13 Lúnasa 2007: Ní mór d'Éirinn infheistíocht a dhéanamh in imeachtaí atá neamhspleách ar an aimsir a deir Cathaoirl

Ba é a dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, an tUasal Olive Braiden, ná go gcuireann drochaimsir an tsamhraidh seo béim ar an ngá atá in Éirinn le infheistíocht a dhéanamh i mórthionscadail ealaíon agus athnuachana cultúrtha. An fómhar seo, iarrfaidh an Chomhairle Ealaíon ar an Rialtas €20 milliún breise a sholáthar chun na healaíona a mhaoiniú an bhliain seo chugainn. Tabharfaidh sé sin an deis dúinn roinnt príomhréimsí a fhorbairt lena n-áirítear deiseanna léiriúcháin sna hionaid ealaíne réigiúnacha atá lonnaithe timpeall na tíre. Chomh maith leis sin, tabharfar an deis dúinn Clár Camchuairte a leathnú a ligfidh d'eagraíochtaí ealaíne seónna a thabhairt chuig ionaid i mBaile Átha Cliath agus timpeall na tíre.

"Chuir an aimsir béim ar an ngá atá ann le hinfheistíocht i bhfad níos mó i dtionscadail ealaíon agus chultúrtha. Cuireann an Chomhairle Ealaíon go mór leis an méid a bhí le rá ag Cathaoirleach Fáilte Ireland, Gillian Bowler, i dtuairisc le déanaí ar an straitéis forbartha maidir le táirgí turasóireachta nuair a dúirt sí go gcaithfidh Éire infheistíocht a dhéanamh chun rath a bhaint amach i dturasóireacht agus gur mhéadaigh ár n-iomaitheoirí i dTuaisceart na hEorpa a gcuid infheistíochta i dturasóireacht agus i bhfóillíocht," a dúirt an tUas Braiden.

"Aontaímid go mór le breis infheistíochta a dhéanamh i dturasóireacht chultúrtha don tír seo. Is í seo an réimse ina bhfuil an méadú is tapúla ag teacht ar thurasóireacht agus éiríonn go rí-mhaith le cathracha ar nós Nua Eabhracagus le go leor cathracha agus bailte sa Spáinn agus san Iodáil sa réimse sin. Níl sé forbartha go hiomlán anseo agus tá gá le níos mó lárphointí comhtheagmhála chun na sluaite a mhealladh."

"Tá dea-cháil arÉirinn ar fud na cruinne as a cuid ealaíontóirí agus ní nach ionadh go mbeidh turasóirí ag súil le rian den cháil sin a fheiceáil agus iad ar saoire anseo," a dúirt an tUas Braiden. "Bheadh an €20 milliún breise ina shár-infheistíocht i dturasóireacht, in earnáil na n-ealaíon a dteastaíonn an infheistíocht uaithi, agus in Éirinn i gcoitinne mar is iad na healaíona a spreagann bealaí nua don Phoblacht chun rath a bhaint amach. Is féidir blaiseadh de na healaíona ach freastal ar na féilte a bhíonn ar siúl ar fud na tíre agus trí na gnáthimeachtaí ealaíne, rud a spreagann cruthaitheacht agus nuálaíocht i nduine ar bith a fhreastalaíonn orthu."

"Táimid ag iarraidh ar an Rialtas maoiniú breise de €20 milliún a thabhairt don Chomhairle Ealaíon don bhliain 2008. Nuair a chuirfear an méid sin leis an €80 milliún a tugadh i mbliana, tabharfar deis do i bhfad níos mó leanaí, clann agus don phobal i gcoitinne blaiseadh de na healaíona."

Dúirt cathaoirleach na Comhairle Ealaíon gur shlánaigh na féilte ealaíon an séasúr turasóireachta in go leor áiteanna an samhradh seo. Deir lucht na Gaillimhe gurb í an fhéile ealaíon a chuir an chathair ar a cosa tar éis bliana dúshlánaí. I mbailte ar nós Mhainistir na Búille, Chionn tSáile, Chluain Meala, Leitir Ceanainn agus go leor bailte eile nach iad ba iad na féilte buaicphointe na bliana. Níl aon amhras ach gurb é an scéal céanna a bheidh ann tar éis na bhféilte atá fós le teacht i gCill Chainnigh, in Iarthar Chorcaí, i mBéal Átha Seanaidh, i Sligeach, i mBiorra agus sa Chlochán gan ach sé cinn a lua.

D'aithin an Chomhairle Ealaíon an ról tábhachtach atá ag féilte le tamall anuas agus soláthraíonn sí tacaíocht faoi leith d'fhéilte beaga agus móra timpeall na tíre. I gcásanna áirithe, murach an maoiniú ón gComhairle, ní bheadh aon fhéile ann. I ngach cás, cinntíonn maoiniú ón gComhairle Ealaíon raon agus caighdeán na gclár - sainmharcanna na bhféilte ealaíon ar fud na tíre. I rith na míosa seo amháin, tá an Chomhairle ag tacú le 42 féile atá ar siúl trasna na tíre, idir Fhéile Chultúir an Domhain (Festival of World Cultures) i nDún Laoghaire, Cheol Samhraidh ar an tSionainn (Summer Music on the Shannon), Fhéile Thíre Bhéal Átha Seanaidh (Ballyshannon Folk Festival) agus Féile Cheoil Iarthar Chorcaí (West Cork Music Festival). An mhí seo chugainn tacóidh an Chomhairle Ealaíon le 36 féile a bheidh ar siúl i rith Mheán Fómhair.

"Aithníonn an Chomhairle Ealaíon ról lárnach na bhféilte sa turasóireacht áitiúil, sa gheilleagar áitiúil agus i saol na dturasóirí agus an phobail áitiúil. Ar go leor bealaí, feictear an tsainiúlacht a bhaineann le gach ceantar in Éirinnsna féilte agus cruthaíonn siad íomhá faoin mbaile nó faoin gceantar i gcuimhne an duine agus saoire an tsamhraidh thart. Cé go dtiocfaidh deireadh le saoire, seans go mairfidh gnéithe na féile - ceolchoirm b'fhéidir, nó paráid sráide, nó léiriúchán rince - i gcuimhne daoine tamall fada ina dhiaidh sin.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)