19 Aibreán 2010: Ba cheart d’Eagraíochtaí Ealaíon Maoiniú a Lorg ó Fhoinsí Éagsúla le Teacht Slán ón nGéarchéim Eacna

Beidh ar eagraíochtaí ealaíon a bheith níos nuálaí agus gnéithe de shaol an ghnó a ghlacadh orthu féin, agus maoiniú a lorg ó réimse leathan foinsí más mian leo teacht slán ón ngéarchéim eacnamaíochta. Dúradh an méid sin le daoine a bhí ag comhdháil de chuid na Comhairle Ealaíon inniu.

Reáchtáladh an seimineár mar chuid den iarracht cabhrú leis an 400 eagraíocht a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon. Dar leis na saineolaithe gnó a labhair ann, d’fhéadfadh ról ollmhór a bheith ag daonchairdeas agus ag gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid corparáideacha, dá n eagrófaí go héifeachtach iad, le hioncam a mhealladh ó fhoinsí eile seachas ón Stát.

Le linn di an chomhdháil a oscailt, dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, gur mhinic nár cuimhníodh ar an méid a chuireann na healaíona leis an ngeilleagar, ach go bhfuil aitheantas á thabhairt dó sin anois.

"Ní mór dár n eagraíochtaí, atá i gcroílár na n ealaíon in Éirinn, athbhreithniú a dhéanamh ar an tsamhail ghnó atá acu d’fhonn leanúint ar aghaidh ag cur leis an ngeilleagar," a dúirt an tUasal Cloake.

Tá os cionn 3,000 duine ag obair in eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon dar le tuarascáil a eisíodh le déanaí. Gineann na heagraíochtaí seo os cionn €192 milliún de láimhdeachas in aghaidh na bliana agus íocann siad níos mó ná €50 milliún i gcánacha. Tá faitíos orthu go ndéanfaí laghdú eile ar mhaoiniú ón gComhairle Ealaíon dá rachadh cúrsaí airgeadais phoiblí in olcas.

Thug Kingsley Aikens ó The Ireland Funds léargas ardleibhéil dóibh siúd a bhí i láthair ar an timpeallacht dhaonchairdiúil reatha, agus thug sé achoimre ar na cineálacha scileanna agus struchtúr a theastóidh ó eagraíochtaí le go n éireoidh leo airgead a thiomsú sa réimse seo.

"Tá na dúshláin soiléir, ach ní mar an gcéanna a chuirfidh an ghéarchéim eacnamaíochta isteach ar gach eagraíocht," a dúirt an tUasal Aikens. "Is ag na heagraíochtaí sin a chuir pleananna straitéiseacha tiomsaithe airgid i bhfeidhm a bheidh an seans is fearr teacht slán agus rath orthu."

Dúirt príomhfheidhmeannach Business2Arts, Stuart McLaughlin, gur féidir airgead a thiomsú ó urraíocht agus ón daonchairdeas araon, ach thug sé rabhadh d’eagraíochtaí ealaíon nach dtiocfadh an rath thar oíche.

"Tá sé ríthábhachtach am a infheistiú sa chaidreamh le foinsí féideartha tacaíochta" a dúirt an tUasal McLaughlin. "Ní mór d’eagraíochtaí atá ar thóir maoinithe a bheith comhsheasmhach agus dianseasmhach ina gcuid iarrachtaí, agus tá ról ag gach aon duine san eagraíocht, idir bhaill an bhoird, an feidhmeannas agus oibrithe deonacha."

Thug Laura Magahy, stiúrthóir bainistíochta MCO Projects, le fios go láidir go raibh sé contúirteach a bheith ag brath ar mhaoiniú ón gComhairle Ealaíon agus ó ghníomhaireachtaí rialtais eile amháin.

"Teastaíonn samhail mhaoinithe mheasctha ó gach eagraíocht le teacht slán, bíodh siad ag feidhmiú i dtimpeallacht shuaite nó eile," a dúirt an tUasal Magahy. "Cuireann aon chineál samhla eile todhchaí na heagraíochta sin i mbaol."

Leag Deirdre Garvey, príomhfheidhmeannach The Wheel, béim ar a thábhachtaí is a bhí sé na nithe bunúsacha a dhéanamh i gceart, i bhfiontair sheachbhrabúsacha agus i bhfiontair thráchtála araon. Ba cheart do bhainisteoirí díriú ar na nithe  seo a leanas: measúnú riosca, pleanáil agus bainistíocht airgeadais, nuálaíocht, uasmhéadú sócmhainní, agus scileanna agus cuspóirí ríthábhachtacha gnó eile.

"Ní mór do gach eagraíocht a chinntiú go reáchtáiltear í ar bhealach éifeachtach," a dúirt an tUasal Garvey. "Tá sé tábhachtach a leithéid a dhéanamh le linn an rathúnais - agus tá sé ríthábhachtach agus riachtanach é a dhéanamh le linn géarchéim eacnamaíochta."

Rinne Féile Lársamhraidh Chorcaí cur i láthair le linn na comhdhála inar léiríodh an chaoi ar laghdaigh an eagraíocht a mhéad is a bhí sí ag brath ar mhaoiniú ón gComhairle Ealaíon ar bhealach córasach, agus go bhfuil dearcadh níos idirnáisiúnta ag an eagraíocht anois. Leag an cás-staidéar béim ar thábhacht an éagsúlaithe, agus áitíodh ar stiúrthóirí agus ar bhainisteoirí eagraíochtaí ealaíon a bheith ina bhfiontraithe cultúrtha, a dhéanfadh teagmhálaithe go forleathan agus a d’uasmhéadódh na deiseanna comhpháirteacha táirgeachta agus tiomsaithe airgid a bheadh acu.

Léirigh Stiúrthóir Airgeadais na Comhairle Ealaíon, Martin O’Sullivan, roinnt dóchais ag clabhsúr na comhdhála. Éifeacht amháin atá ag an ngéarchéim eacnamaíochta a thug sé faoi deara ná an ráta coigiltis in Éirinn a d’ardaigh thar cuimse, agus mhol sé go láidir d’eagraíochtaí gníomhú go tapa le leas a bhaint as seo.

"Tá os cionn €80 billiún i dtaisce i mbainc na hÉireann faoi láthair, agus tá an deis ann anois na foinsí tiomsaithe airgid a fhorbairt agus a éagsúlú," dar leis.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)