08 Feabhra 2010: Dámhachtainí Tionscadail 2010 - Réamhfhógra

Déanfaidh an Chomhairle Ealaíon na dámhachtainí tionscadail seo a leanas a thairiscint in 2010.

  • Dámhachtain do Thionscadal Ailtireachta
  • Dámhachtain do Thionscadal Rannpháirtíochta sna hEalaíona
  • Dámhachtain do Thionscadal Sorcais
  • Dámhachtain do Thionscadal Damhsa
  • Dámhachtain do Thionscadal Scannáin
  • Dámhachtain do Thionscadal Litríochta
  • Dámhachtain do Thionscadal Ceoil
  • Dámhachtain do Thionscadal Sráidealaíon agus Seónna
  • Dámhachtain do Thionscadal Téatair
  • Dámhachtain do Thionscadal Físealaíon


Is é an spriocdháta do na dámhachtainí thuas i gcás iarratas a sheoltar isteach ar líne ná 5.30 i.n. ar an Déardaoin an 1 Aibreán 2010. Is é an spriocdháta i gcás iarratas a sheoltar isteach i bhfoirm cóip chrua ná 5.30 i.n. ar an Déardaoin an 25 Márta.


Ón 26 Feabhra 2010, cuirfidh an Chomhairle Ealaíon faisnéis iomlán ar fáil ar a suíomh Gréasáin ar gach ceann de na dámhachtainí thuas, lena n áirítear Nótaí Treorach agus Foirm Iarratais. Ní bheidh sonraí de bhreis ar fáil roimh an dáta seo.


Dámhfar na dámhachtainí thuas in ionad na ndámhachtainí ar ar tugadh an Dámhachtain Saothair Nua agus an Dámhachtain Aonuaire.


Beidh na dámhachtainí oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí. Ní bheidh eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú faoi chlár deontais ar bith den Chomhairle Ealaíon (Eagraíochtaí a Mhaoinítear Go Rialta, Maoiniú Bliantúil, Deontas le haghaidh Clár Bliantúil) i dteideal cur isteach ar na dámhachtainí.* Beidh na heagraíochtaí sin a fuair maoiniú i rith na gcéad 4 mhí de 2010 ach ar diúltaíodh dá n iarratas ar chúnamh deontais le haghaidh 2010 i dteideal iarratas a chur isteach.


Cuirfear córas nua ar líne i bhfeidhm le foirmeacha iarratais agus ábhar tacaíochta a chur isteach leis na hiarratais a éascú.


Beidh spriocdháta eile le haghaidh na ndámhachtainí tionscadail go luath i bhfómhar na bliana 2010 i leith imeachtaí a reáchtálfar in 2010.


*Eisceacht is ea grúpaí stiúideo físealaíon a fuair maoiniú faoi Mhaoiniú Bliantúil agus faoin Deontas le haghaidh Clár Bliantúil do 2010, agus ar tugadh comhairle dóibh go sainiúil i scríbhinn gur cheart dóibh iarratas a dhéanamh ar an scéim deontais maidir le spás oibre/stiúideo as seo amach. Beidh na heagraíochtaí seo i dteideal cur isteach ar an Dámhachtain do Thionscadal Físealaíon.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)