01 Iúil 2008: Tuarascáil Ealaíon agus Oideachais foilsithe ag an gComhairle Ealaíon

Inniu, d'fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon Points of Alignment, Tuarascáil an Choiste Speisialta um na hEalaíona agus Oideachas. Cuireadh an Tuarascáil faoi bhráid an Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, Martin Cullen, T.D., agus an Aire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe, T.D.

Bhunaigh an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, i gcomhar leis an Aire Oideachais agus Eolaíochta, an Coiste Speisialta um na hEalaíona agus Oideachas. Is iad ionadaithe ainmnithe d'earnálacha na n-ealaíon agus an oideachais ag a bhfuil eolas speisialta ar réimsí coiteann an dá earnáil atá ar an gcoiste.

Agus í ag labhairt i ndiaidh fhoilsiú na Tuarascála, deir Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Tá súil ag an gComhairle Ealaíon go dtabharfaidh an Tuarascáil Points of Alignment deis do pholaiteoirí, do lucht déanta polasaí, agus do sholáthróirí i réimsí na n-ealaíon agus an oideachais teacht le chéile i leith na saincheiste lárnaí seo. Rachaidh sé chun leas na céadta míle duine óg sna glúine amach romhainn má chuirtear i bhfeidhm na hathruithe straitéiseacha a mholtar sa tuarascáil."

Díríonn an Tuarascáil ar soláthar na n-ealaíon san oideachas in Éirinn, agus déantar cúig phríomhmholadh ann chun a leithéid de sholáthar a fheabhsú. Is éard atá i gceist le hEalaíona san Oideachas ná ealaíontóirí de gach disciplín (téatar, damhsa, amharcealaíona, litríocht, ceol, scannán srl.) a thugann cuairt ar scoileanna chun saothar a chur i láthair agus chun páirt a ghlacadh i dtionscadail ghearrthréimhseacha agus fhadtréimhseacha ar aon ina gcomhoibríonn siad le daoine óga. Anuas air sin, áirítear cuairteanna scoileanna ar dhánlanna, ar amharclanna agus ar ionaid ealaíon le féachaint ar thaispeántais, thaibhléirithe agus cheardlanna de gach cineál atá deartha chun cur le taithí na mílte duine óg ar an scoil ar fud na hÉireann.

Aithníonn an tuarascáil go bhfuil obair luachmhar ar siúl i láthair na huaire, ach leagtar béim ar an gcaoi a bhfuil easpa de sholáthar córasach ag cur isteach ar fhorbairt agus ag coinneáil taithí d'ardchaighdeán leis na healaíona ó na mílte páiste scoile le linn a mblianta múnlaitheacha. Molann an tuarascáil bealaí inar féidir leis na príomhranna rialtais agus leis an gComhairle Ealaíon ar aon gníomhú i dteannta a chéile chun maoiniú na n-ealaíon san oideachas a mhéadú d'fhonn cur le réimse na hoibre sin agus a tionchar a neartú. Ar mholtaí na tuarascála, tá bunú aonad náisiúnta forbartha na n-ealaíon san oideachas, agus tuilleadh acmhainní a chur ar fáil do na tionscadail agus na cláir ealaíon san oideachas atá anois ann.

Tá an Tuarascáil Points of Alignment á foilsiú tráth a bhfuil rochtain ar na healaíona ag brath cuid mhór ar ghnóthachtáil oideachais, de réir mar a dheimhníonn tuarascálacha le déanaí ón bhFóram Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach agus ón Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta agus Sóisialta. Dhá bhliain ó shin, fuarthas amach sa suirbhé mór ar thuairimí agus iompar an phobail 'An Pobal agus na hEalaíona' go raibh soláthar na n-ealaíon do leanaí agus do dhaoine óga ar an tosaíocht ba mhó do chaiteachas an phobail dar le tromlach mór an daonra.

Léirigh Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon Mary Cloake dóchas go mbeidh an tuarascáil ina clár gníomhaíochta don dá phríomhroinn rialtais atá bainteach le soláthar na n-ealaíon san oideachas, ag obair i ndlúthchomhpháirtíocht leis an gComhairle Ealaíon. "Tuigimid an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag imeachtaí ealaíon d'ardchaighdeán, go háirithe ar dhaoine óga. Tá traidisiún d'obair sa réimse seo cruthaithe ag an gComhairle Ealaíon, ag mórán de na húdaráis áitiúla agus ag go leor ealaíontóirí agus eagraíochtaí tiomnaithe ealaíne. I láthair na huaire, tá tionchar ag an obair seo ar na mílte duine óg, agus saibhrítear iad dá réir, ach tá na mílte eile ann a bhfuil rochtain ar a leithéid de dheiseanna tuilte acu, agus tá súil ag an gComhairle Ealaíon go gcuirfidh an tuarascáil nua seo borradh faoi fhás agus fhorbairt breise."

Cliceáil ar an nasc thíos chun tuarascáil iomlán an Choiste Speisialta um na hEalaíona agus Oideachas a léamh:

http://www.artscouncil.ie/Publications/Arts_education_en_08.pdf

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)