21 Nollaig 2007: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon cinntí ar fiú €20 milliún san iomlán

D'fhógair an Chomhairle Ealaíon inniu go ndáilfear Maoiniú Bliantúil ar 143 eagraíocht agus ar 34 údarás áitiúil le haghaidh 2008.  Fuair an Chomhairle Ealaíon 209 iarratas ar fad ar an gclár Maoinithe Bliantúil agus bhí an t-éileamh sa bhreis ar €37 milliún. As na hiarratais sin tá maoiniú de bheagnach ¤20 milliún tairgthe ag an gComhairle Ealaíon do 143 eagraíocht agus 34 údarás áitiúil le haghaidh 2008.
 
Dúirt An tUas. Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon gur bliain shuntasach don Chomhairle Ealaíon ab ea 2008 maidir lena cuid clár maoinithe a leasú chun iad a dhéanamh níos ábhartha do riachtanais eagraíochtaí ealaíon agus ealaíontóirí.  "As an tsraith clár maoinithe nua, is é an clár Maoinithe Bliantúil an ceann deireanach a rolladh amach", a dúirt sí.   
  
Tagann na cinntí tar éis an fhógra go bhfuair an Chomhairle €3 mhilliún breise de mhaoiniú, i dteannta leis an dáileadh €82.1 milliún le haghaidh 2008, ón Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, Séamus Brennan TD ina dháileadh le haghaidh 2007.  
 

Dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "I dteannta le críoch a chur le rolladh amach ár gcuid clár maoinithe, tugann an maoiniú nua seo an deis dúinn tionscnaimh a mhaoiniú a chabhraíonn leis na healaíona a thabhairt chomh fada le pobal níos leithne ar fud na tíre.   I 2008 beimid in ann tacú le Camchuairteanna breise agus scéim nua Ceoil Pobail."  

 Camchuairteanna:
Chuir an maoiniú breise ag deireadh 2007 ar chumas na Comhairle Ealaíon tacú le roinnt tionscnamh camchuairte breise le haghaidh 2008.  

Áirítear leis na tionscadail mhóra a tacaíodh leo faoin tionscnamh camchuairte: Tá sé i gceist ag Amharclann an Gate (€180,000) camchuairt náisiúnta ar a léiriú de Waiting for Godot le Samuel Beckett a bhuaigh dámhachtainí a chur i láthair i bhFómhar na bliana 2008, líonraí ionad ealaíon réigiúnach NASC (€100,000) agus NOMAD (€100,000) ar tairgeadh maoiniú breise don phéire acu le tacú lena gcuid pleananna camchuairte féin le haghaidh 2008; agus tacaíocht bhreise do thionscnaimh chamchuairte sna hEalaíona Traidisiúnta (€50,000). 
 
Tá an maoiniú seo sa bhreis ar roinnt camchuairteanna a bheidh ag tarlú faoi Thurgnamh na Camchuairte in Earrach 2008, a fógraíodh cheana.  Áirítear leosan camchuairt NASC ar léiriú Rough Magic de The Taming of the Shrew agus camchuairt Red Kettle ar a léiriú féin de Boy Soldier.   Is é luach iomlán an mhaoinithe a cuireadh ar fáil i 2008 le tacú leis na camchuairteanna seo ná c. €750,000. 
 
Dúirt Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon go ndéanfaidh an Chomhairle Ealaíon torthaí Thurgnamh na Camchuairte (tionscadal taighde gnímh) a mheas i lár 2008, agus go bhfógróidh sí deiseanna camchuairte don todhchaí, má ligeann na hacmhainní di, i bhFómhar 2008 le haghaidh 2009 agus ina dhiaidh.   
 
Ceol Pobail:
 Tá gá práinneach le hinfheistíocht le cur ar chumas daoine ar fud na tíre rochtain a fháil ar uirlisí ceoil.  Dháil an Chomhairle maoiniú de €500,00 i dtreo Scéim Ceoil Pobail nua, a thosóidh i 2008, a bhunú.  Is éard atá sa scéim ná tionscadal bunaithe ar ghníomh a dhéanfaidh an gá le hinfheistíocht in uirlisí ceoil d'earnáil an cheoil ghairmiúil a mheas, agus a chuirfidh tacaíocht dhíreach ar fáil do chineálacha éagsúla bannaí agus do dhéanamh ceoil eile atá lonnaithe sa phobal.  
 
Déanfaidh an Chomhairle Ealaíon cinneadh ar chistí breise atá fós ann tar éis an bhabhta caiteachais seo ag a chruinniú i mí Eanáir.  Déanfaidh an Chomhairle a ghealltanas polasaí reatha a mheas go háirithe.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)