21 Feabhra 2008: Seolann an Chomhairle Ealaíon agus an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta i gcoinne an Chiníochais

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon, Gníomhaireacht Rialtas na hÉireann leis na healaíona a fhorbairt, agus an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta i gcoinne an Chiníochais (NPAR) fógairt go bhfuil siad tagtha le chéile i gcomhpháirtíocht le polasaí éagsúlachta cultúrtha a fhorbairt do na healaíona.   Déanfar plean gnímh, a mbeidh an taighde sin mar thaca faoi, a fhorbairt le tacú le cleachtas éagsúlachta cultúrtha amach anseo.  

Tá iarrtha ag an gComhairle Ealaíon ar Create, an ghníomhaireacht náisiúnta forbartha do na healaíona comhoibritheacha, na céimeanna fairsinge taighde agus comhairliúcháin a bhainistiú.  

Beidh an taighde dírithe ar thaca a chur faoi pholasaí ealaíon i réimse na hÉagsúlachta Cultúrtha agus moltaí a dhéanamh do Phlean Gnímh na Comhairle Ealaíon a fhorbairt a chuirfidh ar chumas grúpaí mionlaigh eitneacha agus cultúrtha páirt a ghlacadh i saol cultúrtha na hÉireann agus cur leis an saol sin níos mó.

Ba é a dúirt an tUasal Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, "Tugann éagsúlacht chultúrtha deiseanna do na healaíona in Éirinn agus cuireann sí dúshláin nua fúthu.  Téitear salach ar an gcruthaitheacht nuair a bhíonn gach rud mar an gcéanna ach cothaíonn éagsúlacht athrú agus forbairt.   Agus mé i mo Chathaoirleach ar an gComhairle Ealaíon le cúig bliana, chonaic mé an tírdhreach ag athrú go tapa, rud atá corraitheach agus dúshlánach ag an am céanna.  Feabhsaíodh go mór na deiseanna atá againn ealaíon a dhéanamh agus taithí a bheith againn uirthi trí hidirghníomhú le héagsúlacht foirmeacha agus cleachtas cultúrtha a tógadh anseo ag daoine as tíortha agus cultúir ar fud an domhain."

Dúirt an tUasal Conor Lenihan, T.D., an tAire um Chomhtháthú: Réitíonn an taighde le fealsúnacht an Rialtais a chreideann gur cheart go mbeadh na healaíona ar fáil do gach duine.  Is féidir saol gach duine sa tír a fheabhsú trí mheán na n-ealaíon, is cuma cén cine nó náisiúntacht atá acu.  Creidim gur féidir feasacht, tuiscint agus idirghníomhú idirchultúrtha a chur chun cinn go mór trí mheán na n-ealaíon.  Is as tíortha a bhfuil traidisiúin fhadbhunaithe ealaíon agus ceoil acu iad go leor imirceach a bhfuil cónaí orthu in Éirinn.  Táthar ag súil go gcruthófar deiseanna tallainn reatha agus tallainn atá ag teacht chun cinn as na pobail nua thar gach gné de na healaíona a chothú agus a spreagadh de bharr na taighde sin.

Aithneoidh an taighde na bealaí ina nglacann grúpaí mionlacha eitneacha agus cultúrtha páirt sna healaíona agus a mhéid a ghlacann siad páirt iontu agus na fachtóirí a d'fhéadfadh an rannpháirteachas sin a éascú nó teacht salach air.  Freisin breathnóidh sí ar na múnlaí éagsúla de chleachtas éagsúlachta cultúrtha a úsáideann cleachtóirí agus eagraíochtaí ealaíon faoi láthair, agus a mhéid a ghlacann siad róil cheannaireachta sna healaíon agus cultúr.   Beidh an taighde ar siúl i rith 2006 agus bainfear úsáid as taighde deisce náisiúnta agus idirnáisiúnta, comhairliúchán, anailís agus críochnófar tuarascáil agus moltaí.

CRÍOCH

Nóta an Eagarthóra:

Bainisteoidh Create foireann taighdeoirí, a ndíreoidh gach duine acu ar ghné faoi leith den taighde.  Tá foireann Create déanta suas de: Sarah Tuck (Bainisteoir Tionscadail); Katherine Atkinson (Comhordaitheoir Tionscadail); agus Arthur Duignan (Cúntóir Tionscadail).

- Is iad taighdeoirí ón Change Institute (Jagtar Singh, Lakhbir Bhandal agus Will Hammonds) a thabharfaidh faoin taighde idirnáisiúnta agus déanfaidh an Dr. Suzanna Chan agus an Dr. Daniel Jewsebury (Ollscoil Uladh) an taighde náisiúnta

- Beidh Rustom Bharucha (scríbhneoir, cóiritheoir drámaí agus comhairleoir éagsúlachta cultúrtha) i gceannas ar an bpróiséas comhairliúcháin le gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí acmhainne náisiúnta agus is í Deirdre Healy (Create) a bheidh i gceannas ar chomhairliúchán réigiúnach le grúpaí mionlacha eitneacha agus cultúrtha.

- Bunaíodh foireann comhairliúcháin taighde agus tá sé déanta suas den Dr.  Ronit Lentin (M Phil , Staidéar Eitneach agus Cine, Coláiste na Tríonóide); Piaras MacÉinrí (Staidéar Imirce, OÉ Chorcaí) agus an Dr. Alice Feldman (Tionscnamh Taighde ar Imirce agus Saoránacht, UCD)

- Tá an taighde sin á maoirsiú ag grúpa stiúrtha atá comhdhéanta den:  Dr. Aileen Pearson Evans (Cathaoirleach, DCU); Janet Lacey (An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí); Orla Moloney (An Chomhairle Ealaíon); Dara Mulally / Sabina O’Donnell (An Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta); Dominic Campbell (ealaíontóir/comhairleoir); Chinedu Onyejelem (Foilsitheoir, Metro Éireann); Shalini Sinha (Táirgeoir meán neamhspleách); Deirdre Figueiredo (Cathaoirleach ar Phainéal Comhairliúcháin agus Monatóireachta ar Éagsúlacht Chultúrtha an ACE); Ruairí Ó Cuív  (Cathaoirleach Create/ comhairleoir ealaíon neamhspleách); Katrina Goldstone (Create); Kataryzna Mejger (comhairleoir/teangaire)

Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil le: Sarah Tuck, Stiúrthóir, Create 01 473 6600 sarahtuck@create_ireland.ie

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)