An chónachtainí dEalaíontóirí in Obair don Ó

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €5000

Foirm ealaíne: Daoine óga, páistí agus na healaíona

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú Yes

Áisínteacht sheachtrach: National Youth Council of Ireland

Seoltaí leathanach gréasán na n-áisíneachtaí seachtracha: http://www.youtharts.ie

Teagmhálaí: Arts Team

Teileafón: 01 478 4122

Ríomhphost: sile@nyci.ie


Arna feidhmiú ag Comhairle na nÓg

Déanann an Chomhairle Ealaíon cómhaoiniú ar an scéim seo ach is Comhairle na nÓg a riarann í. Tabhair faoi ndeara go bhféadfadh coinníollacha agus critéir eile a bheith ag baint leis an dámhachtain seo seachas na cinn a bhaineann le dámhachtana atá á riaradh go díreach ag an gComhairle Ealaíon. Ba chóir iarratais ar eolas nó foirmeacha iarratais a sheoladh go díreach chuig Comhairle na nÓg.

Cur síos

Bunaíodh an Chónaitheacht dEalaíontóirí in Obair don Óige chun deiseanna níos fearr agus níos leithne a thabhairt do dhaoine óga chun blaiseadh de na healaíona lasmuigh den earnáil oideachais fhoirmiúil. Is í aidhm na cónaitheachta ná comhar ealaíne a chothú idir ealaíontóirí gairmiúla agus daoine óga. Beidh deis ag daoine óga a bheith ag obair i gcomhar le sárchleachtóirí ealaíne, agus a bheith ag foghlaim uathu freisin. Ar an láimh eile, beidh ealaíontóirí in ann a gcleachtas gairmiúil féin a shaibhriú trína gcuid oibre le daoine óga.

Is féidir le hógeagraíochtaí nó cuibhreannas deagraíochtaí iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú le tionscadal ealaíne don óige a sholáthar i dteannta le healaíontóir proifisiúnta. Tá dhá sraith sa scéim seo, forbairt tuaithe na n-ealaíon don óige agus forbairt uirbeach na n-ealaíon don óige.

Spriocdháta

CAITHFEAR iarratas a chur ar fáil tráth nach déanaí ná 5in Dé hAoine 26 Deireadh Fómhair 2012.

Sonraí teagmhála

An Clár Náisiúnta um Ealaíona don Óige

Comhairle na nÓg

3 Sráid Montague

Baile Átha Cliath 2

ÉireTeil: +353 1 478 4122

Facs: +353 1 478 3974

Ríomhphost: sile@nyci.ie

Gréasán: www.youtharts.ie

Aimsigh uirlis mhaoinithe