18 Mí na Samhna 2008: Nollaig luath do cheol Éireannach agus cistiú de €347,000 bronnta tríd an Scéim Chaipitiúil Ceoil

D'fhógair an Chomhairle Ealaíon i gcomhar le hIontaobhas IRMA agus Music Network (MN) ainmneacha an 41 duine aonair agus eagraíocht ar bronnadh cistiú orthu faoin Scéim Chaipitiúil Ceoil agus faoin Tionscadal Taighde. Bronnadh €347,000 san iomlán ar cheoltóirí gairmiúla, grúpaí taibhléirithe neamhghairmiúla agus eagraíochtaí atá bunaithe sa phobal a bhfuil baint acu ó thaobh tacaíocht a thabhairt i gcomhair cleachtadh ceoil ina gceantair chun gléasanna ceoil agus trealamh cleachtaidh.  Spreag an scéim 298 iarratas thar trí shraith cistithe agus bhí luach na n-iarratas ar chistiú os cionn €2,200,000 san iomlán.

Ag labhairt dó faoin tionscnamh, dúirt an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, Máirtín Ó Cuilinn, T.D. 'Bhí sé mar mhianaidhm le fada ag mo Roinn cistí a chur ar fáil chun gléasanna ceoil agus trealamh cleachtaidh a cheannach.   Bhíomar ag obair go dlúth leis an gComhairle Ealaíon sna míonna a chuaigh thart chun freagairt mhachnamhach straitéiseach a fhorbairt sa réimse tábhachtach gníomhaíochtaí seo agus tá lúcháir orm na céad torthaí ón tionscnamh suntasach nua seo a fheiceáil.    Is rud spreagúil é éagsúlacht chomh mór a fheiceáil ina measc siúd a fuair deontais thar na sraitheanna éagsúla den scéim nua, lena n-áirítear bannaí na n-óg, ensemble, ceolfhoirne, tionscnaimh pobail agus eagraíochtaí acmhainne'

Dúirt Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, Mary Cloake, ‘Thar roinnt blianta, bhí a fhios ag an gComhairle Ealaíon go maith go raibh géarghá le cúnamh a thabhairt chun gléasanna ceoil costasacha a cheannach.  Chuir an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, an tUas. Máirtín Ó Cuilinn agus a chuid oifigigh ar ár gcumas freagairt bhríoch a fhorbairt don riachtanas seo.  Tá áthas orainn tionchar na ranníocaíochta spriocdhírithe a rinne Iontaobhas IRMA leis an tionscnamh a fheiceáil. Is príomhpháirtí straitéiseach a bhí iontu sa tionscnamh seo. Tugann líon na n-iarratas ar an scéim an leibhéal riachtanais atá ann i réimse an tsoláthair chaipitiúil don cheol le fios agus is mór linn gairmiúlacht agus saineolas Music Network ó thaobh bainistíochta a dhéanamh ar an bpróiseas casta de.' 

Bronnadh cistiú don earnáil neamhbhrabúsach agus don earnáil cheol pobail trí shraitheanna a haon agus a trí, ag cur gléasanna agus pacáistí threalamh cleachtaidh ar fáil do ghrúpaí pobail, scoileanna ceoil agus ionaid acmhainne.  Ina measc siúd ar bronnadh cistiú orthu bhí: Na Píobairí Uilleann Teo, Tionscadal Ceoil Soundscape i nGaillimh, Acmhainní Réigiúnach don Óige Bhaile Munna, Cork Music Works, Phoenix Youth Centre i Ros Comáin, RED - Ionad Ealaíon Bhaile Átha Cliath Theas; chomh maith le Banna Práis Chathair Phort Láirge, an Waterford Healing Arts Trust, an Gleneagle Concert Band i gCiarraí, Ionad Acmhainne Teaghlaigh Chill Dalua/Bhéal an Átha, Ionad Forbartha Gharrán na mBráithre / Pháirc na hEaglaise i gCathair Chorcaí agus Ceolfhoireann Bhosca Ceoil Bhaile an Chaisleáin sa Mhí. Bronnadh €138,000 ar 21 den 183 iarratasóirí chun gléasanna ceoil a cheannach i sraith a haon agus bronnadh pacáistí threalamh cleachtaidh le luach iomlán de €130,000, cistithe ag an Iontaobhas IRMA agus iad siúd amháin, ar 15 den 59 iarratasóirí i sraith a trí.

'Tá áthas ar an Iontaobhas maidir le toradh na Scéime Caipitiúil Ceoil. Chuir leibhéal na ngníomhaíochtaí ceoil ar fud na tíre iontas orainn agus tá ríméad orainn a bheith in ann cúnamh a chur ar fáil do chúig eagraíocht déag timpeall na tíre' a dúirt Dick Doyle, Cathaoirleach an Iontaobhais IRMA, agus lean sé ar aghaidh, 'Bhí sé mar aidhm againn ón tús rud éigin a thabhairt ar ais do thionscail an cheoil agus deis a thabhairt do dhaoine óga a bheith ag déanamh ceoil go gníomhach. Is clár deiridh thar a bheith oiriúnach í an scéim comhpháirtíochta seo don Iontaobhas IRMA. Tá súil againn go mairfidh na comhpháirtíochtaí nua idir tionscal an cheoil, an Chomhairle Ealaíon agus pobal ealaíon na n-óg amach anseo. Is leagáid an Iontaobhais le ceoltóirí in Éirinn iad na seomraí cleachtaidh.'

Bronnadh cistí de €79,000 ar ochtar ceoltóirí gairmiúla atá ag obair le ceol clasaiceach, traidisiúnta agus snagcheol i sraith a dó chun cabhrú leo gléasanna le luach ard a cheannach. Bronnadh suimeanna ranníocacha ó €500 go €40,000 ar Simon Jermyn, Emer Mayock, Paul Roe, Sarah Sexton, Finghin Collins, Siobhán Armstrong, Redmond O’Toole agus Malachy Robinson. Roghnaíodh an t-ochtar ó 59 iarratas eile.

Agus í ag caint faoin mbaint a bhí ag Music Network leis an scéim, dúirt príomhfheidhmeannach MN, Deirdre McCrea ‘Tá Music Network an-sásta gur thug an Chomhairle Ealaíon cuireadh dúinn bainistíocht a dhéanamh ar an Scéim Chaipitiúil Ceoil.  Is ról é seo a luíonn go maith leis an aidhm atá ag Music Network ceol beo d'ardchaighdeáin a chur ar fáil ag an leibhéal áitiúil, agus tacaíocht a thabhairt chun gairm bheatha na gceoltóirí Éireannacha agus na gceoltóirí atá bunaithe in Éirinn a fhorbairt.  Is tacaíocht bhreise den scoth í an Scéim Chaipitiúil Ceoil a chuireann leis an raon tacaíochtaí atá ar fáil do cheoltóirí na hÉireann agus léiríonn an méid spéise a bhí sa scéim go soiléir an riachtanas go leanfaidh an tacaíocht seo ar aghaidh.

Chomh maith le cistiú a dámhadh, chuir bliain phíolótach na Scéime Caipitiúil Ceoil agus an Tionscadail Taighde próifíl mhionsonraithe ar fáil faoi eagraíochtaí gairmiúla agus amaitéaracha araon, daoine aonair agus grúpaí pobail atá ag obair ar fud na hÉireann sa lá atá inniu ann. Bhí cuid mhaith den 298 iarratasóirí ag cur isteach ar thionscnamh cistithe de chuid na Comhairle Ealaíon den chéad uair agus ina measc bhí daoine aonair agus eagraíochtaí a bhfuil baint acu san oideachas, sa chúram sláinte agus i bhfor-rochtain sa phobal. Is fiú an raon leathan de chineálacha ceoil a léiríodh i measc na n-iarratas a lua le hiarratais ar chistiú uathu siúd atá ag obair sa rac-cheol, sa phopcheol agus sa cheol comhaimseartha chomh maith le ceol clasaiceach, traidisiúnta Éireannach, Barócach, leictreonach agus snagcheol. Bhí an Tionscadal Taighde ar siúl taobh leis an scéim Chaipitiúil Ceoil, agus déanfaidh an Chomhairle Ealaíon an fhaisnéis a bailíodh a bhainistiú agus a thiomsú. Cuirfidh sé seo ar chumas na gcomhlachtaí poiblí ábhartha measúnú a dhéanamh ar riachtanais ghaolmhara agus ceisteanna a tháinig chun solais taobh istigh agus taobh amuigh de raon feidhme na Scéime Caipitiúil Ceoil.

Leanfaidh an Scéim Chaipitiúil Ceoil agus an Tionscadal Taighde ar aghaidh in 2009 agus 2010.

  • Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil le hAoife Barror teil: 01 671 9429; fón póca: 086 3956849 ríomhphost: pr@musicnetwork.ie

Sonraí Fógartha na SCC

Sraith 1
Éileamh: 1,360,000.00
Dámhachtain: 138,000
Líon na nIarratas: 183
Rinneadh 10.14% den éileamh ar chistiú a chomhlíonadh

Sraith 2
Éileamh: 712,558
Dámhachtain: 79,000
Líon na nIarratas: 59
Rinneadh 11.08% den éileamh ar chistiú a chomhlíonadh

Sraith 3
Ar fáil: €130,000
Líon na nIarratas: 56
Bronnta: 15 (12 phacáiste iomlán agus 3 phacáiste breise)
Rinneadh 26.78% den éileamh ar chistiú a chomhlíonadh


SONRAÍ IOMLÁN AN BHRONNTA

Iad siúd a fuair Cistiú i Sraith 1 - Banc Ceoil

TitleTitleTitle
Ainm an grúpa iarratasóirí/na heagraíochtaIonad (cathair/contae)
An tSuim a Dámhadh
Coiste Ealaíon Traidisiúnta Ghleann Cholm CilleDún na nGall€6,270
Acadamh Ceoil ShligighSligeach€12,564
Scoil Cheoil LaoiseLaois€3,285.87
Cór Ealaíontóirí Óga CheatharlachCeatharlach €3,486.75
Banna Óige Chluain Dolcáin Baile Átha Cliath€6,500
Phoenix Rising Marching ShowbandBaile Átha Cliath€7,000
Na Píobairí UilleannNáisiúnta€20,000
Ceolfhoireann Ógra Lir An Iarmhí€6,747
Waterford Healing Arts Trust Port Láirge€4,181
Tionscadal Ceoil SoundscapeGaillimh€10,688.25
Ceolfhoireann Bhosca Ceoil Bhaile an ChaisleáinAn Mhí €7,000
Cork Music WorksCorcaigh€1,837
Banna Píob Leitir Ceanainn agus an Cheantair Dún na nGall €3,300
Grúpa Ceoil Chaisleán an DinighLoch Garman€4,642
K&S Accordion Concert and Display Band An Mhí €5,000
Banna Práis Lourdes Lú €5,450
Banna Práis Chathair Phort LáirgePort Láirge€9,400
Gleneagle Concert Band Ciarraí €11,100
Banna Píob ChuilleannCorcaigh €3,348
Banna Ard AidhinBaile Átha Cliath  €6,200

Iad siúd a fuair Cistiú i Sraith 2 - Gléasanna Ard luacha Aonair 

TitleTitle
Ainm an Iarratasóra An tSuim a Dámhadh 
Simon Jermyn€500
Emer Mayock€1,250
Paul Roe €2,305
Sarah Sexton€40,000
Finghin Collins€21,705
Siobhán Armstrong€4,490
Redmond O'Toole €4,500
Malachy Robinson€4,250

Iad siúd a fuair Cistiú i Sraith 3 - Scéim Threalamh Cleachtaidh (cistithe ag Iontaobhas IRMA)
Luach iomlán na bpacáistí - €138,000

TitleTitle
Iad siúd ar bronnadh Pacáistí Iomlána orthuIonad
Tionscadal Óige Eochaille Eochaill, Corcaigh
Coiste Gairmoideachais Chontae MhuineacháinMuineachán
RED - Ionad Ealaíon Bhaile Átha Cliath Theas Tamhlacht, Baile Átha Cliath
Acmhainní Réigiúnach don Óige Bhaile Munna (BRYR) Baile Munna, Baile Átha Cliath
Model Arts and Niland Gallery Sligeach, Co. Shligigh
Caife Óige an Attic Beanntraí Iarthar Chorcaí
Youth Work Ireland Phoenix Youth Centre Bealach an Doirín, Ros Comáin
YMCA Bhaile Átha Cliath Thiar Tamhlacht, Baile Átha Cliath
Seirbhís Óige Dheoise Chiarraí "Tionscadal Banna beo" Trá Lí, Ciarraí
Ionad Forbartha Gharrán na mBráithre / Pháirc na hEaglaise Corcaigh, Contae Chorcaí
Seirbhísí Óige Réigiúnach CheatharlachCeatharlach
Ionad Acmhainne Teaghlaigh Chill Dalua/Bhéal an ÁthaAn Clár
TitleTitle
Iad siúd ar bronnadh Trealamh Breise orthu Ionad
Band Room Inc Droichead ÁthaCo. Lú
Tionscadail Óige Pobail an ChabháinAn Cabhán, Co. an Chabháin
Seirbhís Óige Dhún na nGall Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

 
 
Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)