An Dámhachtain do Léiriúchán Ceoldráma

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: Unlimited

Foirm ealaíne: Ceoldráma

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú Yes

Teagmhálaí: Elaine Connolly

Teileafón: 01 618 02 00

Ríomhphost: elaine.connolly@artscouncil.ie


Cuspóir agus tosaíochtaí na dámhachtana

Bunaíodh an dámhachtain chun tacaíocht a thabhairt maidir le léiriúcháin ceoldráma a dhéanamh agus a léiriú le linn 2015, ag teacht le beartas foilsithe na Comhairle Ealaíon maidir leis an gceoldrámaíocht.

Féadfaidh iarratasóirí tacaíocht a lorg chun ceoldráma a léiriú ar scálaí éagsúla, amhail: 

  • Ceoldráma príomhscála lena chur i láthair do lucht féachana in ionaid níos mó
  • Ceoldráma mionscála nó meánscála, lena chur i láthair do lucht féachana in ionaid bheaga  nó in ionaid mheánacha.

Dírítear an dámhachtain ar chur chuige comhoibritheach a spreagadh maidir le léiriúchán ceoldráma bunaithe ar chomhpháirtíochtaí idir ealaíontóirí, léiritheoirí agus láithreoirí. Tagraíonn an téarma ‘léiritheoirí’ anseo d’ealaíontóirí do dhaoine aonair nó deagraíochtaí a bhfuil taithí shuntasach acu maidir le ceoldráma a léiriú agus tagraítear leis an téarma ‘láithreoirí’ d’ionaid, d’fhéilte nó do rudaí eile. Breithneofar tograí ina lorgóidh maoiniú chun ceoldráma a chur i láthair i suíomhanna ón láthair nach gnáthshuíomhanna iad, ar an gcoinníoll go gcomhlíontar na critéir leo. Is é cuspóir na dámhachtana cineálacha nua cur chuige a spreagadh maidir le saothair cheoldrámaíochta a chur i láthair do lucht féachana. 

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Tá an dámhachtain ar oscailt d’eagraíochtaí, do ghrúpaí agus do dhaoine aonair a oibríonn i gcomhpháirtíochtaí comhoibritheacha. Beidh iarratasóirí a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon tríd na cláir deontais Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta / Maoiniú Bliantúil / Deontais le haghaidh Clár Bliantúil incháilithe chun iarratas a dhéanamh, ar an gcoinníoll gur léir go bhfuil an ghníomhaíocht a bhfuil maoiniú á lorg di anuas ar ghníomhaíocht a fhaigheann tacaíocht ó aon chistí eile arna soláthar ag an gComhairle Ealaíon, agus comhlántach go sonrach ar an ngníomhaíocht sin.

Treoirlínte

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun cóip de na treoirlínte a íoslódáil

Opera Production Award (0.15 MB, MS Word) 

Conas iarratas a dhéanamh?

Ní mór gach iarratas a chur isteach ar shíomh Gréasáin seibhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Is féidir leat réimse leathan ábhar tacaíochta a uaslódáil i bhformáid leictreonach (suas le 40 MB san iomlán) i éineacht le d’fhoirm iarratais.

Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh ar líne ar an 24 Nollaig 2013

Má tá tú ag cur isteach ar mhaoiniú ón gComhairle Ealaíon den chéad uair, ní mór duit clárú leis na seirbhísí ar líne. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chlárúcháin, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir. Cliceáil anseo chun clárú anois. Chun faisnéis a fháil maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh, téigh chuig na naisc seo a leanas:

  • Ceisteanna Coitianta na seirbhísí ar líne: liosta de cheisteanna coitianta maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh.
  • Youtube: Treoir físe chéim ar chéim maidir le conas foirm iarratais ar mhaoiniú a íoslódáil, a chomhlánú agus a uaslódáil.
  • Twitter: liosta de theachtaireachtaí faoi mhaoiniú ar Twitter.

Aimsigh uirlis mhaoinithe