moylan mar chathaoirleach nua na Comhairle Ealaíon, agus tá mé féin agus mo fhoireann ag súil go mór le bheith ag obair i ndlúthchaidreamh léi sna míonna atá romhainn," arsa an tUasal Cloake.

"Tá na healaíona ina ndlúthchuid dínn go léir; tugann siad sainmhíniú orainn mar shochaí agus múnlaíonn ár n-ealaíontóirí a bhfuil i ndán dúinn.  Ós rud é go bhfuil airgead gann na laethanta seo, beidh an Chomhairle nua ag obair níos déine ná riamh chun luach na n-ealaíon a chur chun cinn agus chun deimhin a dhéanamh de go mblaisfidh daoine ó cheann ceann na tíre ealaíona den scoth," a dúirt an tUasal Cloake.

D’ainmnigh an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, Martin Cullen TD na daoine seo a leanas mar bhaill inniu, chomh maith leis an Uasal Moylan:  Louise Donlon; Paul Johnson; Fiona Kearney; Sheelagh O’Neill; Orlaith McBride; agus Caroline Senior.

Beidh an tUasal Moylan agus na baill nua seo ar an gComhairle mar aon leis an seisear ball reatha seo a leanas: Maurice Foley, leaschathaoirleach; John Crumlish; Philip King; Aibhlín McCrann; Alan Stanford; agus Colm Tóibín.

Thug an tUasal Cloake ardmholadh do na baill atá ag imeacht as oifig: "Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil thar cheann na foirne go léir a d’oibrigh leis an gcathaoirleach Olive Braiden agus le baill na Comhairle atá ag imeacht as oifig as ucht a dtiomantais agus a gcuid oibre déine le cúig bliana anuas," a dúirt an tUasal Cloake.

NÓTAÍ BEATHAISNÉISE

Pat Moylan, Cathaoirleach

Chaith Pat Moylan 18 mbliana mar Stiúrthóir Ealaíne ar an Andrews Lane Theatre áit ar chruthaigh sí ionad bríomhar ealaíon. Spreag sí scríbhneoireacht nua agus chothaigh sí tallann nua sna réimsí aisteoireachta, stiúrtha agus deartha.  Cuireadh na céadta léirithe ar stáitse san amharclann agus moladh go hard iad.  Chuaigh a lán acu siúd ar aghaidh agus bhí rath ní ba mhó orthu in amharclanna níos mó in Éirinn agus thar lear.   Léiritheoir neamhspleách í Pat a bhunaigh Lane Productions agus léirigh sí sraith saothar, ina measc Twelve Angry Men, Stones in His Pockets, I Keano, Alone it Stands agus a lán lán eile, gan trácht ar Tom Crean - Antarctic Explorer a bhuaigh gradam.   D’éirigh le Pat a lán léirithe Éireannacha a thabhairt chuig an stáitse idirnáisiúnta. Ba é Stones in His Pockets, a bhí ar taispeáint ar feadh ceithre bliana i West End Londain agus ar Broadway, an ceann ba mhó a raibh rath air. Oibríonn sí go rialta i gcomhar le West End Producers i léirithe sa RA. Tá meas mór uirthi agus bíonn sí i dteagmháil le réimse leathan daoine a bhíonn ag plé le cúrsaí amharclainne na Breataine.

Stiúir Pat Moylan an gearrscannán The Breakfast a bhuaigh a lán gradam agus an príomhscannán Borstal Boy ar éirigh go maith leis. Ba é Peter Sheridan a léirigh an dá scannán.  Ainmníodh í don Irish Times Theatre Award in 2008 de bharr a bhfuil déanta aici ar son na nEalaíon.

Louise Donlon

Tá Louise Donlon ina stiúrthóir ar Ionad Ealaíon Dhún Másc i bPort Laoise.  As Maigh Dumha i gContae Longfoirt di agus tá céim BA aici i gCeol agus Stair mar aon le Teastas i Riarachán Ealaíon agus Máistreacht i Riarachán Poiblí.  Mhúin Louise ceol i gCaisleán an Bharraigh sular thosaigh sí ag déanamh staidéir ar riarachán ealaíon sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.  D’oibrigh sí i Lárionad Ealaíon na Cathrach i mBaile Átha Cliath go luath sna 1990í agus sa Chomhairle Ealaíon agus chaith sí trí bliana ina dhiaidh sin i Luimneach mar riarthóir ar an Island Theatre Company. D'aistrigh sí go Gaillimh i 1996 le bheith ina bainisteoir ginearálta ar an Druid Theatre Company.  Ceapadh í ina bainisteoir ar Ionad Ealaíon Dhún Másc go luath i 1999. Ionad nua ildisciplíneach ealaíon é seo, a bhfuil amharclann 240 suíochán ann agus spás le haghaidh taispeántas.   Glactar leis anois go bhfuil an t-ionad seo ar cheann de na príomh-ionaid réigiúnacha in Éirinn.   Bhí Louise ar dhuine de bhunaitheoirí Nasc. Is líonra amharclann réigiúnach é seo a bunaíodh chun saothair ardchaighdeáin a chur ar thuras ar fud na réigiún.

Paul Johnson

Tá Paul Johnson ina phríomhfheidhmeannach ar Damhsa Éireann. Acmhainn náisiúnta is ea é seo le haghaidh damhsa gairmiúil.   Eagraíocht ballraíochta is ea é agus stiúir Paul í trí thréimhse mhór fhorbartha ó ceapadh é i Meitheamh 2006. Tháinig méadú faoi thrí ar bhuiséad oibriúcháin Dhamhsa Éireann ó ceapadh é agus tarraingíodh aird ar ealaíontóirí damhsa in Éirinn agus thar lear.  Rinne Paul maoirseoireacht ar oscailt an ionaid chleachtaidh dhamhsa DanceHouse i mBaile Átha Cliath 1. Is é sin an chéad ionad saintógtha dá leithéid in Éirinn.  Tá breis agus 21 bliana taithí ag Paul mar thaibheoir, mar chóragrafaí agus mar mhúinteoir, agus d’oibrigh sé ar réimse tionscadal damhsa, amharclainne agus scannán le grúpaí éagsúla, ina measc, Daghdha Dance, Dublin Contemporary Dance Theatre agus Druid Theatre Company. Bhí sé ina ealaíontóir cónaitheach damhsa in Obar Dheathain (Aberdeen) (1989-1990) agus ina chóragrafóir cónaitheach sa Project Arts Centre (1998-2001).  Bhí sé ina chomhordaitheoir ar thionscadail speisialta ag Féile Idirnáisiúnta Damhsa na hÉireann.  Scríobh Paul an leabhar Fine Lines on Shifting Ground:  Reflections on a Choreographic Process (Project Press: 2000). D’oibrigh Paul mar Bhainisteoir Seirbhísí d'Ealaíontóirí leis an gComhairle Ealaíon (2003-2006) agus bhí sé mar Chláraitheoir ag Aosdána, an meitheal ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn.  Tá céim BA bainte amach aige i Staidéar Cumarsáide agus céim MA i Staidéar Cumarsáide agus Cultúrtha aige ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Fiona Kearney

Tá Fiona Kearney ina Stiúrthóir tionscanta ar Áiléar Lewis Glucksman i gColáiste na hOllscoile Corcaigh (UCC) ó 2003 i leith. Chuir Fiona tús lena ghairmré mar choimeádaí ag obair mar Chomhordaitheoir Clár leis an National Sculpture Factory i gCorcaigh agus lean sí ar aghaidh uaidh sin le bheith ina stiúrthóir ar chlár amharcealaíon an Triskel Arts Centre.   Ceapadh í mar oifigeach amharcealaíon i gColáiste na hOllscoile Corcaigh i 1999 agus bhí sí ina ball d’fhoireann dheartha Áiléar Lewis Glucksman.  Bhain sí amach céim i bhFraincis agus i bhFealsúnacht i gColáiste na hOllscoile Corcaigh agus céim M.Phil i Staidéar Téacsanna agus Íomhánna i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.   Is iomaí dámhachtain a bronnadh ar Fiona, ina measc ainmnigh UCC mar scoláire de chuid an choláiste í, bhronn Rialtas na Fraince an Prix d'Honneur uirthi agus bhronn Uachtarán UCC dámhachtain uirthi de bharr Taighde ar Mhodhanna Nuálaíocha Teagaisc, agus bronnadh Sparánacht Fulbright uirthi chomh maith. Bhronn an Chomhairle Ealaíon Comhaltacht Jerome Hynes uirthi i Meitheamh 2006.  Bhí sí ina léachtóir le Stair agus Teoiric na nEalaíon i gColáiste Ealaíon agus Deartha Crawford ó 1996 go 2001. Bhí sí gnóthach sa tréimhse ó 1999 go 2001 ag cur Stair na hEalaíne ar bun mar dhisciplín acadúil in UCC agus is aoi-léachtóir le hEalaín an 19ú Céad, Ealaíon Nua-aimseartha agus Ealaíon Comhaimseartha í faoi láthair.   I mí Iúil 2008, bhí sí mar choimisinéir na hÉireann i gcomhair Oíche na hEorpa ag Féile Grianghrafadóireachta Idirnáisiúnta Rencontres d’Arles.   Is Comhalta í den Royal Society of the Arts, tá sí ina ball den AICA (International Association of Art Critics) den IKT (International Association of Curators of Contemporary Art).

Orlaith McBride (athcheaptha)

Is as Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall d’Orlaith McBride. Tá céim aici ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus tá iarchéimeanna aici i Riarachán Ealaíon ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus i nDrámaíocht san Oideachas ó Ollscoil Uladh.  Tá Orlaith tar éis na blianta fada a chaitheamh ag obair leis na healaíona, i réimsí na n-údarás áitiúil, na n-ealaíon pobail, amharclannaíocht na n-óg agus na drámaíochta san oideachas. Bhí sí ina hOifigeach Ealaíon le Comhairle Náisiúnta na nÓg (NCYI) ar feadh ceithre bliana, agus ba ise a chomhordaigh Clár Ealaíon Náisiúnta na nÓg agus a d'fhorbair an beartas 'Na hEalaíona ina Saol' i leith daoine óga agus na healaíona in Éirinn, agus ba ise a d'fhorbair an chéad phlean straitéiseach a bhí ag an NYCI chun ealaíona na n-óg a fhorbairt. Sa bhliain 2003, ceapadh Orlaith ina Stiúrthóir ar Chumann Náisiúnta Drámaíochta na hÓige (NAYD), an eagraíocht forbartha le haghaidh dhrámaíocht agus amharclannaíocht na n-óg in Éirinn. Lena chois sin is í léiritheoir an National Youth Theatre a dhéanann léiriú gach bliain in Amharclann na Péacóige. Tá sí ina Comhalta Boird de chuid Chomhairle Náisiúnta na nÓg (NYCI) agus de chuid an Choiste um Beartas Straitéiseach i leith an chultúir agus na n-óg ag Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá sí ina ball freisin d’Údarás Rialaithe Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU).   Cheap an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta í mar bhall den Choiste Speisialta um na hEalaíona agus an Oideachas i 2006.  Ceapadh í mar bhall den Chomhairle Ealaíon don chéad uair i 2003.

Sheelagh O’Neill

Tugann Sheelagh O’Neill tacaíocht thréan do na hEalaíona.  Ní amháin go bhfuil spéis aici sna taibh-ealaíona ach bíonn sí féin is a fear céile ag bailiú ealaíon na hÉireann.  Tá spéis faoi leith aici i dturasóireacht chultúrtha óir chaith sí roinnt mhaith dá saol oibre sna tionscail turasóireachta agus taistil.   Céimí le stair í Sheelagh ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus tá teastas sa mhargaíocht aici ón iar-Choláiste Margaíochta agus Deartha, a bhíodh i gCearnóg Parnell, Baile Átha Cliath. Thosaigh sí ag obair le Kilkenny Design atá bunaithe i mBaile Átha Cliath agus i gCill Chainnigh agus ansin chuaigh sí ag obair le Abbey Tours.    Bhíodh sí ag obair le Bord Fáilte, mar a thugtaí air ag an am, i Sydney agus i ngrúpa margaíochta corparáidí American Express.  Bhunaigh sí cumann carthanachta chun cabhrú le daoine atá thíos de bharr SEIF san Afraic agus tá sí ina hiontaobhaí air.

Caroline Senior

Ceapadh Caroline Senior mar Stiúrthóir Ealaíne in Ionad Ealaíon Lána Gairtéir, Port Láirge agus bhí an post sin aici ó 1999 i leith. Bhí sí gníomhach i bhforbairt Seachtain Nuacheoil Phort Láirge, Féile John Roberts Phort Láirge agus na féile sprOg le haghaidh leanaí a bhíodh ann sular tháinig Spraoi ar an saol.  Bhí sí ina bainisteoir tionscadail ar an athfhorbairt €1.5 milliún a rinneadh ar Amharclann Lána Gairtéir a bhfuair cistiú ó chlár caipitil ealaíon na Roinne Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta agus Chomhairle Cathrach Phort Láirge.  As Baile Átha Cliath di ó dhúchas agus bhain sí amach Céim in Oideachas Ceoil ó Choláiste na Tríonóide i 1990. Mhúin sí i gColáiste Alexandra agus i Scoil Cheoil Chill Chianaigh ina dhiaidh sin.   Bhíodh sí ag seinm gach bliain ó 1998 go 2003 ag na Ceardlanna Oiliúna Gairmiúla a bhunaigh Robert Shaw, nach maireann, ag Carnegie Hall.  Bhíodh sí ina Bainisteoir Tionscadail ag Cumann Náisiúnta na gCór roimhe sin agus ina ball deonach de Bhord Amnesty International (brainse na hÉireann) agus is comhordaitheoir tionscadal í ar a n-imeachtaí ealaíon.  Tá sí ina ball de Chomhpháirtíocht na hÉireann agus Thalamh an Éisc faoi láthair.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)