05 Nollaig 2007: Reáchtálann an Chomhairle Ealaíon fáiltíu do John O'Donoghue

Reáchtálann An Chomhairle Ealaíon fáiltiú inniu chun ceiliúradh a dhéanamh ar sheilbh oifige John O'Donoghue mar aire Ealaíon, Spóirt agua Turasóireachta. Bhí polaiteoirí ó na páirtithe polaitiúla, baill de chuid na Comhairle Ealaíon agus Aosdána agus ealaíontóirí ó thimpeall na tíre i láthair.

Rinne an tUasal Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, comhghairdeas leis an Uasal O' Donoghue, T.D. as suíochán an Chinn Chomhairle a bhaint amach.  Le linn a thréimhse mar Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, tháinig fás agus forbairt gan fasach ar earnáil na n-ealaíon.

"Bhain John a lán rudaí amach mar Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta agus ní beag an méid a rinne sé chun tírdhreach cultúrtha agus ealaíonta an stáit a fhorbairt. Aontaíodh le hathfhorbairt Amharclann na Mainistreach lena ré, chomh maith le hathchóiriú an Theatre Royal i Loch Garman agus Amharclann an Gaiety i mBaile Átha Cliath.  Thairis sin, bhain na hinstitiúidí cultúrtha leas as a théarma oifige: fuair an Leabharlann Náisiúnta, an tArd-Mhúsaem, Leabharlann Chester Beatty, Músaem Nua-Ealaíne na hÉireann agus an Ceoláras Náisiúnta maoiniú breise, agus thosaigh siad ar, nó thug siad aghaidh ar, chláir forbartha shuntasacha sa tréimhse sin. Chruthaigh cúrsaí scannáin go maith lena linn freisin agus chosain sé go láidir díolúine na n-ealaíontóirí nuair a bhí sí i mbaol leasaithe dhiúltaigh." 

"Tháinig fás 67 faoin gcéad ar an maoiniú a fuair an Chomhairle Ealaíon thar a thréimhse agus níl dabht ar bith ach gur chabhraigh sé sin linn roinnt d'éilimh phobal na n-ealaíon a shásamh.  Thuig John agus an Rialtas araon gur infheistíocht sa gheilleagar agus i sochaí na hÉireann i gcoitinne é maoiniú a thabhairt do na healaíona tríd an Chomhairle Ealaíon, agus gur infheistíocht den scoth é sin fós."

"Is infheistíocht é a mbíonn, agus a mbeidh, toradh ollmhór uirthi," a dúirt an tUasal Braiden leis na daoine a bhailigh i dTeach Laighean. "Mar is eol dúinn, leanann an geilleagar cruthaitheach ag fás ag leibhéil níos airde ná an chuid eile den gheilleagar, le leasanna iomadúla dá bharr, lena n-áirítear spreagadh agus, i roinnt earnálacha, tiomáint na nuálaíochta i measc mhuintir na hÉireann. Is rí-thábhachtach an nuálaíocht seo ó thaobh ár ratha as seo amach toisc na timpeallachta eacnamaíochta neamhchinnte atá tagtha chugainn anois."

"Tá sé ar chumas na hÉireann bheith ar cheann de na cinn scríbe is fearr ar domhan, ag cruthú a lán leasanna eacnamaíocha suntasacha a eascraíonn ón turasóireacht chultúrtha.  Is eispéaras uathúil den chuid is mó d'fhormhór ár dturasóirí é an beartas iontrála saor in aisce atá le feiceáil i líon nach beag d'ár gcuid dánlann agus d'ár n-institiúidí cultúrtha eile." "

Ag labhairt di an lá roimh an gCáinaisnéis, dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Tá gá againn le daoine maithe le dul isteach in earnáil na n-ealaíon chun cur le clú agus cáil chultúrtha na hÉireann. Caithfimid líonra na n-ionad ealaíon agus na bhféilte, a bhfuil ról lárnach acu i mbonneagar náisiúnta na n-ealaíon, a bheochan. Caithfimid tacaíocht a thabhairt d'ár gcuid ealaíontóirí, agus meas a bheith againn orthu, mar is iadsan atá chun tosaigh ó thaobh cleachtas cruthaitheach agus nuálaíoch. Is í an infheistíocht seo i ndaoine an fáth a bhfuil caiteachas reatha chomh tábhachtach sin le hearnáil na n-ealaíon. Is iad na daoine, ní na foirgnimh, a ghnóthaíonn toradh. Is í an infheistíocht i gcaipiteal daonna a mhéadóidh rochtain ar na healaíona agus rannpháirteachas iontu. Sin an difríocht idir an reitric agus an réaltacht: infheistíocht i ndaoine agus ina gcuid tionscadal. Seo an chaoi ar féidir an infheistíocht, nach raibh a sárú ann riamh, a rinneadh le 15 bliana anuas, a réadú go hiomlán."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)