05 Deireadh Fómhair 2009: Tionscnamh fógartha idir an Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Contae na Mí

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon tionscnamh inniu a thugann deis do na healaíona agus d’fhiontraíocht a bheith ag obair as lámh a chéile.   Bhí Féach - ag cur chun cinn na fiontraíochta, na n-ealaíon, an chultúir & na hoidhreachta - ar siúl anocht sa Solstice Arts Centre san Uaimh.

Is éard atá i gceist le Féach ná líonra a chur le chéile chun cúnamh a thabhairt d’fhiontair áitiúla, d’eagraíochtaí ealaíon agus dá bpobal gnólachtaí a bhainistiú i dtráth an mheathlaithe gheilleagraigh.  Léiríonn taighde idirnáisiúnta go gcuireann tíortha a bhaineann barr feabhais amach sa chultúr lena gcumas tionscail chruthaíocha a ghiniúint, rud a chuidíonn leis an ngeilleagar.  Meastar go bhfuil suas le 30,000 duine fostaithe go díreach nó go hindíreach in earnáil na n-ealaíon agus gur ionann is breis is 60,000 an fhostaíocht dhíreach iomlán sa tionscal cruthaíoch níos leithne sa Phoblacht.

Is i réimse na fostaíochta ar féidir leis na healaíona a bheith mar cheann tiomána d’Éirinn.  Sa timpeallacht atá againn faoi láthair ina bhfuil líon suntasach post á gcailleadh i bpríomhearnálacha cosúil le tógáil, miondíol, déantúsaíocht agus seirbhísí eile, is féidir leis na healaíona ról a ghlacadh anois agus ról tábhachtach a ghlacadh amach anseo.  Agus muid ag athrú go dtí ardán eacnamaíochta atá níos eolasbhunaithe agus níos dírithe ar sheirbhísí, tá Éire suite go maith chun a bheith amuigh chun tosaigh ar an domhan i gcúrsaí nualaíocha.

Agus í ag labhairt ag an imeacht, dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, "Fostóirí agus cinn thiomána eacnamaíochta thábhachtacha is iad na healaíona in Éirinn.   Ní fheidhmíonn na healaíona ar bhonn leithliseach scartha ón gcuid eile den eacnamaíocht agus den tsochaí.  Earnáil thar a bheith iomaíoch is ea í, agus táirgiúlacht mhaith aici.   Is maith atá sé seo ar eolas againn sa Chomhairle Ealaíon, áit a fheicimid ardéileamh ar acmhainní gach bliain.  Tá a fhios againn freisin go bhfuil eagraíochtaí in ann cur lena gcúnamh deontais ón gComhairle Ealaíon trí ioncaim eile a ghineadh.

Lean an tUasal Cloake ar aghaidh: Is ionann tionchar eacnamaíochta iomlán na n-eagraíochtaí agus na ndaoine aonair  a fhaigheann tacaíocht ón gComhairle Ealaíon agus timpeall is €250 milliún.  Ceann de na gnéithe eacnamaíochta is tábhachtaí maidir leis na healaíona in Éirinn is ea líon na bpost a dtacaíonn siad leo san eacnamaíocht agus i bpobail áitiúla."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)