22 Márta 2007: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon maoiniú breise do Dhaoine Óga, Leanaí agus na hEalaíona

D'fhógair an Chomhairle Ealaíon maoiniú breise i mbliana d'eagraíochtaí atá ag obair in earnáil na ndaoine óga, leanaí agus na n-ealaíon. Cuireadh an maoiniú seo ar fáil mar thoradh ar mhaoiniú breise a vótáil an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, an tUas. John O'Donoghue TD, chuig an Chomhairle Ealaíon ag deireadh na bliana 2006.

Dúirt Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, Mary Cloake, : “Is ionann na maoinithe seo agus an chéad chéim chun maoiniú forbartha nua a chruthú a thacaíonn le daoine óga agus leanaí mar lucht déanta, lucht éisteachta agus lucht féachana sna healaíona. Is réimse ríthábhachtach é seo i ngníomhaíocht ealaíon agus is ardtosaíocht é don Chomhairle Ealaíon, mar a léirítear inár straitéis Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon 2006-2010. Táimid ag fiosrú roinnt tionscnamh a thabharfaidh aghaidh ar thionscnaimh a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo do dhaoine óga agus leanaí i gcaitheamh na gceithre bliana amach romhainn. Chomh maith le maoiniú forbartha a chruthú in 2008, fiosróimid bealaí chun tacú le daoine óga agus leanaí agus chun iad a aithint mar dhream tomhaltóirí a mbíonn caidreamh fíorthábhachtach acu leis na healaíona".

Tá maoiniú de €185,000 á thairiscint do shé eagraíocht déag, a dhéanann sainchúram d'ealaíona na n-óg. Is gné riachtanach den bhonneagar ealaíon náisiúnta iad na heagraíochtaí seo mar go ndéanann siad ceannaireacht a sholáthar, dea-chleachtas a fhorbairt, tacú le gréasáin eolais náisiúnta agus idirnáisiúnta, na riachtanais san oiliúint ghairmiúil a aithint agus a mhúnlú, agus a bheith páirteach in abhcóideacht chun ealaíona na n-óg a fhorbairt in Éirinn.
Liostaítear thíos na sé eagraíocht déag a fuair maoiniú i mbliana :

 • Cumann Náisiúnta Drámaíochta na hÓige: €40,000 le haghaidh Téatair Náisiúnta Óige 2007.
 • Cumann Náisiúnta na gCór:€30,000 chun Bonneagar nua náisiúnta do Chóir na nÓg a fhorbairt
 • Comhairle Chontae na hIarmhí: €15,000 chun cabhrú leis an gclár Téatair Óige agus Rince don Óige 2007.
 • Comhairle Contae Lú: €15,000 le haghaidh tosaíochtaí a aithníodh sa Straitéis Chontae um Ealaíona don Óige
 • Irish Association for Youth Orchestras: le haghaidh clár sna trí cheolfhoireann réigiúnacha – Ceolfhoireann an Oirdheiscirt, Ceolfhoireann an Iarthuaiscirt agus Ceolfhoireann Lár na Tíre.
 • Childrens Books Ireland:€15,000 le haghaidh taighde ar chleachtas bunaithe ar leabhair do dhaoine óga.
 • Dublin Youth Theatre: €11,000 le haghaidh imeachtaí chun 30 bliain den Téatar a chéiliúradh.
 • Activate Youth Theatre(Graffiti Theatre Company): €7,000 le haghaidh an léiriúcháin ‘Ideal Homes.
 • Little Red Kettle (á reáchtáil ag Red Kettle, Port Láirge): €7,000 la haghaidh a chláir Summer Play Development .
 • Ealaíona na nÓg Phort Láirge:€7,000 le haghaidh tionscadal córagrafaíoch comhoibritheach Fluxusdance(Cill Dara).
 • Irish National Youth Ballet:€5,000 le haghaidh costas gairmiúil dá chlár 2007.
 • Cór Ealaíontóirí Óga Cheatharlach: €5,000 le haghaidh dhá shaothar nua le cumadóirí iomráiteacha Éireannacha a choimisiúnú.
 • Galway Circus Project: €4,000 chun clár malairte don óige a bhunú le Belfast Community Circus.
 • Young Irish Film Makers: €4,000 le haghaidh a gcláir Young Kilkenny Film Makers.
 • Galway Youth Theatre: €3,000 le haghaidh gnéithe dá chlár léiriúcháin 2007.
 • Compántas Damhsa Óige Bhaile Átha Cliath: €2,000 le haghaidh gnéithe dá chlár léiriúcháin 2007.
Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)