14 Meán Fómhair 2007: Roghnaíonn an Chomhairle Ealaíon Foireann Taighde um Staidéar ar Líonrú sna hEalaíona Rannpháirteach

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a bheith in ann a fhógairt, tar éis próiseas tairisceana, gur roghnaíodh foireann taighde agus grúpa stiúrtha tionscadail chun taighde a dhéanamh ar Líonrú sna hEalaíona Rannpháirteachais in Éirinn.
 
Choimisiúnaigh an Chomhairle Ealaíon an fhoireann taighde, Keith Allen, Susan Coughlan and Phyllida Shaw le fáil amach an chaoi a mbuaileann ealaíontóirí agus cleachtóirí na n-ealaíon rannpháirteachais le chéile faoi láthair, an chaoi a roinneann siad a dtaithí ghairmiúil eatarthu féin agus an chaoi a gcomhoibríonn siad le chéile.  Tabharfaidh siad cuntas ar na bearnaí agus na deiseanna atá ann maidir le líonrú sna healaíona rannpháirteachais agus an tacaíocht a d’fhéadfadh a bheith ar fáil dóibh.

Déanfaidh Keith, Susan and Phyllida taighde ar shamhlacha éifeachtacha líonraithe agus malartaithe faisnéise ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta maidir leis na healaíona agus eile le fáil amach cén tsamhail díobh is fearr a d'oirfeadh do na healaíona rannpháirteachais in Éirinn má tá a leithéid de shamhail ann.  Foilseoidh an Chomhairle Ealaíon torthaí a gcuid taighde in 2008.

Bheidh grúpa stiúrtha an tionscadail ag obair go dlúth leis an bhfoireann taighde. Is é Declan Gorman, atá ina Stiúrthóir Ealaíne ar Upstate Theatre, an cathaoirleach agus is iad Sarah Tuck, Stiúrthóir Feidhmiúcháin CREATE; Séamus Boland, Príomhfheidhmeannach Irish Rural Link; agus Toby Dennett, Ardoifigeach Feidhmiúcháin Chlár Tacaíochta na Comhairle Ealaíon d’Ealaíontóirí, na baill.

Tuilleadh eolais:
Má tá taithí agat ar líonrú sna healaíona ar mhaith leat a insint do na taighdeoirí faoi nó má cheapann tú gur féidir leat insint dóibh faoi ábhar taighde ábhartha, téigh i dteagmháil leis an bhfoireann ag ac.network.research@mac.comac.network.research@mac.comnó + 353 (0)1 618 0250.


CRÍOCH


Tuilleadh eolais faoin bhfoireann taighde agus faoin ngrúpa stiúrtha
 
Bhí Phyllida Shaw ina taighdeoir neamhspleách, ina scríbhneoir agus ina héascaitheoir ó 1988 i leith agus beartas agus bainistiú ealaíon mar réimse speisialtóireachta aici.  I measc na hoibre atá déanta aici tá staidéar ar eagraíochtaí ealaíon rannpháirteachais i Londain (2006/07); athbhreithniú náisiúnta ar lárionaid ealaíon (2006/07); agus taighde ar an gcleachtas reatha maidir leis na healaíona agus sláinte a rinne sí don British Council (2005).

Tá 17 mbliana caite ag Keith Allen i mbun taighde agus comhairleachta. I measc na gconarthaí a bhí aige tá: forbairt Artquest - acmhainn líonraithe bunaithe i Londain le haghaidh físealaíontóirí; athbhreithniú ar an National Artists Association; athbhreithniú eagrúcháin ar an eagraíocht líonraithe Eorpach san Fhóram Eorpach um na hEalaíona agus Oidhreacht; agus athbhreithniú ar sholátha ealaíon pobail i bPoblacht na hÉireann.

D'oibrigh Susan Coughlan mar chomhairleoir sna hearnálacha ealaíon agus cultúir agus san earnáil sheachbhrabúsach le seacht mbliana anuas, agus tá taithí dhíreach aici ar riaradh agus ar bhainistiú na n-ealaíon i gcomhthéacsanna éagsúla le beagnach fiche bliain, ina measc forbairt na n-ealaíon áitiúla, forbairt phobail, obair óige agus ealaíona pobail in Éirinn.  I measc na hoibre eile atá déanta ag Susan tá obair le heagraíochtaí líonraithe ar nós Líonra Ionad Tarrthála Iar-éignithe na hÉireann agus an Líonra Tearmann agus Seirbhísí Tacaíochta do Mhná, agus measúnú tionscadail ar chláir na n-ealaíon rannpháirteachais ar son an Calipo Theatre & Picture Company agus an Upstate Theatre Company.


Baill an Ghrúpa Stiúrtha

Cathaoirleach, Declan Gorman Stiúrthóir Ealaíne an Upstate Theatre Project
Tá baint ag Declan Gorman leis an amharclann ghairmiúil ó 1985 i leith. Bhunaigh sé an Co-Motion Theatre Company in éineacht le Joe O'Byrne agus bhí sé ina aisteoir ina lán de na léirithe.  Bhí sé ina Stiúrthóir Amharclainne ar Lárionad Ealaíon na Cathrach ó 1990 go 1995 áit ar fhorbair sé agus ar léirigh sé drámaíocht nua neamhspleách phobail.  Lena chois sin stiúir sé a lán ceolchoirmeacha agus taibhléirithe le haghaidh ócáidí pobail agus cearta daonna, ina measc an pharáid in aghaidh an chiníochais, Féile Fáilte (1997), do Calypso Productions agus an cheolchoirm idirnáisiúnta ar son Ken Saro Wiwa, In His Own Words (1997). Ceapadh é mar stiúrthóir ealaíne ar Upstate Theatre Project i 1997

Leas-Chathaoirleach, Sarah Tuck Stiúrthóir Feidhmiúcháin CREATE
Tá an-taithí ag Sarah ar bheith ag obair in earnáil na n-ealaíon agus na meán. Bhí poist shinsearacha aici sa Moscow Times, sa BBC, in Guardian Unlimited agus le LIFT (London International Festival of Theatre). Ceapadh í mar Stiúrthóir ar Create i mí na Bealtaine 2006.  Tá céim onóracha bhaitsiléara aici i mBéarla agus i nDrámaíocht ó Ollscoil Loughborough, Sasana (1986), Céim Mháistreachta i nDrámaíocht ó Ollscoil Essex, Sasana (1988), agus Teastas Iarchéime i nGnó Feidhmiúcháin ó Ollscoil Hull (2006). Tá sí ina ball de choiste an Irish Association of Popular Culture Studies.

Séamus Boland Príomhfheidhmeannach Irish Rural Link
Bhíodh Séamus ina bhainisteoir ar Cheardlann an Lucht Siúil i dTulach Mhór agus ar Cheardlann Shannon Banks in Áth Luain. Ceapadh é ina Stiúrthóir Réigiúnach ar an tSeirbhís Réigiúnach Lár-Tíre don Óige i 1995.   Ceapadh é mar Chomhordaitheoir Náisiúnta ar Irish Rural Link in 2001. Ceapadh é le déanaí mar bhall den Carnegie Rural Commission, a chíorfaidh ceisteanna tuaithe sa Bhreatain agus in Éirinn. Tá sé ar roinnt coistí a dhéanann monatóireacht ar an bPlean Forbartha Náisiúnta agus tá teastas aige i bhForbairt Tuaithe agus Phobail ó Choláiste Phádraig.

Toby Dennett Ceann Urra Chlár Tacaíochta na Comhairle Ealaíon d’Ealaíontóirí
Bhí Toby ina Stiúrthóir ar Fhísealaíontóirí Éireann sular ghlac sé post leis an gComhairle Ealaíon. Is eagraíocht uile-Éireann é Físealaíontóirí Éireann le haghaidh físealaíontóirí gairmiúla.  D’oibrigh sé roimhe sin le Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, leis an ngníomhaireacht ealaíne phoiblí Artworking, le Catalist Arts agus leis an iris Source.


Féach Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon, Meitheamh 2007, i gcomhair na dtéarmaí tagartha.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le do thoil le Mathilde Veldt ag +353 (0)1 618 0250.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)