Scéim na nealaíontóirí sa phobal

Spriocdháta: 23/06/2014

Suim a dámhadh: €10000

Foirm ealaíne: Ealaíontóirí

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú No

Áisínteacht sheachtrach: Create

Seoltaí leathanach gréasán na n-áisíneachtaí seachtracha: http://www.create-ireland.ie

Teagmhálaí: Katherine Atkinson

Post: Project Support and Professional Development

Teileafón: 01 473 66 00

Ríomhphost: support@create-ireland.ie


Arna feidhmiú ag Create, an ghníomhaireacht forbartha i gcomhair na n-ealaíon comhpháirteach

Déanann an Chomhairle Ealaíon cómhaoiniú ar an scéim seo ach is Create a riarann í. Tabhair faoi ndeara go bhféadfadh coinníollacha agus critéir eile a bheith ag baint leis an dámhachtain seo seachas na cinn a bhaineann le dámhachtana atá á riaradh go díreach ag an gComhairle Ealaíon. Ba chóir iarratais ar eolas nó foirmeacha iarratais a sheoladh go díreach chuig Create.

Cur síos

Tugann Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal maoiniú chun tacaíocht a thabhairt dealaíontóirí agus pobail atá ag obair lena chéile le tionscadal agus/nó ócáid ealaíonta a bhaint amach.

Tá ealaíontóirí ó gach foirm ealaíne incháilithe le hiarratas a dhéanamh. Ba cheart go léireofar comhoibriú dílis idir an ealaíontóir agus an pobal ag na tionscadail atá roghnaithe. Is féidir go mbeadh pobail mar áiteanna agus/nó leas. Go dtí seo, bhíodh iarratais ann ó shaothar le daoine de gach aois, cumas agus eitneacht, agus i gcomhthéacsanna cosúil le pobail uirbeacha/tuaithe, timpeallacht chúram sláinte, príosúin, clubanna nó i dtimpeallacht na hoibre.

Tá dhá chéim sa scéim seo:

An chéim taighde agus forbartha atá i gCéim a hAon. Tá Céim a hAon oscailte dealaíontóirí gur mian leo taighde agus forbairt a dhéanamh ar thionscadal i gcomhthéacs pobail. Is é an t-uasmhéid ama a cheadófar ná trí mhí. Is é an t-uasmhéid a thugtar i gCéim a hAon ná €1,000. Tá gá le litir tacaíochta ón bpobal ina mbeidh an tionscadal ar bun in iarratais do Chéim a hAon.

An chéim sheachadadh atá i gCéim a Dó. Tá sé ar oscailt do phobail/áiteanna leasmhara agus/nó a gcuid eagraíochtaí ionadaíocha. Tá dhá leibhéal dámhachtain ar fáil i gCéim a Dó: uasluach na dámhachtana de €5,000 do thionscadal a mhairfidh ó 6 seachtaine go 5 mhí, agus uasluach na dámhachtana de €10,000 do thionscadal de 6 mhí go 9 mí. Caithfear go mbeadh na hiarratais comhshínithe ag an ealaíontóir agus ag an bpobal.

Spriocdhátaí

  • 14 Marta 2013, 5 i.n.
  • 24 Meitheamh 2013, 5 i.n.

Sonraí teagmhála

Create

Project Support and Professional Development

10/11 Sráid an Iarla Theas

Baile Átha Cliath 8

Éire

Teil: +353 1 473 6600

Facs: +353 1 473 6599

Ríomhphost: support@create-ireland.ie

Gréasán: www.create-ireland.ie

Aimsigh uirlis mhaoinithe