Scéim spás oibre na bhfísealaíontóirí 2014

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €30000

Foirm ealaíne: Na físealaíona

Cineál lucht éisteachta: Group (no profit),Eagraíocht

Comhoibriú Yes

Áisínteacht sheachtrach: Ealaíontóirí Radharcacha Éire

Seoltaí leathanach gréasán na n-áisíneachtaí seachtracha: http://www.visualartists.ie

Teileafón: +353 (0)1 672 9488

Ríomhphost: info@visualartists.ie


Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2014

Tugann Ealaíontóirí Radharcacha Éire, thar ceann na Comhairle Ealaíon, cuireadh roimh iarratais ar dheontas suas le huasmhéid de €30,000 i dtreo chostais reatha spásanna oibre físealaíontóirí. I gcomhréir le doiciméad beartais na Comhairle Ealaíon Spásanna Oibre Físealaíontóirí in Éirinn - Cur Chuige Nua, tá sé mar aidhm ag an scéim seo cabhrú le spásanna oibre ealaíontóirí ar fud na tíre chun an timpeallacht is fearr agus is féidir a sholáthar d’fhísealaíontóirí atá i mbun oibre agus, nuair is indéanta, leibhéal fóirdheontais a chumasú d’fhísealaíontóirí cónaitheacha.

Bronnfar deontas de suas le €30,000 faoin scéim i dtreo costais reatha cosúil le solas, teas, cíos, cláir forbartha ealaíontóirí, costais riaracháin agus/nó costais oiriúnacha eile. Ní féidir iarratas a dhéanamh ar chostais chaipitil faoin scéim seo. Déanfar an maoiniú seo a thairiscint ar bhonn aonuaire don bhliain 2014.

Conas iarratas a dhéanamh

Déanann Ealaíontóirí Radharcacha Éire an scéim a riar ar son na Comhairle Ealaíon. Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil le:
Ealaíontóirí Radharcacha Éire
Suíomh gréasáin: http://visualartists.ie/
Teileafón: +353 (0)1 672 9488

Ba cheart iarratais a sheoladh i gcruachóip agus i bhfoirm leictreonach (i bhfoirm Word) chuig:

Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2014

Ealaíontóirí Radharcacha Éire
Central Hotel Chambers
7/9 Cúirt an Dáma
Baile Átha Cliath 2
info@visualartists.ie

 

Spriocdháta

Is é an spriocdháta do Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2014 ná 5.30 i.n. Déardaoin an 19 Meán Fómhair 2013.

Tabhair faoi deara go measfar nach bhfuil iarratais dhéanacha nó neamhiomlána incháilithe.

Aimsigh uirlis mhaoinithe