15 Nollaig 2006: Aithníonn an Coiste um na hEalaíona agus Oideachas réimsí fócais tosaíochta

Bhunaigh an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta agus an tAire Oideachais agus Eolaíochta an Coiste um na hEalaíona agus Oideachas an 28 Meán Fómhair. Tá an Coiste tar éis teacht le chéile ceithre huaire chun plé a dhéanamh ar a chomhairle ar straitéisí na Comhairle maidir le spreagadh agus cothú na n-ealaíon a chur in oiriúint do thosaíochtaí an chórais oideachais fhoirmiúil.

Tá an coiste, le ball na Comhairle Ealaíon, Mary Nunan, sa chathaoir air, tar éis roinnt príomhréimsí tosaíochta a aithint atá le cur chun cinn laistigh dá théarmaí tagartha. Ina measc tá:

  1. Comhordú eolais agus acmhainní dá bhfuil ann
  2. Abhcóideacht
  3. Cur i bhfeidhm curaclaim
  4. Comhtháthú agus tacaíocht chleachtas ealaíon agus oideachais reatha
  5. Creatlacha agus líonraí i gcomhair ealaíon agus oideachais a chur ar bhunús foirmiúil.

Is mian leis an gCoiste réimse leathan tuairimí a chloisteáil ar na saincheisteanna seo. Eiseofar glao ar mholtaí go luath i 2007 chun cabhrú lena phlé.

Idir an dá linn, is féidir aon fhiosrú faoi nó cumarsáid leis an gcoiste a sheoladh ar aghaidh chuig artsandeducation@artscouncil.ie

Críoch.

Nóta an Eagarthóra:

Cúigear atá sa choiste, gach duine díobh gníomhach i réimse seo na n-ealaíon agus an oideachais agus is í Mary Nunan Uasal (ar comhalta de chuid na Comhairle Ealaíon í) atá ina cathaoirleach air.

Is iad na comhaltaí eile:

  • Orlaith McBride Uasal, Comhalta de chuid na Comhairle Ealaíon agus Stiúrthóir an Chomhlachais Náisiúnta Drámaíochta don Óige.
  • An tUasal Jerome Morrissey, Stiúrthóir an Ionaid Náisiúnta um Theicneolaíocht san Oideachas.
  • An tUasal Pádraig MacSitric, Leas-Phríomhchigire, an Roinn Oideachais agus Eolaíochta.
  • An tUasal Derek West, Iar-Phríomhoide Scoil Chuimsitheach na Páirce Nua, Baile Átha Cliath atá ina Chathaoirleach ar Choiste Ealaíon agus Cultúir Chumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí.


Is iad na Téarmaí Tagartha atá ag an gCoiste Speisialta ná:-

a) Ag féachaint d'fheidhmeanna reachtúla na Comhairle Ealaíon mar atá siad leagtha síos in Alt 9 den Acht Ealaíon 2003; agus faoi réir alt 21 den Acht sin is amhlaidh atáthar tar éis Coiste Speisialta a bhunú chun comhairle a chur ar an gComhairle Ealaíon ar conas is fearr straitéisí na Comhairle maidir le spreagadh agus cothú na n-ealaíon a chur in oiriúint do thosaíochtaí an chórais oideachais fhoirmiúil. Ba chóir don Choiste a chomhairle a sheoladh ar aghaidh chuig an   gComhairle faoi 1 Bealtaine 2007.


b) Ag aithint dóibh an méid a chuireann na hEalaíona le heispéireas oideachais chothroim agus iomláin, beidh aird ag an gComhairle Ealaíon ar an réimse leathan éileamh atá ar an gcuraclam scoile ag meabhrú dóibh go bhfuil an fhreagracht i gcomhair a bhfuil sa churaclam scoile ar an Aire Oideachais agus Eolaíochta;


c) An gá tús áite agus costais a bhaineann lena mholtaí a oibriú amach; ní mór do na moltaí seo an tionchar ar acmhainní na Comhairle Ealaíon a thógáil san áireamh chomh maith leis an dóchúlacht go mbeidh acmhainní buiséid sna ceithre bliana seo amach romhainn don Aire Oideachais agus Eolaíochta chun forbairt a dhéanamh ar sheirbhísí san earnáil oideachais le húsáid chun maoiniú a dhéanamh ar thiomantais bheartais reatha;


d) Faoi réir (b) thuas, aithint na bhfoinsí breise maoinithe, más ann dóibh, a d'fhéadfadh a bheith ar fáil chun maoiniú a dhéanamh ar a mholtaí; agus na rólanna agus na comhpháirtíochtaí atá feiliúnach i gcomhair na ngníomhaireachtaí agus comhlachtaí Stáit agus eile sa chomhthéacs seo. Tá an Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, an Chomhairle Ealaíon, Coistí Gairmoideachais agus Údaráis Áitiúla san áireamh anseo.


e)Ba cheart go mbeadh fócas chomhairle an Choiste Speisialta ar mholtaí sainiúla inseachadta i gcomhair chur i bhfeidhm thar thréimhse idir trí agus cúig bliana.

CRÍOCH.

Arna heisiúint ag: Joe Stuart, Oifigeach Preasa agus Cumarsáide, An Chomhairle Ealaíon, Teil 01-6180235.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)