01 Bealtaine 2007: An Chomhairle Ealaíon chun freastal ar chomhchruinniú le Comhairle Chontae Uíbh Fhailí

Beidh an Chomhairle Ealaíon, gníomhaireacht Rialtas na hÉireann ar son fhorbairt na n-ealaíon, rannpháirteach tráthnóna inniu (1 Bealtaine) i gcomhchruinniú le Comhairle Chontae Uíbh Fhailí sa Tulach Mhór. Tionólfaidh an Chomhairle Ealaíon a cruinniú iomlánach i seomra comhairle na Comhairle Contae agus ina dhiaidh sin beidh comhchruinniú ann idir an Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Chontae Uíbh Fhailí. Seolfar chéad phlean Ealaíon foilsithe Cho. Uíbh Fhailí Cruthanna Nua, Tús Nua i ndiaidh an chruinnithe. Tá súil ag an gComhairle Ealaíon, le linn an chruinnithe seo, a léiriú cé chomh tábhachtach is atá comhpháirtíocht ealaíon leis na húdaráis áitiúla - an príomhchomhlacht atá tofa go daonlathach a fheidhmíonn ag leibhéal áitiúil. Thug comhpháirtíochtaí na Comhairle Ealaíon le húdaráis áitiúla, le 20 bliain anuas, deis do dhaoine ar fud na tíre ar fad a bheith rannpháirteach i gcúrsaí ealaíon. 

Ag labhairt di roimh chruinniú an lae inniu le Comhairle Chontae Uíbh Fhailí dúirt Olive Braiden, Uasal, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: “Tá comhpháirtíocht riachtanach chun tacú leis na healaíona go háitiúil, ar fud na tíre go léir. Rud amháin nach féidir linne, ná leis an Roinn Ealaíon a dhéanamh ag leibhéal lárnach, ná peirspictíocht áitiúil cheart a thabhairt ar cad atá ag teastáil i gceantar. Tá sé de chumas ag an bpeirspictíocht áitiúil sin gníomhú mar phointe aontais agus mar thionscnóir agus, thar aon ní eile, is féidir leis an bpeirspictíocht áitiúil freagra a thabhairt ar riachtanais ealaíon ar bhealach atá sainiúil do láidreachtaí agus do riachtanais an cheantair lena mbaineann.” 

Dúirt Mary Cloake Uasal, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: “Tá ríméad orainn a bheith anseo inniu chun ceiliúradh a dhéanamh ar sheoladh Cruthanna Nua, Tús Nua agus ár dtacaíocht a léiriú don obair atá á déanamh ag údaráis áitiúla. Faoi láthair, tá oifigeach ealaíon i 33 údarás áitiúil amach as 34 ar fad. Léiríonn an líonra d'oifigigh ealaíon atá anseo inniu an t-aitheantas atá údaráis áitiúla ag tabhairt don luach a bhaineann le saineolas gairmiúil a leagan díreach laistigh den údarás áitiúil chun forbairt straitéiseach a dhéanamh ar na healaíona laistigh de cheantar ar bith.  Taispeánann sé sin i ndáiríre an fhorbairt atá déanta ag údaráis áitiúla ó thaobh aitheantas a thabhairt do na healaíona mar chuid dá bpríomhsheirbhísí agus taispeánann sé freisin chomh mór is atá fás tagtha ar chláir ealaíon na n-údarás áitiúla, sin i dtéarmaí scála agus uaillmhéine.

Críoch


Nóta an Eagarthóra

Ba i 1985 a ceapadh an chéad oifigeach ealaíon in údarás áitiúil.

Tá foráil san Acht Ealaíon, 2003 'go n-ullmhóidh agus go bhfeidhmeoidh Údaráis Áitiúla pleananna chun na healaíona a fhorbairt laistigh dá gceantair feidhme' agus aird chuí ar bheartas náisiúnta. Chuir sin tús le hathrú tábhachtach i gcúrsaí ealaíon sa reachtaíocht agus spreag sé ról méadaithe do na húdaráis áitiúla maidir leis na healaíona. 

Is é an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta a cheapann comhaltaí na Comhairle Ealaíon. Is iad an Cathaoirleach agus na comhaltaí ná: Olive Braiden, Cathaoirleach; Maurice Foley, Leaschathaoirleach; Noelle Campbell Sharp; Theo Dorgan; Rosaleen Linehan; Orlaith McBride; Mary Nunan; Philip King; Alan Stanford; Aibhlín McCrann; John Crumlish; Jaki Irvine agus Colm Tóibín.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)