19 Deireadh Fómhair 2009: Is féidir le cúrsaí ealaíon borradh a chur faoi líon na bpost sa gheilleagar eolasbhunaithe--Moylan

Thug Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, An tUasal Pat Moylan, aitheasc do Tascfhórsa um Nuálaíocht an Rialtais inniu agus mhaígh sí gur chóir leas a bhaint as féidearthacht fostaíochta na n-ealaíon mar bhealach amach as an gcúlú eacnamaíochta.

Thug an tUasal Moylan le fios go dtacaíonn na hearnálacha ealaíon agus cruthaitheacha le 95,649 post faoi láthair. "Creidim gur i réimse na fostaíochta a d’fhéadfadh na healaíona Éire a stiúradh. Sa timpeallacht atá againn faoi láthair áit a bhfuil líon suntasach post á gcailleadh i bpríomhearnálacha cosúil le tógáil, miondíol, déantúsaíocht agus seirbhísí eile, is féidir leis na healaíona ról a ghlacadh anois agus ról tábhachtach a ghlacadh amach anseo. Agus muid ag athrú go dtí ardán eacnamaíochta atá níos eolasbhunaithe agus níos dírithe ar sheirbhísí, tá Éire ábalta a bheith chun tosaigh i gcúrsaí nuálaíocha mar gheall ar a hoidhreacht ealaíon agus chultúrtha."

"Tá féidearthacht iontach sa gheilleagar digiteach poist nua agus fás nua a chruthú. Tá na cuideachtaí san earnáil seo i measc na gceann is mire fáis ar domhan agus d’éirigh leo brandaí tábhachtacha a dhéanamh díobh féin. I ndiaidh NAMA, beidh talamh agus foirgnimh ann nach mbeidh in úsáid. Ba chóir machnamh a dhéanamh ar chuireadh a thabhairt do chuid de na cuideachtaí seo teacht agus úsáid a bhaint as na háiteanna seo ar tháille ainmniúil. Rinne Éire é seo roinnt blianta ó shin le monarchana úrscothacha agus ba chóir machnamh a dhéanamh air seo an athuair mar shlí chun cuid de na gnóthaí seo a mhealladh.

"Is sampla maith é tionscal na bhfíschluichí áit a rannchuidíonn tionscail chruthaitheacha go mór le gníomhaíocht gheilleagrach. Is amhlaidh an scéal le cluichíocht ar líne agus le píosaí cruthaitheacha eile. Baineann forbróirí sna réimsí seo leas as ealaín, drámaíocht, insintí agus as ceol chun cluichí nuálaíocha a tháirgeadh. Tá deis ag Éirinn í féin a cheapadh ina mol maidir le forbairt an réimse seo. Caitheann cuideachtaí sna réimsí seo i bhfad níos mó ar T&F ná mar a chaitheann gnóthaí eile ar an meán. Dar le Roinn Trádála agus Tionscal na Breataine, bhí tuairim is 70 faoin gcéad de ghnóthaí cruthaitheacha bainteach le cineál éigin nuálaíochta i gcomparáid le 50 faoin gcéad i gcás tionscal eile."

Dúirt an tUasal Moylan leis an Tascfhórsa um Nuálaíocht nach mbeadh i gceist ach baois má dhéantar buiséad na Comhairle Ealaíon a "ghearradh siar go místuama" de dheasca chúlú an gheilleagair. Dúirt sí gur chóir ina áit sin na healaíona a ghlacadh chugainn féin agus feidhm a bhaint as an gcumas atá acu poist a chruthú tráth a bhfuil dífhostaíocht mhór sa tír.

"Tugann an Chomhairle Ealaíon tacaíocht do 3,000 post gach bliain (go díreach agus go hindíreach) leis an leithdháileadh €73 milliún a fhaigheann sí ón gcáiníocóir. As sin, íocann na heagraíochtaí sin €65 milliún i gcánacha díreacha agus indíreacha gach bliain."

Dúirt an tUasal Moylan go gcaithfear aird a tharraingt ar an gcumas atá ag cúrsaí ealaíon agus cultúir 10,000 post breise a chruthú. "Dá mbeadh €10 milliún sa bhreis aici, d’fhéadfadh an Chomhairle Ealaíon 400 post eile a thacú. Dhreasódh an infheistíocht seo €28 milliún i láimhdeachas eagraíochtaí ealaíon agus cruthaitheacha agus gheofaí €7 milliún ar ais i gcánacha. Ar an dul céanna, má dhéantar gearradh siar €10 milliún ar ár gcistí, beidh ar an gComhairle Ealaíon maoiniú a choinneáil ó 110 eagraíocht as a dtiocfaidh mórchaillteanas post go díreach agus go hindíreach. Tá cumas mór ann poist a mhéadú san idirphlé a tharlaíonn idir tionscail ealaíon agus tionscail chruthaitheacha eile agus ba chóir dúinn é sin a thapú."

"Is iomaí rud a thugann bua na ngradam Tony, na nduaiseanna Booker agus na nduaiseanna Nobel sa litríocht le fios faoinár mbuaiteoirí Éireannacha mar dhaoine. Ach insíonn sé freisin don saol mór gur chóir go mbeadh cuid mhaith deiseanna le tairiscint ag tír ar bith atá in ann tallann agus éachtaí cruthaitheacha den chineál seo a bhaint amach. Cruthaíonn sé go bhfuil an tír in ann rud éigin a thairiscint do thurasóirí cultúrtha, d’infheisteoirí isteach, do chuideachtaí atá ag féachaint le fiontair a lonnú, d’eagraíochtaí cruthaitheacha eile atá ag iarraidh scileanna ealaíne a aimsiú chun freastal ar a gcuid saothar cruthaitheach féin.

"Má dhéantar gearradh siar místuama ar an mbunús ealaíonta ónar shíolraigh na daoine seo, ní bheidh an oiread seaimpíní go deo arís againn i saol na n-ealaíon."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)